General Vocabulary slovenian flag Slovenian | Slovenščina

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Phrases

   
   
   
   
 • Head, Eyes
  ENT
  Glava, oči
  ušesa
  nos in grlo

   
 • Heart
  Lungs

  Srce
  Pljuča
   
   
 • Abdomen
  Urology

  Abdomen
  Urologija
   
   
 • Skin
  Nervous
  System

  Koža
  dermatologija
   
 • Musculo-
  skeletal
  System

  Mišično-
  skeletni
  sistem
 • Gynecology
  Ginekologija
   
   
   
   
 • Pdf file Downloads
  Other languages
   
   
   
   

 

I am going to give you a physical examination.  Zdaj vas bom pregledal(-a).
Would you mind taking off your clothes [except your pants/underwear and bra]? Bi se lahko slekli (do spodnjega perila)?
You can put on this hospital gown. When you are done/finished, make yourself comfortable on the examination table. I’ll be back in a few minutes. Lahko se oblečete v to bolniško haljo. Ko ste gotovi/pripravljeni, se udobno namestite na preiskovalni mizi. Pridem nazaj / vrnil(-a) se bom čez nekaj minut.
I am going to … listen to your heart / check your blood pressure / take your temperature Zdaj bom... Poslušal(-a) vaše srce / izmeril(-a) vaš krvni tlak/pritisk / izmeril(-a) vašo (telesno) temperaturo.
Please lie (down) on your back. Prosim, ulezite se na hrbet.
Please lie (down) on your stomach/belly. Prosim, ulezite se na trebuh.
Please lie (down) on the stretcher / examination table / table. Prosim, ulezite se na nosila/preiskovalno mizo/posteljo.
Please put your arms beside you. Prosim, položite roke k sebi.
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Prekrižajte roke na prsnem košu in potegnite kolena k sebi.
Be sure to let me know when it hurts. Opozorite me/povejte mi, če vas kaj boli.
Does it hurt you (here)? Vas to (tukaj) boli?
Show me where it hurts, please. Pokažite mi, kje vas boli, prosim.
Does that hurt? (when palpating) Ali to boli? (pri tipanju/ palpaciji)
Please turn your head to the side. Prosim, obrnite glavo na stran.
Please turn your head to the other side. Prosim, obrnite glavo na drugo stran.
Please follow my finger without moving or turning your head. Prosim, sledite mojemu prstu (z očmi), brez premikanja ali obračanja glave.
Now we are finished. Zdaj sva zaključila.
Is there anything else that is bothering you? Is there anything that you have noticed?  Ali vas še kaj skrbi? Ali ste opazili še kaj posebnega?
You can get dressed now.  Zdaj se lahko ponovno oblečete.
I will be back in just a few minutes. Vrnil(-a) se bom čez nekaj minut.
Please stand up and put your clothes back on. Prosim, vstanite in se oblečite.
Thank you, I am finished now. Hvala (vam), sem že končal(-a).

 

 

Frequent complaints Pogoste težave
to feel congested imeti zamašen nos/imeti občutek zamašenega nosu
to sneeze kihati
to have a cold / a runny nose / a stuffy nose / a cough / a sore throat / a tonsil infection / swollen tonsils / sinus congestion biti prehlajen/imeti izcedek iz nosu/imeti zamašen nos/kašljati/imeti boleče žrelo/imeti vnetje mandljev (tonzil)/imeti otečene mandlje/imeti zamašene obnosne votline (sinuse)
to have watery eyes Ali se vam solzijo oči?
to be hoarse / hoarsenes / to lose one’s voice biti hripav/imeti hripav glas/biti brez glasu
to have white specks/patches in the mouth imeti bele pike/lise v ustih
to have a coated tongue imeti obložen jezik
to have a toothache / a cavity / a lose crown / a filling / bleeding gums imeti zobobol/luknjo v zobu/razmajan zob/plombo/krvaveče dlesni
to be near-sighted / to be far-sighted / notice changes in your vision biti kratkoviden/biti daljnoviden/opaziti spremembe v vidu
cataracts / glaucoma katarakta (siva mrena)/glavkom
to be hard of hearing / to wear a hearing aid biti naglušen (slabo slišati)/uporabljati slušni aparat
to have ringing in your ears / hearing loss / tinnitus slišati zvonenje v ušesu/imeti slabši sluh (izgubo sluha)/imeti tinitus
Sample Medical History Question Vzorčna anamnestična vprašanja
Do you have a lot of mucous in your nose? Imate veliko sluzi v nosu?
How is your hearing? Kako (dobro) slišite?
Do you wear a hearing aid? Ali uporabljate slušni aparat?
Have you noticed changes in your vision? Ali ste opazili kakšne spremembe vida?
Examination Pregled
Please open your mouth wide.  Prosim, široko odprite usta.
Stick out your tongue and say, “aaahhh.” Izplazite jezik in recite: "Aaa".
Press your tongue to the roof of your mouth. Pritisnite jezik ob nebo.
Tilt your head up / down, please. Nagnite glavo navzgor/navzdol, prosim.
Can you swallow for me? Lahko pogoltnete?
Please turn your head to the side. Prosim, obrnite glavo na stran.
Touch your chin to your chest. Z brado se dotaknite prsnega koša.
I am going to check your eyes now. Please look straight at me/over my shoulder. Zdaj bom pregledal(-a) vaše oči. Prosim, glejte vame/čez mojo ramo.
Look at my finger and follow it with your eyes. Glejte moj prst in mu sledite (samo) z očmi.
Keep your eyes focused on that spot. Osredotočite se na to točko.
Your throat looks a bit irritated. Vaše žrelo izgleda malo razdraženo.

 

 

Heart Srce
Frequent Complaints Pogoste težave
coronary heart disease koronarna srčna bolezen
heart attack srčni infarkt
heart insufficiency srčno popuščanje
heart murmur srčni šum
high blood pressure povišan/visok krvni tlak
heart arrhythmias motnje srčnega ritma/srčne aritimije
valve stenosis and valve insufficiency zožanje in popuščanje srčnih zaklopk/stenoza in insuficienca srčnih zaklopk
septum defects okvare srčnega pretina
Sample Medical History Questions Vzorčna anamnestična vprašanja
Chest pain, tightening feeling = angina pectoris Bolečina v prsih, tiščoč občutek = angina pektoris.
Have you ever had any chest pain? Where? Ali vas je kdaj bolelo v prsih? Kje?
Dependent on whether working, breathing, sitting/lying in a certain position, eating certain foods? No improvement with nitrolingual or other medications? Ali je odvisno od dela, dihanja, sedenja/ležanja v določenem položaju, uživanja določene hrane? Brez izboljšanja po nitrolingvalu ali drugih zdravilih?
Where does it hurt?: behind the sternum/breastbone, in the stomach? Kje vas boli: za prsnico, v želodcu?
Where does the pain radiate? To the arms, lower jaw, back? Kam se bolečina širi? V roke, spodnjo čeljust, hrbet?
Do you have pain while sitting or while doing activities? Ali vas kaj boli, ko sedite ali ko ste dejavni?
Do you have sudden sweats? Do you break into sudden sweats? Ali vas kdaj nenadno oblije pot? Ali se kdaj nenadno začnete potiti?
Are you nauseated? Do you feel bad? Ali vam je slabo? Se slabo počutite?
Do you have to vomit/throw up? Ali vas sili na bruhanje?
Do you have heartburn or acid reflux? Ali imate zgago ali zatekanje/refluks želodčne kisline?
heart beat, dizziness (vertigo), fainting spells srčni utrip/pulz, omotica (vrtoglavica), omedlevanje
Do you notice any irregularity of heart beat or any palpitations? Ali opažate kakšne nepravilnosti srčnega utripa ali imate palpitacije (se zavedate utripanja srca ter vam je pri tem neprijetno)?
 When? During physical activity or when sitting? Kdaj? Med telesno dejavnostjo ali v sedenju/mirovanju?
Do you have a shortness of breath? Ali težko dihate?
Have you ever lost consciousness?  Ali ste kdaj izgubili zavest?
Are you dizzy or do you see black spots? Ali ste omotični/ali se vam megli pred očmi?
Do you have to go to the bathroom at night? How often? Ali morate ponoči na vodo? Kako pogosto?
Do you have fluid in your legs? Do you have swollen legs? Do you have edema? Ali imate otečene noge? Vam zatekajo noge? Ali imate edem?
Are any of your limbs swollen? Hands, feet, legs? Ali vam otekajo udi? Zapestja, gležnji, noge?
How long have they been swollen like this? Kako dolgo so že tako otečene?
Are you a diabetic? Do you have high blood sugar? Ali imate sladkorno bolezen? Ali imate povišan krvni sladkor?
Do you have high blood pressure? Do you know if you have high blood pressure? Ali imate povišan/visok krvni tlak? Ali veste, če imate povišan krvi tlak/hipertenzijo?
Do you smoke? Ali kadite?
Did you have congenital heart problems as a child? Ali imate kakšno prirojeno bolezen srca?
Did you often have tonsil infections as a child? Ali ste pogosto imeli angine v otroštvu?
Did you have rheumatic fever as a child? Ali ste imeli revmatično vročico kot otrok?
Do you have a pacemaker? Ali imate vstavljen srčni spodbujevalnik?
Examination Pregled
Let me take/feel your pulse. Naj vam izmerim srčni utrip/pulz.
I am going to take your blood pressure now. Zdaj vam bom izmeril(-a) krvni tlak.
I am going to listen to your heart now. Zdaj bom poslušal(-a) vaše srce.
Lungs Pljuča
Frequent Complaints Pogoste težave
cold prehlad
runny nose izcedek iz nosu
cough kašelj
hoarseness (to lose one’s voice) hripavost (izgubljanje glasu)
sore throat boleče žrelo
tonsil infection / swollen tonsils  angina/vnetje mandljev (tonzil)
lung inflammation / pneumonia pnevmonitis/pljučnica
pleuritis vnetje popljučnice/plevritis
chronic bronchitis kronični bronhitis
asthma astma
emphysema  emfizem
Sample Medical History Questions Vzorčna anamnestična vprašanja
Do you have shortness of breath? While sitting? While walking? While climbing up/walking up the stairs? Ali težko dihate? Med sedenjem? Med hojo? Med hojo po stopnicah navzgor?
Do you have a cough? Ali kašljate?
Since when? How long have you been coughing? When did it start? Longer than 3 weeks ago? Suddenly?  Od kdaj? Kako dolgo že kašljate? Kdaj se je začel (kašelj)? Več kot tri tedne nazaj? Nenadoma?
Did you swallow something? Ali ste nekaj pogoltnili?
Do you have a dry cough? Irritation when coughing? Ali imate suh kašelj? Dražeč?
Do you have expectorations? Do you cough up anything? Imate kaj izmečka/sputuma? Ali kaj izkašljate?
What is the color of your expectorations? Whitish-gray, yellowish-green, blood? Kakšne barve je vaš izmeček/sputum? Belkasto-siv, rumenkasto-zelen, krvavkast?
Do you cough up blood? Ali izkašljate kaj krvi?
Do you wheeze? Ali (med dihanjem) piskate?
Do you have any pain or discomfort while breathing? While taking a deep breath? While inhaling and exhaling/breathing in and out? Ali med dihanjem čutite bolečino ali neugodje? Med globokim vdihom? Med vdihom in izdihom?
Do you smoke? How many cigarettes do you smoke per day? How long have you been smoking? When did you start smoking? Ali kadite? Koliko cigaret pokadite na dan? Kako dolgo že kadite? Kdaj ste začeli kaditi?
Do you work in a coal mine or with asbestos? Ali delate v rudniku premoga ali z azbestom?
Do you take high blood pressure medication/tablets/pills/medicine?  Ali jemljete zdravila proti povišanem krvnem tlaku?
Do you regularly take/use aspirin? Ali redno jemljete aspirin?
Are you hoarse?  Ali ste hripavi?
Do you have problems/troubles with hoarseness? Imate hripav glas?
Examination Pregled
(Please) Take a deep breath and hold it. Prosim, zajamite sapo in jo zadržite.
(Please) Now you can breathe normally again. Zdaj lahko ponovno normalno/sproščeno dihate.
Cough. Zakašljajte.
Cough again. Ponovno zakašljajte.

 

 

Abdomen, Urology Trebuh/abdomen, urologija
Sample Medical History Questions Vzorčna anamnestična vprašanja
Do you have body aches/pains, stomachache, stomach cramps, appetite, no appetite or diarrhea? Ali se slabo počutite/vas vse boli? Ali vas boli trebuh? Ali imate trebušne krče, imate apetit, ali ste brez apetita, imate drisko?
Do you feel full all the time?  Ali imate ves čas občutek sitosti?
Do you have a bloated feeling? Are you bloated? Ali se počutite napihnjeno? Ali ste napihnjeni?
Do you have constipation? Are you constipated? Ali ste zaprti? Ali slabo odvajate blato?
Do you have a fever? Have you had a fever? Ali imate vročino? Ali ste imeli kaj vročine?
Do you feel sick to your stomach? Are you nauseated? Do you have nausea? Ali vam je slabo? Ali vas sili na bruhanje?
Have you vomited? Have you thrown up? Ali ste bruhali?
Have you lost weight recently? Have you gained weight recently? Ali ste v zadnjem času (nenačrtovano) zgubili telesno težko? Ali ste v zadnjem času pridobili kaj telesne teže?
Do you have blood in your stool/feces? Do you have black stool/feces? Ali imate/odvajate krvavkasto blato? Ali imate/odvajate črno blato?
Have you had blood in your stool/feces? Have you had black stool/feces? Ali ste kdaj imeli/odvajali krvavkasto blato? Ali ste kdaj imeli/odvajali črno blato?
Have you had different colored stool/feces than normal/usual? Ali ste imeli kaj drugače obarvano blato kot običajno?
Do you have (any) pain? Ali vas kaj boli?
Where does it hurt? Kje vas boli?
Where does the pain radiate/spread to? Kam se bolečina širi?
Do you have pain when resting? While performing physical activity? Ali vas boli v mirovanju? Medtem ko ste telesno dejavni/fizično aktivni?
Do you have pain after eating?  Ali vas boli po hranjenju?
Do you have pain during the day or night? Ali vas boli podnevi ali ponoči?
How often do you have this pain? Kako pogosto vas boli?
How long does the pain last? Kako dolgo traja bolečina?
Quality of the pain? Describe the pain? Kakšna je bolečina? Opišite bolečino/kako vas boli.
visceral pain: dull, stabbing, cramping + nausea,  visceralna/organska bolečina: topa, zbadajoča, krčevita + slabost/navzeja
Do you have the pain after eating certain foods? Ali vas boli po uživanju določene hrane?
Does the pain go away after eating certain foods? Ali bolečina preneha/ali vas preneha boleti po uživanju določene hrane?
In the last hour, have you eaten mushrooms, eggs, mayonnaise, chicken or something else that might have been special? Ali ste v pretekli uri pojedli kaj gob, jajc, majoneze, piščanca ali kaj posebnega/nenavadnega?
Are you allergic to certain foods? Ali ste na kaj alergični/ali ste alergični na določeno hrano?
Which foods disagree with you? Na kaj ste alergični/preobčutljivi?
Do you get heartburn? Ali imate zgago?
Do you have indigestion often? Ali imate pogosto prebavne motnje?
Do you go to the bathroom/have bowel movements more frequently / more often than normal? Ali morate iti na stranišče/odvajate blato večkrat/bolj pogosto kot običajno?
When was the last time that you used the bathroom/had a bowel movement? Kdaj ste nazadnje šli na stranišče/odvajali blato?
How are your stools? Are they regular? Are you constipated? Do you have diarrhea? Kako odvajate blato? Redno? Ali ste zaprti? Ali imate drisko?
Are your bowel movements more or less than normal? Ali odvajate blato bolj ali manj pogosto kot običajno?
Has anything changed about your stool / bowel movements recently? Ali se je v zadnjem času kaj spremenilo glede odvajanja blata?
Have you noticed their color? Ali ste opazili barvo (blata)?
Did the color of your stool/bowel movements change recently (black, with blood, bloody, white)? Ali se je v zadnjem času kaj spremenila barva blata (črno, s primešano krvjo, krvavkasto, belo)?
Do you have abdominal/stomach pain? Do you have pain in your stomach? Ali vas boli trebuh?
What is the consistency of your stool/bowel movements? Is it hard, soft, with mucous, runny, liquid or watery? Kakšne konsistence/gostote je vaše blato? Je trdo, mehko, sluzasto, redko, tekoče ali vodeno?
How much do you drink (per day)? Koliko (tekočine) popijete (na dan)?
Do you have pain or a burning sensation when you urinate? Ali imate boleč ali pekoč občutek, ko odvajate vodo?
Do you have pain or a burning sensation when you go to the bathroom? Ali imate boleč ali pekoč občutek, ko greste na stranišče?
What color is your urine? Kakšne barve ja vaša voda/urin?
Is your urine bloody or dark? Is it (not) clear? Ali je vaš urin krvav ali temen? Ali je bister (moten)?
Do you have to go to the bathroom often at night? Ali morate pogosto na stranišče ponoči?
Do you sometimes accidentally urinate on yourself? Are you incontinent? Ste se kdaj po nesreči pomočili? Ali imate težave z inkontinenco?
Examination Pregled
Please lie (down) on your back. Prosim, ulezite se na hrbet.
Please lie (down) on your stomach/belly. Prosim, ulezite se na trebuh.
Please lie (down) on the stretcher/examination table/table. Prosim, ulezite se na nosila/preiskovalno mizo/posteljo.
Please put your arms next to you. Položite roke k sebi.
Please put your arms beside you. Položite roke ob telesu.
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Prekrižajte roke na prsih in potegnite kolena k sebi.
Fold your hands over your chest and pull your knees up (to your chest). Prekrižajte roke na prsih in potegnite kolena k sebi.
Be sure to let me know when it hurts. Povejte mi/opozorite me, če vas kaj zaboli.
Does it hurt you (here)? Ali vas to (tukaj) boli?
Show me where it hurts, please. Pokažite mi, prosim, kje vas boli.
Does that hurt? (when palpating) Ali vas to boli? (pri tipanju/palpaciji)

 

 

Skin / Dermatology Koža/dermatologija
Frequent Complaints Pogoste težave
itchy, pruritus srbeča (koža), srbečica/pruritus
boil, furuncle mehur, furunkel
blister mehurček/vezikel
rash izpuščaj
itch srbenje/srbečica
to scratch praskati se
lump, bump zatrdlina, tvorba
bruise modrica
pimple mozolj
spot pika/pega
wart bradavica
mole materino znamenje
sunburn sončna opeklina
sting  (for example bee)  pik (npr. čebele)
scrape (a scraped knee) odrgnina (npr. kolena)
bug bite ugriz žuželke
hives koprivnica/urtikarija
a tender lymph node/swollen glands boleča bezgavka/ zatečene bezgavke
pus gnoj
to break out in a rash dobiti izpuščaj
to have a burning sensation imeti pekoč občutek
Sample Medical History Questions Vzorčna anamnestična vprašanja
Have you ever noticed any swollen glands or lymph nodes? Ali ste kdaj opazili zatekanje bezgavk?
Have you had any lumps in that part of your neck? Ali ste kdaj imeli kakšno oteklino v tem predelu vratu?
Have you noticed any moles? Ali ste kdaj opazili kakšno znamenje?
Does it itch? Ali (vas) srbi?
Nervous System živčni sistem/živčevje
Frequent Complaints Pogoste težave
dementia demenca
stroke (možganska) kap
cerebral palsy cerebralna paraliza
epilepsy epilepsija
coma koma
prickling sensation, tickling or tingling, pins and needles mravljinčenje
numbness otopelost
tremor, writhing movements tremor/tresenje, zgibki
seizure (epileptični) napad
The nerve that supplies the muscles of the legs živec, ki oživčuje mišice noge.
to lose feeling in a leg Izgubiti občutek v nogi.
Sample Medical History Questions Vzorčna anamnestična vprašanja
How would you rate your memory, attention span? Kako bi ocenili svoj spomin? Ali imate težave s pozornostjo?
Have you had any changes in your vision (sight), double vision (diplopia)? Stiffness in your neck? Ste opazili kakšne spremembe vida, dvojni vid? Trd vrat?
How long have you had these headaches? Kako dolgo že imate takšne glavobole?
Does the headache wake you up at night? Ali vas glavobol ponoči zbudi?
Did you fall down? Did you pass out/faint? Ali ste padli? Ali ste omedleli?
Did you get dizzy or trip? Ali ste postali omotični? Ali ste se spotaknili?
Does your foot feel like it has gone to sleep? Ali imate občutek, kakor da vam je zaspala noga?
Examination Pregled
Are you sore at all if I push on your cheeks or your forehead like that? Ali vas boli, če takole pritisnem na vaša lica ali čelo?
Look straight ahead. Glejte naravnost predse.
Follow my finger with your eyes. Sledite mojemu prstu (samo) z očmi.
Can you feel this? Ali čutite to?
I want you to close your eyes and tell me when you feel me touching you.  Prosil/a bi vas, da zaprete oči in mi poveste, ko začutite moj dotik.
Does it feel sharp/blunt over here? Ali čutite tukaj ostro/topo?
Does this feel about the same? Does it feel the same on both sides? Ali čutite isto? Ali čutite isto na obeh straneh?
Bite down hard, clench your teeth. Ugriznite, stisnite zobe.
Don’t let me push/pull you. Ne pustite mi, da vas porinem/povlečem.
Close your eyes really tight. Tesno zatisnite oči.
Show me all your teeth. Pokažite mi vaše zobe.
Smile and frown. Nasmehnite in namrščite se.
Raise your eyebrows up, wrinkle your forehead. Dvignite obrvi, nagubajte čelo.
Stick your tongue against your cheek, against my finger and push. Naslonite jezik na lice, proti mojemu prstu in potisnite.
Move your shoulders up and down, shrug. Premaknite rame gor in dol, skomignite (z rameni).
Look at the tip of your nose. Poglejte konico svojega nosu.
I want you to walk in a straight line, heel to toe, across the room. Prosil(-a) bi vas, da hodite v ravni črti, peta k prstom, na drugo stran sobe.
Try to relax, let your muscles relax and try not to tighten up.  Poskusite se sprostiti, sprostite svoje mišice in ne napenjajte se.
I’m going to test your reflexes now.  Zdaj bom preveril(-a) vaše reflekse.
Stand up, put your heels together, hold out both arms, palms up, and now close your eyes for a few minutes. Stojte pokonci, postavite pete skupaj, držite obe roki pred sabo z dlanmi obrnjenimi navzgor in zaprite oči za nekaj minut.

 

 

 

Musculoskeletal System Mišičnoskeletni sistem/gibala
Frequent Complaints Pogoste težave
to pull a muscle nategniti si mišico
to sprain a leg zviti si gleženj
to tear a ligament strgati vez
My leg feels stiff. (Občutek imam, da) je moja noga otrdela.
to get a cast, splint dobiti mavec, opornico
a crutch bergla
to have gout imeti putiko/protin/giht
arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis artritis, osteoartritis, revmatoidni artritis
a broken/fractured leg zlomljena noga
a torn meniscus strgan meniskus
Examination Pregled
Please straighten out/stretch/raise/lower your arm Prosim, poravnajte/iztegnite/dvignite/spustite roko.
Could you bend down? Se lahko prepognete?
Bend your knees. Pokrčite kolena.
I am going to bend your toes back, now straighten your leg. Pokrčil(-a) bom vaše prste na nogi, vi pa iztegnite nogo.
I am going to ask you to lift up this leg for me. And now hold it up. Prosil(-a) bi vas, da dvignete to nogo. Zdaj pa jo držite dvignjeno.
Don’t let me push it down. Ne pustite mi, da jo potisnem dol.
Pull back, toward you. Potegnite nazaj, k sebi.
Hold your arms up to your side and don’t let me push them down. Držite roke iztegnjene ob strani in ne pustite, da jih potisnem dol.
Turn your hands over, make a fist. Obrnite vašo roko, stisnite jo v pest.
Are you sore at all if I push on your back like that? Ali vas kaj boli, če takole pritisnem na vaš hrbet?
Keep your knees and feet steady and firm. Stabilno in čvrsto držite kolena in noge.
Would you please roll over on to your tummy? Se lahko prosim obrnete na trebuh?
Point your toes up toward your head. Usmerite prste na nogah h glavi.
Hold your fingers apart and don’t let me push them together. Držite prste narazen in mi ne pustite, da jih stisnem skupaj.
Grasp my finger and don’t let me pull it through. Stisnite moj prst in mi ne pustite, da ga izvlečem.
Hold your thumb and your pinky together and don’t let me pull through. Držite svoj palec in mezinec skupaj in mi ne pustite, da ju razklenem.

 

 

Gynecology Ginekologija
Sample Medical History Questions Vzorčna anamnestična vprašanja
menstruation/period – menstrual cycle/menstrual period menstruacija - menstrualni cikel
Do you have regular periods? Ali imate redne menstruacije?
How long does your period last? Kako dolgo traja vaš (menstrualni) cikel?
When did you have your last period? When was your last menstrual period? Kdaj ste imeli nazadnje menstruacijo?
Do you have any problems during menstruation? Ali imate kakšne težave v času menstruacije?
Do you take medication for menstrual problems? Do you take medicine for relieving problems associated with your period? Ali jemljete kakšna zdravila zaradi vaših težav v času menstruacije? Ali jemljete zdravila za lajšanje težav, povezanih z menstruacijo?
Do you have spotting between periods? Ali kaj krvavite v času med menstruacijami? 
How old were you when your period started? Koliko ste bili stari, ko ste imeli prvo menstruacijo?
When did you stop having your period? Od kdaj nimate več menstruacij?
Do you have heavy bleeding?  Ali močno krvavite?
Does your period last longer than five days? Ali vaša (menstrualna) krvavitev traja dlje kot pet dni?
sexual intercourse – intercourse – sex – to have sex – to have intercourse – to make love – sexual contact – sexual partners - partners spolni odnosi - seks - seksati - imeti spolne odnose - ljubiti se - spolni stik - spolni partnerji - partnerji
How often do you have sexual intercourse per week? Kako pogosto/kolikokrat imate spolne odnose v enem tednu?
Do you have intercourse frequently with different/varying partners? Ali pogosto menjavate spolne partnerje?
Do you experience pain while/when having sex?  Ali imate boleče spolne odnose?
Do you have children? Ali imate kaj otrok?
How many children do you have? Koliko otrok imate?
Have you ever been pregnant? Ali ste bili kdaj noseči?
Have you ever had an abortion? Have you ever had a miscarriage? Ali ste kdajkoli imeli umetni splav? Ali ste kdaj imeli (spontani) splav/splavili?
Is it possible that you are pregnant (at the moment)? Ali je mogoče, da ste noseči?
Have you ever had unprotected sex? Ali ste kdaj imeli nezaščitene spolne odnose?
Were there any complications during your last pregnancy? Ali so bili kakšni zapleti v času vaše zadnje nosečnosti?
When did you last have your period? When was the last time you had your period? Kdaj ste imeli nazadnje menstruacijo? Kdaj je bila vaša zadnja menstruacija?
When was the last day of your menstrual cycle? Kdaj je bil zadnji dan vašega menstrualnega cikla?
How long did your period last? How strong was the bleeding? Kako dolgo je trajala vaša menstruacija? Kako močna je bila krvavitev?
Do you have a gynecologist that you see/visit regularly? Ali imate izbranega ginekologa? Ali ga redno obiskujete?
When was your last pap smear? Do you go regularly to your gynecologist  for check-ups and pap smears? Kdaj ste nazadnje imeli narejen bris materničnega vratu? Ali redno hodite h ginekologu na kontrole in na bris materničnega vratu?
Are there any problems with the pregnancy? Ali ste kdaj imeli kakšne težave z nosečnostjo?
Do you have a steady partner? Are you in a steady relationship? Ali imate stalnega partnerja? Ali ste v resnem razmerju?
Does your child have a father? Ali vaš otrok pozna svojega očeta?
Are there any hereditary diseases in your family? Ali so v vaši družini kakšne dedne bolezni?
Do you have diabetes (sugar), high blood pressure, kidney problems, circulatory/heart problems, thyroid trouble (over function or under function of the thyroid)? Ali imate sladkorno bolezen/diabetes (povišan krvni sladkor), povišan krvni tlak/hipertenzijo, ledvične motnje, žilno/srčno motnjo, težave s ščitnico (prevelika ali premajhna dejavnost ščitnice)?
Is there anyone in your family who has these diseases? Ali ima kdo v vaši družini kakšno od teh bolezni?
contraception/birth control kontracepcija
Are you taking “the pill?” Which one? What is the name of the pill? Ali jemljete kontracepcijske tabletke? Katere? Kako se imenujejo?
Do you use condoms? Ali uporabljate kondome?
Do you use inter-uterine devices (IUDs), for example, the spiral? Ali uporabljate znotrajmaternični vložek, na primer spiralo?
Do you use a diaphragm? Ali uporabljate diafragmo?
Do you take the “the morning after pill”? Have you taken “the morning after pill?” Ali jemljete jutranjo tabletko? Ali ste kdaj vzeli jutranjo tabletko?
Do you use the “natural” method according to the calendar or the temperature method? Ali uporabljate "naravno" metodo za načrtovanje družine, na primer koledarsko ali temperaturno metodo?
Would you like information on birth control methods? Ali bi želeli več informacij o preprečevanju zanositve/kontracepciji?
Do you have (any) vaginal discharge? Ali imate kaj nožničnega izcedka?
What color is the discharge? Kakšne barve je izcedek?
Do you have fever?  Ali imate vročino/povišano telesno temperaturo?
Do you have any itching? Ali vas kaj srbi?
Do you feel any burning when you urinate? Ali vas peče med odvajanjem vode?
Is it painful to have sexual intercourse? Ali vas boli med spolnim odnosom?
Is it painful to urinate? Ali vas boli pri odvajanju vode?
Do you have pain during your menstrual cycle? Ali imate boleče menstruacije?
Is it painful all the time (always)? Ali so vaše menstruacije vedno boleče?
Do you have anemia? Do you suffer from anemia? Ali ste slabokrvni? Ali imate anemijo?
Have you ever had a sexually transmitted disease? What about one of your sexual partners? Ali ste kdaj imeli spolno prenosljivo okužbo? Kaj pa kakšen od vaših partnerjev?
Have you ever had an AIDS test taken? Ali ste se kdaj testirali za aids?
Do you know if you are HIV positive? Ali veste, če ste HIV pozitivni?
Have you noticed a knot/knots in your breast? Ste opazili kakšne zatrdline v vaših dojkah?
Do you regularly perform self-breast exam(ination)s? Ali redno samo-pregledujete vaše dojke?
Since the start of menopause, have you had a menstrual cycle or vaginal discharge? Ste imeli od začetka mene/menopavze kakšno menstruacijo ali nožnični izcedek?

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Physical Examination":
slovenian-english Slovenian - English
slovenian-french Slovenian - French
slovenian-german Slovenian - German
slovenian-spanish Slovenian - Spanish
slovenian-catalan Slovenian - Catalan
slovenian-italian Slovenian - Italian
slovenian-norwegian Slovenian - Norwegian
slovenian-swedish Slovenian - Swedish
slovenian-polish Slovenian - Polish
slovenian-portuguese Slovenian - Portuguese
slovenian-greek Slovenian - Greek

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0018 seconds.