General Vocabulary catalan flag Catalan | Català

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Introductions

  Presentació
   
 • Personal
  Information

  Informació
  personal
 • Pain &
  Symptoms

  Dolor &
  Símptomes
 • Principle
  Complaint

  Motiu de
  la consulta
 • Past Medical
  History

  Antecedents
  personals
 • Downloads
  Other languages
   
   


The scheme below is that used in Great Britain; this may differ in structure from those used in some European countries and in the USA – although all cover the same material!  El següent qüestionari està extret d'un model britànic. Malgrat que la seua estructura  puga diferir dels models utilitzats en altres països de la Unió Europea i als EEUU , el seu contingut és, en essència, el mateix. 
General introductions  Presentació
Good morning/good afternoon/good evening/hello....  Bon dia!/ Bona tarda!/ Bona nit!/  Hola!
My name is ...  El meu nom és
I’m a doctor working in ...  Jo sóc metge/especialista en
I’m a medical student from ...  Sóc estudiant de Medicina de
I’d like to ask you some questions and examine you – is that all right?  M'agradaria fer-li algunes preguntes i examinar-lo/la. Li sembla bé?
Please tell me if you don’t understand something or would like to ask a question.  Si us plau, diga'm si hi ha alguna cosa que no entenga o si desitja fer-me alguna pregunta.
Could you please repeat that? I’m sorry, I missed what you said.  M'ho podria repetir? Disculpe'm, no l'he entés.

 

 

 

What’s your name? What are you called?  Quin és el seu nom?
Would you please spell it out for me? Si us plau, podria lletrejar-me el seu nom?
How old are you? Quina edat té vosté?/ Quants anys té?
Where were you born?  On va nàixer?
Are you married or single?  Està Vosté casat/da o fadrí/na?
Do you have children?  Té fills?
Where do you live? In a house or a flat?  On viu Vosté? En una casa o en un pis?
Which floor? Is there a lift? En quin pis viu? Té ascensor?
Do you live alone? Who lives at home with you?  Viu Vosté sol/a o amb companyia?
What is your work/job? What do you do for a living?  A què es dedica?/ En què treballa?
Does that involve any hazards?  En el seu treball corre algun tipus de risc?
Do you travel much? Have you been abroad recently?  Viatja Vosté molt? Ha viatjat fa poc a l'estranger?

 

 

Pain    El dolor
Do you have any pain?    Té algun dolor?
Can you describe it for me?    Podria descriure'm com és aquest dolor?
Descriptors  Descriptors
Time of onset:  Debut/començo del dolor:
When did it start?    Quan va començar?
How long has it been there?    Des de quan té dolor?
Precipitating factors:  Factors que afavoreixen l'aparició del dolor:
Did anything bring it on?    Va haver-hi alguna cosa que ho ocasionés?
Site and radiation:  Localització i irradiació:
Where exactly do you feel pain?   On li dol exactament?
Show me with your finger.    Podria assenyalar-me on li dol?
Is it painful if I press here?   Li dol si estrenyo aquí?
Where does it spread?    Cap a on s'estén el dolor?
Intensity/severity:  Intensitat / severitat:
How bad is it?   Li dol molt?
Is it the worst pain you’ve ever had?    És est el pitjor dolor que ha tingut Vostè en molt temps?
Tell me how bad it is on a scale of one to ten, with 1 being no pain and 10 the worst pain you've ever had   Com clasifiquem en una escala del 1 al 10, sapiguent que 1 correndon a ausencia de dolor i 10 al dolor més intens que Vosté haja tingut?
Nature:  Tipus de dolor:
What does it feel like?    Què sent? / Com descriuria Vostè el dolor?
- sharp?   És un dolor agut?
- stabbing?   És un dolor punxant?
- shooting?   És un dolor agut, com una burxada?
- dull?   És un dolor sord?
- crushing?    És un dolor intens *ú *opresivo?
- aching?    Es tracta d'un dolor sord i persistent?
- throbbing?    És un dolor insistent i *pulsátil?
- cramping?    És un dolor de tipus còlic? / com una enrampada?
- gnawing?    com un torçó?
Associated features Factors associats
Have you noticed anything with it?   Ha notat alguna cosa a més del dolor?
Sweating? Feeling sick? Feeling faint?   Sudoració?, sensació de mareig?, malestar general/nàusees?
Alleviating and aggravating factors Factors que milloren i agreugen el dolor
Does anything make it better or go away?    Hi ha alguna cosa que calmi o faci desaparèixer el dolor?
Does anything make it worse?   I que ho empitjori?
- standing/sitting?    Dempeus / assegut?
- taking a deep breath?   Si respira profundament?
- while Swallowing?    En empassar?
- while walking?    En caminar/caminar?
Time-course Durada del dolor
Is it continuous or does it come and go?    És un dolor *contínuo o va i ve?
How long did it last?    Quant temps dura l'episodi de dolor?
Previous episodes Episodis previs
Have you had this pain before?   Ha tingut Vostè aquest tipus de dolor abans?
What happened?   Què va succeir?
 What was it due to then?  A què es va deure llavors?/ Què creu Vostè que ho va ocasionar?
Other symptoms  Altres símptomes
Use the same framework as above to determine precipitating factors, time course, severity, etc.   Utilitzar el mateix esquema de preguntes per determinar els factors desencadenants, temps d'evolució, gravetat, etc

 

 

What brings you here today?    Quin és el motiu pel qual ve a la consulta?
What can I do for you?   En què puc ajudar-li?
Tell me what’s wrong / what the matter is.    Diga'm, quin és el problema? De què es tracta?
What’s your main problem/complaint?    Quin és el problema principal o que més li  preocupa? 
General questions   Preguntes generals
How have you been feeling in general?    Com es troba vosté en general?
Have you been generally unwell?    Habitualment es troba mal de salut?
Do you feel tired?    Se sent cansat/da?
Do you sleep well?    Dorm bé?
Do you have a fever/temperature?   Té febre?
 Have you been sweating?     Ha tingut suors?
Do you sweat at night?    Sua Vosté per les nits?
How is your appetite?    Té gana de menjar?
What are your eating habits?    Com són els seus hàbits alimentaris?
Have you lost your appetite?    Ha perdut la gana de menjar?
Is your weight steady? Did you gain weight? Did you lose weight?    Últimament, ha perdut o ha guanyat pes?

 

 

Past medical history (PMH)   Antecedents personals
Have you any illnesses/medical conditions/diseases?    Vosté pateix  concretament d'alguna malaltia?
Are you under the care of a doctor?    Cap altre metge el/la visita?
Have you been in hospital before?    Alguna vegada ha estat vosté ingressat?
Have you had or do you have any of the following diseases?:    Vosté ha tingut o té alguna de les següents malalties?
- Diabetes    - Diabetes
- High blood pressure    - Hipertensió arterial/ tensió alta/ HTA
- Heart disease    - Malalties cardíaques
- Jaundice    - Icterícia
- Tuberculosis    - Tuberculosi
- Epilepsy    - Epilèpsia
Family history (FH)   Antecedents familiars
Are your parents still alive? What did they die of? How old were they?    Els seus pares encara viuen? De què van morir? Quina edat tenien?
Are there any diseases in your family/that run in your family?    Hi ha alguna malaltia comuna en la família?
For example: heart disease, diabetes, epilepsy, asthma or other lung diseases?   Per exemple: problemes de cor, diabetis, epilèpsia, asma o malalties pulmonars.
Are your children healthy?    Els seus fills gaudixen de bona salut?
Drug history (medications)    Medicació / història farmacoterapèutica
Do you take any regular medications?    Pren vosté algún medicament?/ Quina és la seua medicació habitual?
What are they for? How long have you taken them?    Per què la pren? Quant de temps fa que la pren?
Do you take the contraceptive pill?    Vosté pren medicació anticonceptiva?
Do you take any over-the-counter or alternative medicines?    Pren vosté algun medicament sense recepta mèdica?
Do you take any natural medicine?   Duu alguna teràpia amb medicines alternatives o consumeix suplements nutricionals?
Alcohol, smoking and ‘recreational’ drug use    Factors de risc (alcohol, tabac, drogues)
Do you drink alcohol?    Beu alcohol?
How many ‘units’ per week? One ‘unit’ is a small glass of wine, or a half-pint of beer, or a single measure of spirits.    Si una "unitat d'alcohol" es correspon a un got de vi, un quart de litre de cervesa o una copa de licor, quantes unitats beu vosté a la setmana? 
Have you ever been told to cut your alcohol intake/drink less?    Alguna vegada li han aconsellat que bega menys / reduïsca el seu consum d'alcohol?
Have you had any problems at work or home because of drinking alcohol?    A tingut cap problema a casa o al treball a conseqüència de l'alcohol?
Do you smoke? How many cigarettes/cigars/pipefuls per day?    Fuma? Quantes cigarretes/ puros/ pipes fuma vosté diariament?
How many years have you smoked?    Quants anys fa que fuma?
One pack-year = 20 cigarettes per day for 1 year (so 60 cigarettes/day for 10 years = 30 pack-years)    Un paquet-any (PA) es calcula de la següent forma = nº de paquets de 20 cigarretes que es fumen al dia multiplicat pels anys que es duu fumant ( així 60 cigarretes/dia durant 10 anys = 30 PA)
Have you tried to stop?    Ha intentat deixar de fumar?
Do you use or have you used any ‘recreational’ drugs, not prescribed by the doctor? For example cannabis, heroin, cocaine ...    Consumeix o ha consumit algun tipus de drogues? Com porros (cannabis), heroïna, cocaïna, pastilles (drogues de disseny)..
Have you ever had any problems with that?    Aquest fet li ha provocat cap problema?
Allergies    Allèrgies
Are you allergic to any tablets or medications, such as penicillin?    És vosté al·lèrgic/a a algun tipus de medicament, com la penicil·lina?
Which drugs? What happened?    A quins medicaments és al·lèrgic? Què li succeïx si els pren?
Have you ever had a bad allergic reaction?    Ha patit alguna reacció al·lèrgica greu?
Are you allergic to anything else, such as:    És vosté al·lèrgic a qualsevol altra cosa, com: 
- animals    A algun animal 
- house dust    A la pols de casa (àcars)
- pollen    Al pol·len
- insect stings or bites    A la picadura d'algun insecte (abelles?)
- foods    A algun aliment: ous, marisc, kiwi?
Does anyone in your family have allergies?    Hi ha algun antecedent familiar amb al·lèrgies conegudes?
And don’t forget!    I no oblides!
Thanks for all that.    Gràcies per la seua col·laboració
Is there anything I forgot to ask you?    Hi ha alguna qüestió que he oblidat preguntar-li?
Is there anything else you’d like to tell me?   Alguna cosa més que vullga comentar-me?

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Taking the medical history":
German - English Catalan - English
German - French Catalan - French
German - Spanish Catalan - German
German - Italian Catalan - Italian
German - Norwegian Catalan - Norwegian
de-se Catalan - Swedish
Catalan - Polish Catalan - Polish
German-Portuguese Catalan - Portuguese
Catalan-Slovenian Catalan - Slovenian

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0008 seconds.