General Vocabulary Catalan | Català

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Medical Studies
   
 • Lab Tests
  Proves diagnóstiques
 • Procedures
  Procediments
 • Medication
  Medicació
 • Pdf file Downloads
  Other languages


electrocardiogram (ECG)  - e.g. sinus rhythm, arrhythmia, P wave, QRS complex, T wave, ST interval/segment, elevation or depression of any segment, the leads, electrode jelly electrocardiograma (ECG) - per exemple, ritme sinusal, arrítmia, ona P, complexe QRS, ona T, interval/segment ST, elevació o depressió de qualsevol segment, els conductors, gel per als electrodes
spinal tap  punció lumbar
biopsy biòpsia
bladder catheterization cateterització vesical (sondatge)
paracentesis (e.g. of ascitic fluid) paracentesi (per exemple, de líquid ascític)
thoracentesis toracocentesi
digital examination of the prostate gland / rectal exam examen digital de la pròstata, palpació de la pròstata/ tacte rectal
endoscopy, gastroscopy, colonoscopy endoscòpia, gastroscòpia, colonoscòpia
ultrasound (e.g. cardiac, abdominal, uterine) ecografia (per exemple, cardíaca, abdominal, uterina)
X-ray studies (e.g. chest X-ray, sinus films, barium enema, tomography, coronary angiography) Estudis de rajos X (per exemple del pit, dels sins paranasals, enema de bari, la tomografia, angiografia coronària)
CAT (computer assisted tomography) scan TAC (tomografia axial computaritzada)
MRI (magnetic resonance imaging) RM (resonancia magnètica)
dialysis treatment tractament de diàlisi
gastric lavage rentat gàstric
allergy testing of the skin proves d'alèrgia a la pell
tracheostomy traqueotomia
nerve conducting studies estudis de conductivitat neurológica
blood transfusion (PRBCs, FFP, whole blood) transfusió de sang (concentrats d'hematies, PFC, sang)

 

 

hemogram (CBC = complete blood count, WBC, platelets, polymorphonuclear leukocytes, hematocrit, ESR)   hemograma (RSC=recompte sanguini complet, recompte de leucòcits, plaquetes, leucòcits polimorfonuclears, hematocrit, velocitat de sedimentació globular=VSG) 
urinalysis (osmolality, glucose, erythrocytes, albumin), uric acid   anàlisi d'orina (osmolalidad, glucosa, eritròcits, albúmina), àcid úric
LFTs = liver function tests (ALT, AST, AP, bilirubin)   PFH=proves de funció hepàtica (ALT, AST, AP, bilirrubina)
BUN (blood urea nitrogen), creatinine, electrolytes (sodium, potassium, chloride)   NUS (nitrògen ureic en sang), creatinina, electròlits (sodi, potasi, clor)
arterial blood gases (ABG)    Gasos en sang arterial (GSA)
lipids (cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol)   lípids (colesterol, triglicèrids, colesterol-HDL, colesterol-LDL)
blood glucose (fasting, random, postprandial)   glucosa en sang (en dejú, al atzar, postprandial)
iron   ferro
blood cultures (aerobic and anaerobic organisms)   cultius sanguinis (organismes aerobis i anaerobis)
Gram stain (e.g. of a sputum specimen)   tinció de Gram (per exemple, d'una mostra d'esput)
PFTs = pulmonary function tests (e.g. functional residual capacity, dead space volume)   PFP=proves de funció pulmonar (per exemple, la capacitat residual funcional, el volum d'espai mort)
renal function tests (e.g. creatinine clearance)   proves de funció renal (per exemple, l'aclariment de creatinina)
Coags: coagulation tests (e.g. bleeding time, prothrombin time = PT = Quick test, partial thromboplastin time = PTT, INR = International normalized ratio)   coagulació: proves de coagulació (per exemple, el temps de coagulació, temps de protrombina=TP=prova ràpida, temps parcial de tromboplastina=TPT, INR= international normalized ratio)
stool measurements (wet and dry weight, stool fat, occult blood)   coprocultiu (pes humit i sec, greix en femta, sang oculta)
CSF: cerebrospinal fluid (e.g. culture and sensitivity of bacteria, initial pressure)   LCR: líquid cefalorraquidi ( per exemple el tipus de bacteries i el seu espectre de sensibilitat)

 

 

(arterial) line placement  
to draw blood, to take a blood sample   extreure sang, prendre una mostra de sang
to draw up a blood gas   fer una gasometría (en sang, arterial o venosa)
to give a patient several drips/saline IV and a transfusion of blood   posar-li un degotador al pacient/ solució salina i.v/ transfusió de sang
to stent an artery   posar un stent arterial
to put a patient on a morphine drip, on oxygen   posar a un pacient una perfusió de morfina
to numb the skin with an injection   administrar una injecció per a anestesiar la pell
gastric suction by nasogastric tube   aspiració gàstrica mitjançant una sonda nasogàstrica
Talking about tests/procedures Parlar sobre proves o procediments
You are going to feel a needle stick/a poke.   Notarà una fiblada de l'agulla
Have you had a test for diabetes lately?   Li han fet la prova del sucre últimament?
We need to take an X-ray.    Li hem de fer una radiografia.
We will have to do an ECG, some blood work and urine tests.   Li haurem de fer un electrocardiograma, un anàlisi de sang i un d'orina.
I think that a CT-scan (CAT scan) should be done.    Crec que sería convenient fer-li un TAC.
You may need surgery/an operation.   Hauria d'operar-se
Have you ever had a mammogram?   Li han fet alguna vegada una mamografia?
Have you ever had a colon cancer screening?   Una prova de càncer de colon?
We will check your cholesterol.   Li revisarem els nivells de colesterol.
Have you had an HIV test?   Li han fet la prova de la SIDA?
You should have our eyes tested.   S'hauria de fer una revisió de la vista.
I would like to do a blood test to rule it out.   M'agradaria fer-li un anàlisi de sang per a descartar la hipòtesi.
I would like to take a sample of blood.   M'agradaria que li fessin una analítica.
Your blood work shows normal results.   Els resultats de la seva analítica estàn dins de la normalitat.
Your abdominal ultrasound study shows a normal bile duct.   La seva ecografia abdominal mostra uns conductes biliars normals
You are at a low risk of having…   Vosté té un risc baix de patir….
I cannot find anything wrong with your legs.   No trobo cap patología a les seves cames. 
I expect that you will be all right.   Espero que li vagi bé.
All the necessary tests have been done.   Se li han realitzat totes les proves pertinents.
I will give you an injection/ a flu vaccine/ a flu shot   Li posarem una injecció/ vacuna contra la grip.
This is not a serious disorder.   No és res greu.
I advise you to drink a lot of fluid.   Li aconsello que begui molts líquids.
This will clear up on its own.   Curarà per sí sol.
There doesn’t seem to be anything wrong with your shoulder.   No trobem res patológic a la seva espatlla.
I want to see you again in two weeks and we will go from there.   Voldria verure'l(-la) d'aquí dues setmanes a partir d'avui.
I want you to stay in bed for two days.   No s'ha de llevar del llit durant dos dies.
I will arrange for you to go to the hospital for further tests.   El/La derivaré a l'hospital per a que li facin més proves.
Performing tests and talking about the results Realització de proves diagnóstiques i comentar els resultats
CBC to assess for anemia   CBC per a avaluar possible anemia
to order a CT-scan   sol·licitar un TAC
to run (order) routine laboratory tests   fer unes proves d'orina
to perform studies   realitzar proves diagnóstiques
urinary analysis (urinalysis), containers, lab studies, laboratory results   análisi d'orina, els contenidors, els estudis de laboratori, els resultats de laboratori.
to grow out bacteria   ser negatiu un cultiu bacterià
A lumbar puncture yielded clear colorless CSF   La punció lumbar va donar LCR transparent i incolor.
abnormal LFTs and elevated bilirubin.   Proves de funció hepàtica anormals i nivells elevats de bilirrubina.
On the CXR there was an infiltrate in part of the right lower lobe. No pleural effusion.   A la radiografia de tòrax hi havia un infiltrat al lòbul inferior dret, sense vessament pleural.
The blood cultures failed to show evidence of bacteremia.   Els cultius sanguinis no van mostrar signes de bacteriemia.
Specimens of blood, urine and stool were obtained for culture.   Les mostres de sang, orina i femta van ser extretes per a cultiu.
to come back negative (a test)   Els resultats han estat negatius.
colon cancer screening, annual mammography   detecció de cáncer de colon precoç, mamografia anual.
The WBC exceeded the normal range.   El recompte de glòbuls blancs supera els nivells normals.

 

 

We can treat you with medication.   Podem tractar-lo(la) amb medicació.
I am going to prescribe you…   Li receptaré….
. I am going to write you a prescription for…   Li donaré una recepta per a ….
I will give you prescriptions for both drugs.    Li faré una recepta per a dos medicaments.
Don't take it on an empty stomach.   No s'ho prengui amb l'estómac buit.
The patient received penicillin for two weeks.   El/la pacient va rebre tractament amb penicilina durant dues setmanes.
Fluid and electrolytes were administered by vein and the patient was observed.   Al/ a la pacient se li administrà sèrum per via intravenosa i passà a observació. 
The dose of the medication has been raised to…   La dosis s'augmentà a…
Side effects, adverse reactions to medications   Efectes secundarid, reaccions adverses al medicament.
Contraindications for this drug include liver or kidney impairment.   Les contraindicacions d'aquest medicament inclouen el deteriorament de la funció hepàtica i renal.


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Tests & Medication":
German - English Catalan - English
German - French Catalan - French
German - Spanish Catalan - German
German - Italian Catalan - Italian
German - Norwegian Catalan - Norwegian
de-se Catalan - Swedish
Catalan - Polish Catalan - Polish
German-Portuguese Catalan - Portuguese

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0008 seconds.