General Vocabulary catalan flag Catalan | Català

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Phrases

   
   
   
   
 • Head, Eyes
  ENT

  Cap, ulls,
  orelles,
  nas y gola
   
 • Heart
  Lungs

  Cor
  Pulmons
   
   
 • Abdomen
  Urology

  Abdomen
  Urologia
   
   
 • Skin
  Nervous
  System

  Pell
  Neurologia
   
 • Musculo-
  skeletal
  System

  Sistema
  múscule-
  squelétic
 • Gynecology
  Ginecologia
   
   
   
   
 • Pdf file Downloads
  Other languages
   
   
   
   

 

I am going to give you a physical examination.    Ara l'exploraré
Would you mind taking off your clothes [except your pants/underwear and bra]?   Desvesteixi's, si us plau. No cal que es tregui la roba interior.
When you are done/finished, make yourself comfortable on the examination table. I’ll be back in a few minutes.   Es pot posar aquesta bata. Quan hagi acabat, estiri's a la llitera. Torno d'aquí uns minuts.
I am going to … listen to your heart / check your blood pressure / take your temperature   Li vaig a … escoltar el cor / prendre la tensió / prendre la temperatura.
Please lie (down) on your back.   Si us plau, agiti's boca per amunt.
Please lie (down) on your stomach/belly.   Si us plau, agiti's ... boca per avall / de bocaterrossa.
Please lie (down) on the stretcher / examination table / table.   Si us plau, estiri's a la llitera.
Please put your arms beside you.   Si us plau, posi els braços pegats al cos.
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest).   Creui les mans sobre el pit y doblegui els genolls fins al pit. 
Be sure to let me know when it hurts.   Avisi'm quan li fagi mal.
Does it hurt you (here)?   Li fa mal aquí?
Show me where it hurts, please.   Dígui'm on li fa mal.
Does that hurt? (when palpating)   Li fa mal? (a la palpació)
Please turn your head to the side.   Si us plau, giri el cap cap a aquest costat.
Please turn your head to the other side.   Si us plau, giri el cap cap a l'altre costat.
Please follow my finger without moving or turning your head.   Si us plau, segueixi el meu dit (amb la mirada) sense moure ni girar el cap.
Now we are finished.   Ja hem acabat.
Is there anything else that is bothering you? Is there anything that you have noticed?    Hi ha alguna cosa/ quelcom que li molesti? Ha notat alguna cosa/ quelcom en particular?
You can get dressed now.    Ja es pot vestir.
Please stand up and put your clothes back on.   Si us plau, aixequi's i vesteixi's.
Thank you, I am finished now.   Gràcies, ja hem acabat.

 

 

Frequent Complaints Molesties freqüents
to feel congested   estar congestionat/ tapat
to sneeze   estornudar
to have a cold   tenir un refredat
a runny nose   estar constipat
a stuffy nose   tenir congestió nasal
a cough   tos
a sore throat   mal de gola
a tonsil infection   angines
swollen tonsils   angines inflamades
sinus congestion   sinusitis
to have watery eyes   tenir els ulls plorosos
to be hoarse / hoarsenes / to lose one’s voice   tenir la veu ronca/ estar afónic/a
to have white specks / patches in the mouth   tenir llagues a la boca
to have a coated tongue   tenir la llengüa escatada/resseca
to have a toothache / a cavity / a lose crown / a filling / bleeding gums   tenir dolor a les dents/ tenir una càries/ tenir un empastament/ tenir sagnat a les genives
to be near-sighted / to be far-sighted / notice changes in your vision   tenir hipermetropia/ miopia/ notar canvis a la vista
cataracts / glaucoma   catarates/ glaucoma
to be hard of hearing / to wear a hearing aid   estar sord/ utilitzar audífon 
to have ringing in your ears / hearing loss / tinnitus   tenir acúfens /  tinnitus/ pérdua d'audició
Sample Medical History Questions   Preguntes habituals per a la història clínica
Do you have a lot of mucous in your nose?   Té molta mucositat? / Té molts mocs?
How is your hearing?   Hi sent bé?
Do you wear a hearing aid?   Porta un audífon?
Have you noticed changes in your vision?   Ha notat canvis a la vista?
Examination   Exploració
Please open your mouth wide.    Obri la boca, si us plau.
Stick out your tongue and say, “aaahhh.”   Tregui la llengua i digui "aaahhh".
Press your tongue to the roof of your mouth.   Apreti la llengüa contra el paladar.
Tilt your head up / down, please.   Inclini el cap una mica cap amunt/ avall, si us plau.
Can you swallow for me?   Engoleixi, si us plau.
Please turn your head to the side.   Si us plau, giri el cap cap a aquest cantó.
Touch your chin to your chest.   Toqui's el pit amb la barbeta 
I am going to check your eyes now. Please look straight at me/over my shoulder.   Ara li exploraré els ulls. Si us plau miri'm/ miri per sobre de la meva espatlla.
Look at my finger and follow it with your eyes.   Miri el meu dit i segueixi'l amb la mirada.
Keep your eyes focused on that spot.   Fixi la vista en aquest punt.
Your throat looks a bit irritated.   Sembla que tingui la gola una mica irritada.

 

 

Heart   Cor
Frequent Complaints Dolors habituals
coronary heart disease   Malaltia coronaria
heart attack   Atac de cor/ infart
heart insufficiency   Insuficiència cardíaca
heart murmur   Buf cardíac
high blood pressure   Pressió arterial alta
heart arrhythmias   Arrítmia cardíaca
valve stenosis and valve insufficiency   Estenosis valvular i insuficiència valvular
septum defects   Defectes al septe
Sample Medical History Questions Preguntes habituals per a la història clínca
Chest pain, tightening feeling = angina pectoris   Dolor al pit, sensació d'opressió = angor pectoris (angina de  pit)
Have you ever had any chest pain? Where?   Ha tingut mai dolor al pit? On?
Dependent on whether working, breathing, sitting/lying in a certain position, eating certain foods? No improvement with nitrolingual or other medications?   Depèn (el dolor) de si està treballant, de la respiració, de si està assegut o estirat en una determinada postura, d'haver menjat certs aliments? No millora amb Nitro sublingual o amb altres medicaments?
Where does it hurt?: behind the sternum/breastbone, in the stomach?   On li fa mal? Darrere de l'estèrnum, a l'estómac?
Where does the pain radiate? To the arms, lower jaw, back?   A on s'irradia el dolor? Als braços, mandíbula, esquena?
Do you have pain while sitting or while doing activities?   Li fa mal quan està assegut o mentre realitza alguna activitat física?
Do you have sudden sweats? Do you break into sudden sweats?   Sua de sobte?
Are you nauseated? Do you feel bad?   Està marejat? 
Do you have to vomit/throw up?   Has de vomitar?
Do you have heartburn or acid reflux?   Té acidesa d'estómac?
heart beat, dizziness (vertigo), fainting spells   batec del cor, marejos, desmais
Do you notice any irregularity of heart beat or any palpitations?   Nota irregularitats/ variacions  o palpitacions al cor?
 When? During physical activity or when sitting?   Quan? Mentre fa exercisi físic o en repòs? 
Do you have a shortness of breath?   A vegades li falta l'alè?
Have you ever lost consciousness?    Ha perdut la consciència alguna vegada?
Are you dizzy or do you see black spots?   Està marejat o veu puntets negres?
Do you have to go to the bathroom at night? How often?   S'aixeca a la nit per anar al lavabo? Cuantes vegades?
Do you have fluid in your legs? Do you have swollen legs? Do you have edema?   Reté líquids a les cames? Té les cames inflades? 
Are any of your limbs swollen? Hands, feet, legs?   Té alguna de les seves extremitats inflades? Mans, peus, cames?
How long have they been swollen like this?   Des de quan estan així d'inflades?
Are you a diabetic? Do you have high blood sugar?   És diabètic? Té el sucre en sang elevat?
Do you have high blood pressure? Do you know if you have high blood pressure?   Té la pressió arterial alta? Sap si té la pressió arterial alta?
Do you smoke?   Fuma?
Did you have congenital heart problems as a child?   Tenia vosté problemes cardíacs congènits quan era petit?
Did you often have tonsil infections as a child?   Solia tenir angines/amigdalitis quan era petit?
Did you have rheumatic fever as a child?   Va tenir la febre reumàtica quan era petit?
Do you have a pacemaker?   Porta un marcapasos?
Examination Exploració
Let me take/feel your pulse.   Li vaig a prendre el pols.
I am going to take your blood pressure now.   Li vaig a prendre la pressió arterial.
I am going to listen to your heart now.   Ara l'auscultaré/ li escoltaré el cor.
Lungs   Pulmons
Frequent Complaints Malalties habituals
cold   constipat
runny nose   tindre mocs
cough   tos
hoarseness (to lose one’s voice)   ronquera
sore throat   mal de gola
tonsil infection / swollen tonsils    angines
lung inflammation / pneumonia   pneumonia
pleuritis   pleuritis
chronic bronchitis   bronquitis crònica
asthma   asma
emphysema    emfisema
Sample Medical History Questions Preguntes habituals per a la història clínca
Do you have shortness of breath? While sitting? While walking? While climbing up/walking up the stairs?   Nota que s'ofega/ li falta l'alé? En repós? Mentre camina? Mentre puja les escales?
Do you have a cough?   Tosseix?
Since when? How long have you been coughing? When did it start? Longer than 3 weeks ago? Suddenly?    Des de quan? Quan fa que té tos? Quan va començar? Fa més de 3 setmanes? De sobte?
Did you swallow something?   S'ha ennuegat amb alguna cosa?
Do you have a dry cough? Irritation when coughing?   Té tos seca? Li fa mal quan tosseix?
Do you have expectorations? Do you cough up anything?   Té expectoració?
What is the color of your expectorations? Whitish-gray, yellowish-green, blood?   De quin color és l'expectoració? Blanc grisós? Groc verdós? Amb sang?
Do you cough up blood?   Treu sang quan tosseix?
Do you wheeze?   Que fa soroll al respirar?
Do you have any pain or discomfort while breathing?
While taking a deep breath?
While inhaling and exhaling/breathing in and out?
  Li fa mal quan respira? I quan respira profundament? Cuan inspira o quan espira?
Do you smoke?
How many cigarettes do you smoke per day?
How long have you been smoking? '
When did you start smoking?
  Fuma? Quantes cigarretes fuma al dia? Des de quan fuma? Quan va començar a fumar?
Do you work in a coal mine or with asbestos?   Ha treballat en mines de carbó o amb amiant?
Do you take high blood pressure medication/tablets/pills/medicine?    Pren medicació per a la presió?
Do you regularly take/use aspirin?   Pren aspirines normalment?
Are you hoarse?    Està ronc/afònic?
Do you have problems/troubles with hoarseness?   Té problemes asociats amb la ronquera?
Examination   Exploració
(Please) Take a deep breath and hold it.   Si us plau, inspiri profundament i no espiri.
(Please) Now you can breathe normally again.   Ja pot respirar amb normalitat.
Cough.   Tosseixi si us plau.
Cough again.   Torni a tossir, si us plau.

 

 

Sample Medical History Questions Preguntes habituals per a la història clínca
Do you have body aches/pains, stomachache, stomach cramps, appetite, no appetite or diarrhea?   Li fa mal alguna part del cos? Mal de panxa, mal d'estómac, torçons, gana, falta de gana o diarrea?
Do you feel full all the time?    Es sent  l'estómac ple/saciat sempre?
Do you have a bloated feeling? Are you bloated?   Es nota inflat?
Do you have constipation? Are you constipated?   Té restrenyiment? Està restrenyit?
Do you have a fever? Have you had a fever?   Té febre? Ha tingut febre?
Do you feel sick to your stomach? Are you nauseated? Do you have nausea?   Té nàusees? Té ganes de vomitar?
Have you vomited? Have you thrown up?   Ha vomitat?
Have you lost weight recently? Have you gained weight recently?   Ha perdut pes recentment? Ha guanyat pes recentment?
Do you have blood in your stool/feces? Do you have black stool/feces?   Hi ha sang a les seves deposicions? Son negres les seves deposicions?
Have you had different colored stool/feces than normal/usual?   Han estat les seves deposicions d'un color diferent a l'habitual?
Do you have (any) pain?   Li fa mal alguna part del cos? Té algun dolor?
Where does it hurt?   On li fa mal?
Where does the pain radiate/spread to?   Cap a on s'irradia el dolor?
Do you have pain when resting? While performing physical activity?   Té dolor en repòs? Té dolor mentre fa alguna activitat física?
Do you have pain after eating?    Té dolor després de menjar?
Do you have pain during the day or night?   Li fa mal durant el dia o al llarg de la nit?
How often do you have this pain?   Cada quan té aquest dolor?
How long does the pain last?   Quanta estona li dura el dolor?
Quality of the pain? Describe the pain?   Com és el dolor? Podria descriure'l?
visceral pain: dull, stabbing, cramping + nausea,    Dolor visceral: sord, com una punyalada, rampells, nàusees.
Do you have the pain after eating certain foods?   Li fa mal després d'haver menjat certs aliments?
Does the pain go away after eating certain foods?   Se'n va el dolor després de menjar certs aliments?
In the last hour, have you eaten mushrooms, eggs, mayonnaise, chicken or something else that might have been special?   Ha menjat bolets, ous, maionesa, pollastre o alguna altra cosa especial en l'última hora?
Are you allergic to certain foods?   És alérgic/a a algún aliment?
Which foods disagree with you?   Quins aliments no li senten del tot bé?
Do you get heartburn?   Té acidesa d'estòmac?
Do you have indigestion often?   Té freqüentment indigestió?
Do you go to the bathroom/have bowel movements more frequently / more often than normal?   Va al lavabo més freqüentment del normal?
When was the last time that you used the bathroom/had a bowel movement?   Quan ha anat al lavabo per últim cop?
How are your stools? Are they regular? Are you constipated? Do you have diarrhea?   Com són les seves deposicions? Són regulars? Està restrenyit? Té diarrea?
Are your bowel movements more or less than normal?   Va al lavabo més o menys del normal?
Has anything changed about your stool / bowel movements recently?   Ha notat algún canvi en les seves deposicions?
Have you noticed their color?   De quin color són les deposicions?
Did the color of your stool/bowel movements change recently (black, with blood, bloody, white)?   Ha canviat el color de les deposicions últimament (negres, amb sang, blanques)?
Do you have abdominal/stomach pain? Do you have pain in your stomach?   Té mal de panxa/ d'estòmac?
What is the consistency of your stool/bowel movements? Is it hard, soft, with mucous, runny, liquid or watery?   Quina consistència tenen les deposicions? Són dures, toves, amb mocs, diarreiques, líquides, aigüalides?
How much do you drink (per day)?   Quant beu al dia?
Do you have pain or a burning sensation when you urinate?   Li fa mal o nota cremor quan orina?
What color is your urine?   De quin color és l'orina?
Is your urine bloody or dark? Is it (not) clear?   És l'orina sangosa o fosca? (No) És clara?
Do you have to go to the bathroom often at night?   Necessita anar al lavabo freqüentment durant la nit?
Do you sometimes accidentally urinate on yourself? Are you incontinent?   Se li escapa alguna vegada accidentalment l'orina? Té incontinència?
Examination Untersuchung
Please lie (down) on your back.   Si us plau estiri's de cap per amunt.
Please lie (down) on your stomach/belly.   Si us plau estiri's de cap per avall/ bocaterossa.
Please lie (down) on the stretcher/examination table/table.   Si us plau estiri's a la llitera.
Please put your arms next to you.   Si us plau posi els braços apegats al cos.
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest).   Si us plau posi els braços damunt del pit i doblegui els genolls.
Be sure to let me know when it hurts.   Avisi'm si li faig mal.
Does it hurt you (here)?   Li fa mal (aquí)?
Show me where it hurts, please.   Digui'm on li fa mal.
Does that hurt? (when palpating)   Li fa mal ara? (durant la palpació)

 

 

Skin   Pell
Frequent Complaints Els problemes més freqüents
itchy, pruritus   picar
boil, furuncle   l'abscès
blister   la bufolla
rash   l'erupció
itch   el picor
to scratch   rascar(-se)
lump, bump   massa, bulto
bruise   blau, sangtraït
pimple   el grà, el barb
spot   la taca
wart   la verruga
mole   la piga
sunburn   la cremada del sol
sting  (for example bee)    la picada (per exemple, d'abella)
scrape (a scraped knee)   la rascada (per exemple, el genoll pelat)
bug bite   picada d'insecte
hives   urticària
a tender lymph node/swollen glands   inflamació dels ganglis/ glàndules inflamades
pus   pus
to break out in a rash   sortir una erupció
to have a burning sensation   tenir sensació de cremor
Sample Medical History Questions Exemples de preguntes de la història clínica
Have you ever noticed any swollen glands or lymph nodes?   Ha notat alguna vegada inflamació als ganglis?
Have you had any lumps in that part of your neck?   Li ha sortit alguna massa al coll?
Have you noticed any moles?   Ha notat alguna piga nova, o canvis en les que ja tenia?
Does it itch?    Li pica? / Li cou?
Nervous System   Neurologia
Frequent Complaints Els problemes més freqüents
dementia   demència
stroke   infart
cerebral palsy   paràlisi
epilepsy   epilepsia
coma   coma
prickling sensation, tickling or tingling, pins and needles   sensació de picor, pessigolleig o formigueig, punxades
numbness   entumiment
tremor, writhing movements   tremolor
seizure   agarrotament
The nerve that supplies the muscles of the legs   El nervi que inerva els músculs de les cames
to lose feeling in a leg   Perdre la sensibilitat en una cama
Sample Medical History Questions Exemples de preguntes de la història clínica
How would you rate your memory, attention span?   Com qualificaria vosté amb la seva memòria, l'atenció?
Have you had any changes in your vision (sight), double vision (diplopia)? Stiffness in your neck?   Ha tingut algún canvi en la visió, visió doble (diplopia)? Rigidesa al coll?
How long have you had these headaches?   Des de quan ha tingut aquests mals de cap?
Does the headache wake you up at night?   El mal de cap el desperta durant la nit?
Did you fall down? Did you pass out/faint?   Cau amb freqüència? Sol perdre l'estabilitat?
Did you get dizzy or trip?   Es sol marejar als viatge?
Does your foot feel like it has gone to sleep?   Se li adorm el peu?
Examination Exploració
Are you sore at all if I push on your cheeks or your forehead like that?   Li fa mal si li apreto a les galtes o al front?
Look straight ahead.   Miri cap davant
Follow my finger with your eyes.   Segueixi el dit amb els ulls.
Can you feel this?   Pot sentir això?
I want you to close your eyes and tell me when you feel me touching you.    Si us plau tanqui els ulls i digui'm quan nota que el toco.
Does it feel sharp/blunt over here?   El que l'està tocant és afilat o rom?
Does this feel about the same?   Nota més o menys el mateix?
Does it feel the same on both sides?   Nota el mateix als dos costats?
Bite down hard, clench your teeth.   Mossegui amb força, apreti les dents.
Don’t let me push/pull you.   Intenti evitar que l'empenyi.
Close your eyes really tight.   Tanqui els ulls amb força.
Show me all your teeth.   Ensenyi'm les dents.
Smile and frown.   Somrigui i arrugui el front.
Raise your eyebrows up, wrinkle your forehead.   Aixequi les celles, arrugui el front.
Stick your tongue against your cheek, against my finger and push.   Recolzi la llengüa a la galta i faci força contra el meu dit.
Move your shoulders up and down, shrug.   Mogui les espatlles cap amunt i cap avall.
Look at the tip of your nose.   Miri la punta del nas.
I want you to walk in a straight line, heel to toe, across the room.   Camini en línia recta, el taló tocant amb les puntes, a l'altre costat de l'habitació.
Try to relax, let your muscles relax and try not to tighten up.    Intenti relaxar-se, deixi que els seus músculs es relaxin.
I’m going to test your reflexes now.    Ara revisarem els seus reflexes.
Stand up, put your heels together, hold out both arms, palms up, and now close your eyes for a few minutes.   Posi's de peu amb els talons junts, mantengui els braços amb els palmells cap amunt, i ara tanqui els ulls durant uns moments.

 

 

 

Frequent Complaints Els problemes més freqüents
to pull a muscle   estirar un múscul
to sprain a leg   esquinç a la cama
to tear a ligament   trencar(-se) un lligament
My leg feels stiff.   Tinc la cama rígida
to get a cast, splint   posar una escaiola, fèrula
a crutch   unes crosses
to have gout   tenir gota
arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis   l'artritis, l'osteoartritis, l'artritis reumatoide
a broken/fractured leg   una cama trencada/ fracturada
a torn meniscus   trencament de menisc
Examination Exploració
Please straighten out/stretch/raise/lower your arm   Si us plau, estiri/ pugi/ baixi el braç
Could you bend down?   Podria inclinar-se cap avall?
Bend your knees.   Doblegui els genolls
I am going to bend your toes back, now straighten your leg.   Vaig a estirar-li els peus cap enrere, ara estiri la cama.
I am going to ask you to lift up this leg for me. And now hold it up.   Si us plau, aixequi aquesta cama. Ara mantíngui-la aixecada.
Don’t let me push it down.   No deixi/ impedeixi que jo empenyi cap abaix.
Pull back, toward you.   Estiri cap enrere, cap a vosté.
Hold your arms up to your side and don’t let me push them down.   Mantingui els braços al seu costat i no em deixi empényer cap abaix.
Turn your hands over, make a fist.   Giri les mans, tanqui-les formant un puny.
Are you sore at all if I push on your back like that?   Li fa mal si li apreto l'esquena?
Keep your knees and feet steady and firm.   Mantingui els genolls i els peus estátics
Would you please roll over on to your tummy?   Si us plau, es podria posar de boca terrossa?
Point your toes up toward your head.   Estiri els dits dels peus cap amunt.
Hold your fingers apart and don’t let me push them together.   Intenti mantindre els dits del peu estirats mentres jo intento doblegar-los-hi.
Grasp my finger and don’t let me pull it through.   Agafi'm el dit i intenti impedir que jo estirien direcció contrària.
Hold your thumb and your pinky together and don’t let me pull through.   Apreti el dit gros contra el dit petit i no deixi que jo els hi separi.

 

 

Sample Medical History Questions Exemples de preguntes d'història clínica
menstruation/period – menstrual cycle/menstrual period   la menstruació- el període menstrual- el cicle menstrual-  període/la regla
Do you have regular periods?   Té períodes regulars?
How long does your period last?   Quant li va durar l'última menstruació? 
When did you have your last period? When was your last menstrual period?   Quan va tenir l'última menstruació?
Do you have any problems during menstruation?   Té algún problema durant la menstruació?
Do you take medication for menstrual problems? Do you take medicine for relieving problems associated with your period?   Pren medicació per als dolors menstruals? Pren medicaments per a alleujar els dolors relacionats amb la menstruació?
Do you have spotting between periods?   Té sangrats entre les menstruacions?
How old were you when your period started?   Quina edat tenia quan va tenir la seva primera menstruació?
When did you stop having your period?   Quan va deixar de tenir la menstruació?
Do you have heavy bleeding?    Té sangrat abundant?
Does your period last longer than five days?   Va ser la seva última menstruació superior a cinc dies?
sexual intercourse – intercourse – sex – to have sex – to have intercourse – to make love – sexual contact – sexual partners - partners   les relacions sexuals- relacions íntimes- sexe- tenir relacions sexuals- practicar sexe- fer l'amor- el contacte sexual- les parelles sexuals
How often do you have sexual intercourse per week?   Amb quina freqüència manté relacions sexuals?
Do you have intercourse frequently with different/varying partners?   Manté relacions sexuals freqüentment amb diferents persones?
Do you experience pain while/when having sex?    Té dolor al mantindre relacions sexuals?
Do you have children?   Té fills?
How many children do you have?   Quants fills té?
Have you ever been pregnant?   Ha estat embarassada en alguna ocasió?
Have you ever had an abortion?   Ha abortat algún cop? Ha tingut algún avortament involuntari? 
Have you ever had a miscarriage?   Podria estar embarassada?
Is it possible that you are pregnant (at the moment)?   Algún cop ha tingut relacions sexuals sense protecció?
Have you ever had unprotected sex?   Va tenir alguna complicació durant el seu últim embaràs?
Were there any complications during your last pregnancy?   Quan va tenir l'última menstruació? Quan va ser l'últim cop que va tenir la menstuació?
When did you last have your period? When was the last time you had your period?   Quan va ser l'últim dia del seu cicle menstrual?
When was the last day of your menstrual cycle?   Quant temps va durar la seva última menstruació?  Com d'abundant va ser la seva última menstruació?
How long did your period last? How strong was the bleeding?   Té un ginecòleg al qual visitar-se regularment?
Do you have a gynecologist that you see/visit regularly?   Quan li van fer una citologia per última vegada? Va freqüentment al ginecòleg per a fer-se revisions i proves de Papanicolau (citologia)?
When was your last pap smear? Do you go regularly to your gynecologist  for check-ups and pap smears?   Té algún problema amb l'embaràs?
Are there any problems with the pregnancy?   Té parella estable? Té una relació estable?
Do you have a steady partner? Are you in a steady relationship?   És vosté mare soltera?
Are there any hereditary diseases in your family?   Hi ha malaties hereditàries a la seva família?
Do you have diabetes (sugar), high blood pressure, kidney problems, circulatory/heart problems, thyroid trouble (over function or under function of the thyroid)?   Té diabetes (sucre), tensió alta, problemes renals, problemes de cor/circulació, problemes del tiroide (hipertiroidisme/ hipotiroidisme)?
Is there anyone in your family who has these diseases?   Hi ha algú a la seva família que tingui alguna d'aquestes malalties?
anticonceptius- control de la natalitat
contraception/birth control   Està prenent "la píldora"? Quina? Com es diu la píldora que està prenent?
Are you taking “the pill?” Which one? What is the name of the pill?   Utilitza preservatiu?
Do you use condoms?   Utilitza dispositius intrauterins (DIU), per exemple, l'espiral?
Do you use inter-uterine devices (IUDs), for example, the spiral?   Utilitza el diafragma?
Do you use a diaphragm?   Pren la píldora del dia després? Ha prés la píldora del dia després?
Do you take the “the morning after pill”? Have you taken “the morning after pill?”   Utilitza el mètode "natural" basat en el calendari o el basat en la temperatura?
Do you use the “natural” method according to the calendar or the temperature method?   Necessita rebre informació sobre mètodes anticonceptius?
Would you like information on birth control methods?   Té flux vaginal?
Do you have (any) vaginal discharge?   De quin color és?
What color is the discharge?   Té febre?
Do you have fever?    Nota picor?
Do you have any itching?   Nota cremor a l'orinar?
Do you feel any burning when you urinate?   Nota dolor al mantindre relacions sexuals?
Do you have pain during your menstrual cycle?   Nota dolor a l'orinar?
Is it painful all the time (always)?   Té dolor durant el cicle menstrual?
Do you have anemia? Do you suffer from anemia?   El dolor dura durant tot el cicle menstrual?
Have you ever had a sexually transmitted disease?   Té anèmia?
What about one of your sexual partners?   Ha tingut alguna malaltia de transmissió sexual? N'ha tingut alguna de les seves parelles sexuals?
Have you ever had an AIDS test taken?   Li han fet mai la prova de la SIDA?
Do you know if you are HIV positive?   Sap vosté si és VIH positiu?
Have you noticed a knot/knots in your breast?   Ha notat alguna massa estranya al pit?
Do you regularly perform self-breast exam(ination)s?   Sol revisar-se el pit freqüentment?
Since the start of menopause, have you had a menstrual cycle or vaginal discharge?   Des del començament de la menopausia, ha tingut algún cicle menstrual o fluid vaginal?

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Physical Examination":
German - English Catalan - English
German - French Catalan - French
German - Spanish Catalan - German
German - Italian Catalan - Italian
German - Norwegian Catalan - Norwegian
de-se Catalan - Swedish
Catalan - Polish Catalan - Polish
German-Portuguese Catalan - Portuguese
Catalan - Slovenian Catalan - Slovenian
Catalan - Greek Catalan - Greek

 

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0036 seconds.