General Vocabulary Norwegian | Norsk

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Phrases

  Vanlige
  uttrykk
   
   
 • Head, Eyes
  ENT

  Öre/nese
  hals/øyen
   
   
 • Heart
  Lungs

  Hjerte
  lunge
   
   
 • Abdomen
  Urology

  Buk
  urologi
   
   
 • Skin
  Nervous
  System

  Hud
  nerve-
  systemet
 • Musculo-
  skeletal
  System

  Bevegelses-
  apparatet
   
 • Gynecology
  Gynekologi
   
   
   
   
 • Pdf file Downloads
  Other languages
   
   
   
   

 

I am going to give you a physical examination.  Jeg skal undersøke deg.
Would you mind taking off your clothes [except your pants/underwear and bra]? Kan du ta av deg klurene (unntatt underbuksen og BHen)
You can put on this hospital gown. When you are done/finished, make yourself comfortable on the examination table. I’ll be back in a few minutes. Du kan ta på denne sykehusskjorten. Når du er ferdig kan du legge deg på undersøkelsesbenken. Jeg kommer tilbake om et par minutter.
I am going to … listen to your heart / check your blood pressure / take your temperature Jeg skal … lytte på hjertet, måle blodtrykket, måle temperaturen.
Please lie (down) on your back. Kan du legge deg på ryggen?
Please lie (down) on your stomach/belly. Kan du legge deg på magen?
Please lie (down) on the stretcher / examination table / table. Kan du legge deg på undersøkelsesbenken?
Please put your arms beside you. Kan du legge armene ned langs siden?
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Legg armene i kryss over brystet og bøy trekk knærne opp mot brystet!
Be sure to let me know when it hurts. Gi beskjed hvis det gjør vondt!
Does it hurt you (here)? Gjør det vondt her?
Show me where it hurts, please. Vis meg hvor det gjør vondt!
Does that hurt? (when palpating) Gjør det vont når jeg tar her?
Please turn your head to the side. Kan du snu hodet til siden?
Please turn your head to the other side. Kan du snu hodet mot den andre siden?
Please follow my finger without moving or turning your head. Kan du følge fingeren min uten å bevege eller snu på hodet?
Now we are finished. Nå er vi ferdige.
Is there anything else that is bothering you? Is there anything that you have noticed?  Er det noe annet som plager deg? Er det noe spesielt som du har lagt merke til?
You can get dressed now.  Du kan kle på deg igjen.
I will be back in just a few minutes. Jeg kommer til bake om et par minutter
Please stand up and put your clothes back on. Du kan reise deg opp og ta på deg klærne igjen.
Thank you, I am finished now. Tusen takk. Nå er jeg ferdig.

 

Frequent Complaints Vanlig plager
to feel congested å fele forkjölet
to sneeze å nyse
to have a cold / a runny nose / a stuffy nose / a cough / a sore throat / a tonsil infection / swollen tonsils / sinus congestion å være forkjølet/ ha rennende nese/ ha tett nese/ ha hoste/ ha  sår hals/ ha mandel betennelse/ ha store mandler/ ha tette bihuler
to have watery eyes å ha rennende øyne
to be hoarse / hoarsenes / to lose one’s voice å være hes/ heshet / å miste stemmen
to have white specks/patches in the mouth å ha hvite plakk/ flekker i munnen
to have a coated tongue å ha belegg på tungen
to have a toothache / a cavity / a lose crown / a filling / bleeding gums å ha tannpine/ hull i en tann/ en løs krone/ en tannfylling/ bløende tannkjøtt
to be near-sighted / to be far-sighted / notice changes in your vision å være nærsynt/ langsynt/ merket endringer i synet
cataracts / glaucoma grå stær/ grønn stær
to be hard of hearing / to wear a hearing aid å høre dårlig/ bruke høreapparat
to have ringing in your ears / hearing loss / tinnitus å høre ringing i ørene/ tap av hørsel/ svimmelhet
Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av anamnese
Do you have a lot of mucous in your nose? Har du mye slim (snørr) i nesen?
How is your hearing? Hvor godt hører du?
Do you wear a hearing aid? Bruker du høreapparat
Have you noticed changes in your vision? Har du merket endringer i synet?
Examination Klinisk undersøkelse
Please open your mouth wide.  Kan du gape opp?
Stick out your tongue and say, “aaahhh.” Stikk ut tungen og si "aaahhh"
Press your tongue to the roof of your mouth. Press tungen mot ganetaket
Tilt your head up / down, please. Bøy hodet bakover/ fremover, takk.
Can you swallow for me? Kan du svelge en gang for meg?
Please turn your head to the side. Vær så snill å snu hodet til siden.
Touch your chin to your chest. Bøy kinnet mot brystkassen
I am going to check your eyes now. Please look straight at me/over my shoulder. Nå skal jeg undersøke øynene dine. Vær så snill å se rett på meg/ over skulderen min
Look at my finger and follow it with your eyes. Se på fingeren min og følg den med øynene dine.
Keep your eyes focused on that spot. Fokuser på det punktet (Se på det punktet).
Your throat looks a bit irritated. Halsen din/ svelget ditt ser litt irritert ut.

 

Heart Hjertet
Frequent Complaints Vanlig plager
coronary heart disease Koronar hjertesykdom
heart attack Hjerteinfarkt
heart insufficiency Hjertesvikt
heart murmur Bilyd
high blood pressure Høyt blodtrykk/ hypertensjon
heart arrhythmias Hjerterytmeforstyrrelse/ arytmi
valve stenosis and valve insufficiency Klaffestenose og klaffelekkasje/ -insuffisiens
septum defects Septum defekter
Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av anamnese
Chest pain, tightening feeling = angina pectoris Smerter i brystet = angina pectoris
Have you ever had any chest pain? Where? Har du noen gang hatt smerter i brystet? Hvor?
Dependent on whether working, breathing, sitting/lying in a certain position, eating certain foods? No improvement with nitrolingual or other medications? Var de avhengige av om du arbeidet, pustet, satt/ lå i en bestemt stilling eller spiste visse typer mat? Hjalp det med nitroglyserin eller andre medisiner?
Where does it hurt?: behind the sternum/breastbone, in the stomach? Hvor gjør det vondt? Bak brystbene, i magen?
Where does the pain radiate? To the arms, lower jaw, back? Hvor stråler smertene ut? Til armene, underkjeven ryggen?
Do you have pain while sitting or while doing activities? Har du smerter når du sitter eller mens du er i aktivitet?
Do you have sudden sweats? Do you break into sudden sweats? Har du plutselige svettetokter? Begynner du plutselig å svette?
Are you nauseated? Do you feel bad? Er du kvalm? Føler du deg dårlig?
Do you have to vomit/throw up? Har du kastet opp?
Do you have heartburn or acid reflux? Har du hatt halsbrann eller sure oppstøt?
heart beat, dizziness (vertigo), fainting spells Hjerteslag, svimmelhet, besvimelser?
Do you notice any irregularity of heart beat or any palpitations? Har du kjent uregelmessig puls/ hjerteslag eller palpitasjoner?
 When? During physical activity or when sitting? Når? Under fysisk aktivitet eller når du sitter?
Do you have a shortness of breath? Har du vært kortpustet?
Have you ever lost consciousness?  Har du noen gang mistet bevisstheten?
Are you dizzy or do you see black spots? Er du svimmel eller ser du svarte flekker?
Do you have to go to the bathroom at night? How often? Må du gå på do om natten? Hvor ofte?
Do you have fluid in your legs? Do you have swollen legs? Do you have edema? Har du hevelse/ ødem i beina?
Are any of your limbs swollen? Hands, feet, legs? Har du hevelse i noen av ekstremitetene? Hender, føtter, leggene?
How long have they been swollen like this? Hvor lenge har de vært så hovne som nå?
Are you a diabetic? Do you have high blood sugar? Har du sukkersyke/ diabetes? Har du høyt blodsukker?
Do you have high blood pressure? Do you know if you have high blood pressure? Har du høyt blodtrykk? Vet du om blodtrykket ditt er høyt?
Do you smoke? Røyker du?
Did you have congenital heart problems as a child? Hadde du hjerteproblemer/ medfødt hjertesykdom som barn
Did you often have tonsil infections as a child? Hadde du ofte mandelbetennelse/ tonsillitt som barn?
Did you have rheumatic fever as a child? Hadde du revmatisk- / giktfeber som barn?
Do you have a pacemaker? Har du pacemaker?
Examination Klinisk undersøkelse
Let me take/feel your pulse. Kan jeg få kjenne på pulsen din?
I am going to take your blood pressure now. Jeg skal nå måle blodtrykket ditt.
I am going to listen to your heart now. Jeg skal nå lytte på hjertet ditt.
Lungs Lungen
Frequent Complaints Vanlige plager
cold Forkjølelse
runny nose Rennende nese/ snue
cough Hoste
hoarseness (to lose one’s voice) Heshet (å miste stemmen).
sore throat Sår hals.
tonsil infection / swollen tonsils  Mandelbetennelse/ tonsillitt/ hovne mandler.
lung inflammation / pneumonia Lungebetennelse/ pneumoni.
pleuritis Pleuritt
chronic bronchitis Kronisk bronkitt
asthma Astma
emphysema  Emfysem
Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av anamnese
Do you have shortness of breath? While sitting? While walking? While climbing up/walking up the stairs? Er du kortpustet? Når du er i ro/ sitter? Når du går?, Når du går opp trapper?
Do you have a cough? Hoster du?
Since when? How long have you been coughing? When did it start? Longer than 3 weeks ago? Suddenly?  Når startet det? Hvor lenge har du hostet? I mer enn 3 uker? Brått?
Did you swallow something? Svelget du noe?
Do you have a dry cough? Irritation when coughing? Har du tørrhoste? irritasjon når du hoster?
Do you have expectorations? Do you cough up anything? Har du slim som kommer opp? Kommer det opp noe når du hoster?
What is the color of your expectorations? Whitish-gray, yellowish-green, blood? Hvilken farge har det du hoster opp? Hvitgrått? Gulgrønt? Blod?
Do you cough up blood? Har du hostet opp blod?
Do you wheeze? Piper det når du puster?
Do you have any pain or discomfort while breathing? While taking a deep breath? While inhaling and exhaling/breathing in and out? Har du smerter eller ubehag når du puster? Når du puster dypt? Når du puster inn og ut?
Do you smoke? How many cigarettes do you smoke per day? How long have you been smoking? When did you start smoking? Røyker du? Hvor mange sigaretter røyker du hver dag? Hvor lenge har du røykt? Når begynte du å røyke?
Do you work in a coal mine or with asbestos? Arbeider du i en kullgruve eller med asbest?
Do you take high blood pressure medication/tablets/pills/medicine?  Bruker du medisiner/ piller for høyt blodtrykk/ hypertensjon?
Do you regularly take/use aspirin? Bruker du regelmessig asetylsalicylsyre (Globoid, Albyl)?
Are you hoarse?  Er du hes?
Do you have problems/troubles with hoarseness? Har du plager med heshet?
Examination Klinisk undersøkelse
(Please) Take a deep breath and hold it. Kan du puste dypt inn og holde pusten?
(Please) Now you can breathe normally again. Nå kan du puste vanlig igjen.
Cough. Host!
Cough again. Host igjen!

 

Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av anamnese
Do you have body aches/pains, stomachache, stomach cramps, appetite, no appetite or diarrhea? Har du smerter i kroppen, magesmerter, kolikksmerter, appetitt, ingen appetitt eller diaré?
Do you feel full all the time?  Føler du deg oppfylt hele tiden?
Do you have a bloated feeling? Are you bloated? Føler du deg oppblåst?
Do you have constipation? Are you constipated? Er du obstipert? Har du treg mage?
Do you have a fever? Have you had a fever? Har du feber? Har du hatt feber?
Do you feel sick to your stomach? Are you nauseated? Do you have nausea? Føler du deg kvalm? Er du kvalm?
Have you vomited? Have you thrown up? Har du kastet opp/ brukket deg?
Have you lost weight recently? Have you gained weight recently? Har du gått ned i vekt i det siste? Har du gått opp i vekt i det siste?
Do you have blood in your stool/feces? Do you have black stool/feces? Har du sett blod i avføringen? Har du svart avføring?
Have you had blood in your stool/feces? Have you had black stool/feces? Har du hatt blod i avføringen? Har du hatt svart avføring?
Have you had different colored stool/feces than normal/usual? Har du hatt avføring med unormal farge?
Do you have (any) pain? Har du noen smerter?
Where does it hurt? Hvor gjør det vondt?
Where does the pain radiate/spread to? Ståler smertene ut noe sted?
Do you have pain when resting? While performing physical activity? Har du smerter når du er i ro? Når du er i fysisk aktivitet?
Do you have pain after eating?  Har du smerter når du har spist?
Do you have pain during the day or night? Har du smerter i løpet av dagen eller natten?
How often do you have this pain? Hvor ofte har du disse smertene?
How long does the pain last? Hvor lenge varer smertene?
Quality of the pain? Describe the pain? Type smerter? Beskriv smertene!
visceral pain: dull, stabbing, cramping + nausea,  Innvendige smerter, murrende, stikkende, krampeaktige og kvalme?
Do you have the pain after eating certain foods? Får du smertene etter å ha spist visse typer mat?
Does the pain go away after eating certain foods? Forsvinner smertene når du har spist visse typer mat?
In the last hour, have you eaten mushrooms, eggs, mayonnaise, chicken or something else that might have been special? Har du den siste timen spist: Sopp, egg, majones, kylling eller noe spesielt annet?
Are you allergic to certain foods? Er du allergisk mot noen typer mat?
Which foods disagree with you? Hvilken type mat tåler du dårlig?
Do you get heartburn? Har du hatt halsbrann?
Do you have indigestion often? Har du ofte dårlig fordøyelse?
Do you go to the bathroom/have bowel movements more frequently / more often than normal? Må du gå på do ofte? Har du oftere avføring enn vanlig? 
When was the last time that you used the bathroom/had a bowel movement? Når hadde du sist avføring?
How are your stools? Are they regular? Are you constipated? Do you have diarrhea? Hvordan er avføringen? Er den regelmessig? Er den treg/ er du obstipert? Har du diaré?
Are your bowel movements more or less than normal? Har du mer eller mindre avføring enn vanlig?
Has anything changed about your stool / bowel movements recently? Har noe endret seg med din avføring i det siste?
Have you noticed their color? Har du sett hvilken farge den har?
Did the color of your stool/bowel movements change recently (black, with blood, bloody, white)? Har avføringen skiftet farge i det siste (svart, hvit, blod, blodig, hvit)?
Do you have abdominal/stomach pain? Do you have pain in your stomach? Har du vondt i magen?
What is the consistency of your stool/bowel movements? Is it hard, soft, with mucous, runny, liquid or watery? Hvilken konsistens har avføringen din? Er den hard, myk, slimete, rennende, vandig?
How much do you drink (per day)? Hvor mye drikker du hver dag?
Do you have pain or a burning sensation when you urinate? Har du smerter eller svie ved vannlating?
Do you have pain or a burning sensation when you go to the bathroom? Har du smerter eller svie ved avføring?
What color is your urine? Hvilken farge har urinen?
Is your urine bloody or dark? Is it (not) clear? Er urinen blodig eller mørk? Er den (ikke) klar?
Do you have to go to the bathroom often at night? Må du gå på do/ tisse ofte om natten
Do you sometimes accidentally urinate on yourself? Are you incontinent? Skjer det at du ufrivillig tisser på deg? Er du inkontinent? Lekker det urin?
Examination Klinisk undersøkelse
Please lie (down) on your back. Kan du legge deg på ryggen?
Please lie (down) on your stomach/belly. Kan du legge deg på magen?
Please lie (down) on the stretcher/examination table/table. Kan du legge deg på undersøkelsesbenken?
Please put your arms next to you. Legg armene langs siden!
Please put your arms beside you. Legg armene langs siden!
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Legg armene i kryss over brystet og trekk knærene opp mot brystet!
Fold your hands over your chest and pull your knees up (to your chest). Legg armene i kryss over brystet og trekk knærene opp mot brystet!
Be sure to let me know when it hurts. Gi beskjed hvis det gjør vondt!
Does it hurt you (here)? Gjør det vondt her?
Show me where it hurts, please. Vis meg hvor det gjør vondt!
Does that hurt? (when palpating) Gjør det vondt når jeg tar her?

 

Skin / Dermatology Hud / Dermatologi
Frequent Complaints Vanlige plager
itchy, pruritus kløende/ pruritus
boil, furuncle Verkebyll, furunkel
blister Blemme, blære, vable
rash Rødhet/ rødflammet/ rødt utslett
itch Kløe
to scratch Å klø seg/ klore seg
lump, bump Hevelse/ klump
bruise Blåmerke / hematom
pimple Kvise
spot Flekk
wart Vorte
mole Føflekk/ melanom
sunburn Solbrent
sting  (for example bee)  Stikk (for eksempel bie)
scrape (a scraped knee) Skrubbsår (for eksempel skrubbsår på kneet)
bug bite Insektbitt
hives Utslett
a tender lymph node/swollen glands Øm lymfeknute/ hovne lymfeknuter
pus Puss
to break out in a rash Bryte ut i et rødt utslett
to have a burning sensation Å ha en brennende følelse
Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av anamnese
Have you ever noticed any swollen glands or lymph nodes? Har du noen gang bemerket en hoven kjertel eller lymfeknute?
Have you had any lumps in that part of your neck? Har du hatt noen hevelser i nakken?
Have you noticed any moles? Har du sett noen føflekker?
Does it itch? Klør det?
Nervous System Neurologi
Frequent Complaints Vanlige plager
dementia Demens
stroke Slag (hjerneslag)
cerebral palsy Cerebral parese
epilepsy Epilepsi
coma Koma
prickling sensation, tickling or tingling, pins and needles Prikkende følelse, prikking, nål og nåler.
numbness Nummenhet
tremor, writhing movements Tremor/ skjelving, skrivende bevegelser.
seizure Kramper
The nerve that supplies the muscles of the legs Nervene som forsyner musklene i beinet (leggen)
to lose feeling in a leg Å miste følelsen i et bein.
Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av anamnese
How would you rate your memory, attention span? Hvordan vil du vurdere din hukommelse, tiden du kan være konsentrert?
Have you had any changes in your vision (sight), double vision (diplopia)? Stiffness in your neck? Har du hatt endringer i synet, dobbelt syn? Stivhet i nakken?
How long have you had these headaches? Hvor lenge har du hatt slik hodepine?
Does the headache wake you up at night? Våkner du på grunn av hodepine om natten?
Did you fall down? Did you pass out/faint? Falt du ned? Besvimte du?
Did you get dizzy or trip? Ble du svimmel eller snublet du?
Does your foot feel like it has gone to sleep? Kjennes det ut som foten din sover?
Examination Klinisk undersøkelse
Are you sore at all if I push on your cheeks or your forehead like that? Gjør det vondt hvis jeg presser kinnet eller pannen din slik?
Look straight ahead. Se rett fremover!
Follow my finger with your eyes. Følg fingeren min med øynene!
Can you feel this? Kjenner du dette?
I want you to close your eyes and tell me when you feel me touching you.  Kan du lukke øynene og si når du kjenner at jeg berører deg?
Does it feel sharp/blunt over here? Kjennes det skarpt eller butt her?
Does this feel about the same? Does it feel the same on both sides? Kjennes dette omtrent likt ut? Kjennes det likt ut på begge sider?
Bite down hard, clench your teeth. Bit hardt ned og bit sammen!
Don’t let me push/pull you. Ikke la meg dytte deg!
Close your eyes really tight. Lukk øyne hardt igjen!
Show me all your teeth. Vis meg alle tennene!
Smile and frown. Smil og rynk pannen!
Raise your eyebrows up, wrinkle your forehead. Hev øyenbrynene og rynk pannen!
Stick your tongue against your cheek, against my finger and push. Press tungen mot innsiden av kinnet, mot min finger og press
Move your shoulders up and down, shrug. Beveg skuldrene opp og ned og trekk på skuldrene!
Look at the tip of your nose. Se på nesetippen!
I want you to walk in a straight line, heel to toe, across the room. Kan du gå på en rett linje med hæl til tå, på tvers av rommet for meg?
Try to relax, let your muscles relax and try not to tighten up.  Prøv å slappe av, la musklene slappe av og prøv ikke å stramme dem!
I’m going to test your reflexes now.  Nå skal jeg teste refleksene dine.
Stand up, put your heels together, hold out both arms, palms up, and now close your eyes for a few minutes. Stå opp, sett hælene sammen, hold armene rett ut, håndflaten opp og lukk så øynene i et par minutter!

 

Frequent Complaints Vanlige plager
to pull a muscle Å få en muskelruptur
to sprain a leg Å forstue beinet (leggen)
to tear a ligament Å ryke et leddbånd
My leg feels stiff. Beinet (leggen) mitt føles stiv.
to get a cast, splint Å få en gisp/ skinne
a crutch En krykke/ stokk
to have gout Å ha urinsyregikt/ podagra
arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis Artritt, osteoartritt, revmatisk artritt
a broken/fractured leg Et brukket bein (legg)
a torn meniscus Å få en rift i menisken
Examination Klinisk undersøkelse
Please straighten out/stretch/raise/lower your arm Kan du rette ut/ strekke/ løfte/ senke armen din?
Could you bend down? Kan du bøy ned / fremover?
Bend your knees. Bøy knærne!
I am going to bend your toes back, now straighten your leg. Jeg skal bøye tærne dine bakover. Strekk beinet/ leggen nå!
I am going to ask you to lift up this leg for me. And now hold it up. Kan du løfte dette beinet opp og holde det der!
Don’t let me push it down. Ikke la meg presse det ned!
Pull back, toward you. Trekk det bakover mot deg!
Hold your arms up to your side and don’t let me push them down. Løft armen ut til siden og ikke la meg presse dem ned!
Turn your hands over, make a fist. Vri hendene og knytt neven!
Are you sore at all if I push on your back like that? Gjør det vondt når jeg presser deg bakover på denne måten?
Keep your knees and feet steady and firm. Hold knær og føtter rolig og fast!
Would you please roll over on to your tummy? Kan du rulle over på magen?
Point your toes up toward your head. Pek med tærne mot hodet!
Hold your fingers apart and don’t let me push them together. Sprik med fingrene og ikke la meg presse dem sammen!
Grasp my finger and don’t let me pull it through. Grip fingeren min og ikke la meg trekke den gjennom/ tilbake!
Hold your thumb and your pinky together and don’t let me pull through. Hold tommelen og pekefingeren sammen og ikke la meg få dem til å sprike!

 

Sample Medical History Questions Eksempler på spørsmål ved opptak av sykehistorie
menstruation – period – menstrual cycle – menstrual period Menstruasjon - menstruasjonssyklus
Do you have regular periods? Har du regelmessige menstruasjoner?
How long does your period last? Hvor lange tid er det mellom hver menstruasjon?
When did you have your last period? When was your last menstrual period? Når hadde du siste menstruasjon
Do you have any problems during menstruation? Har du noen plager under menstruasjonen?
Do you take medication for menstrual problems? Do you take medicine for relieving problems associated with your period? Tar du noen medisiner for menstruasjonsplager?
Do you have spotting between periods? Har du blødninger mellom menstruasjonene?
How old were you when your period started? Når hadde du din første menstruasjon
When did you stop having your period? Når sluttet du å ha menstruasjoner?
Do you have heavy bleeding?  Har du kraftige blødninger?
Does your period last longer than five days? Varer menstruasjonene mer enn fem dager?
sexual intercourse – intercourse – sex – to have sex – to have intercourse – to make love – sexual contact – sexual partners - partners Samleie seksuell kontakt, seksual partner
How often do you have sexual intercourse per week? Hvor mange ganger har du samleie pr. uke?
Do you have intercourse frequently with different/varying partners? Har du ofte samleie med forskjellige personer?
Do you experience pain while/when having sex?  Har du hatt smerter ved samleie?
Do you have children? Har du barn?
How many children do you have? Hvor mange barn har du?
Have you ever been pregnant? Har du noen gang vært gravid
Have you ever had an abortion? Have you ever had a miscarriage? Har du noen ganger abortert? Har du hatt dødfødsler
Is it possible that you are pregnant (at the moment)? Kan du være gravid nå?
Have you ever had unprotected sex? Har du noen gang hatt ubeskyttet sex?
Were there any complications during your last pregnancy? Hadde du noen plager ved siste graviditet/ svangerskap?
When did you last have your period? When was the last time you had your period? Når hadde du siste menstruasjon?
When was the last day of your menstrual cycle? Når var siste dag i  den siste menstruasjonen
How long did your period last? How strong was the bleeding? Hvor lenge varte siste menstruasjon?
Do you have a gynecologist that you see/visit regularly? Går du regelmessig til gynekolog?
When was your last pap smear? Do you go regularly to your gynecologist  for check-ups and pap smears? Når ble du siste undersøkt for livmorhalskreft (livmorhalsprøve)?
Are there any problems with the pregnancy? Har du noen plager i denne graviditeten?
Do you have a steady partner? Are you in a steady relationship? Har du en fast partner? 
Does your child have a father? Har barna dine en far?
Are there any hereditary diseases in your family? Er det noen arvelige sykdommer i din familie?
Do you have diabetes (sugar), high blood pressure, kidney problems, circulatory/heart problems, thyroid trouble (over function or under function of the thyroid)? Har du sukkersyke (diabetes), høyt blodtrykk, nyreproblemer, hjerte-/ karsykdommer, struma (lavt eller høyt stoffskifte/ thyroideasykdommer)?
Is there anyone in your family who has these diseases? Er det noen i din familie som har slike sykdommer?
contraception – birth control Prevensjon
Are you taking “the pill?” Which one? What is the name of the pill? Tar du P-piller? Hvilken type? Hva heter pillene du tar?
Do you use condoms? Bruker du kondom?
Do you use inter-uterine devices (IUDs), for example, the spiral? Bruker du spiral eller andre livmorimplantater?
Do you use a diaphragm? Bruker du pessar?
Do you take the “the morning after pill”? Have you taken “the morning after pill?” Har du brukt "angrepillen"?
Do you use the “natural” method according to the calendar or the temperature method? Benytter du "naturmetoden" i henhold til kalenderen eller kroppstemperaturen?
Would you like information on birth control methods? Ønsker du prevensjonsinformasjon?
Do you have (any) vaginal discharge? Har du noen (vaginal) utflod?
What color is the discharge? Hvilken farge har utfloden?
Do you have fever?  Har du feber?
Do you have any itching? Har du kløe?
Do you feel any burning when you urinate? Kjenner du svie når tisser?
Is it painful to have sexual intercourse? Er det vondt å ha samleie?
Is it painful to urinate? Er det vondt å tisse?
Do you have pain during your menstrual cycle? Har du smerter under menstruasjonen?
Is it painful all the time (always)? Er det vondt hele tiden (alltid)?
Do you have anemia? Do you suffer from anemia? Har du/ lider du av blodmangel/ anemi?
Have you ever had a sexually transmitted disease? What about one of your sexual partners? Har du noen gang hatt kjønnssykdom? Hva med din seksualpartner?
Have you ever had an AIDS test taken? Har du noen gang blitt testet for HIV eller AIDS?
Do you know if you are HIV positive? Vet du om du er HIV-positiv?
Have you noticed a knot/knots in your breast? Har du kjent kuler/ svulster i brystene dine?
Do you regularly perform self-breast exam(ination)s? Kjenner du regelmessig etter kuler i brystene dine?
Since the start of menopause, have you had a menstrual cycle or vaginal discharge? Etter at du kom i menopausen/ sluttet med menstruasjonen, har du da hatt nye menstruasjoner eller vaginal utflod?

Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Physical Examination":
Norwegian - English Norwegian - English
Norwegian- French Norwegian - French
Norwegian - German Norwegian - German
Norwegian - Spanish Norwegian - Spanish
norwegian-catalan Norwegian - Catalan
German - Italian Norwegian - Italian
Norwegian - Swedish Norwegian - Swedish
Norwegian - Polish Norwegian - Polish
Norwegian - Portuguese Norwegian - Portuguese
Norwegian - Slovenian Norwegian - Slovenian
Norwegian - Greek Norwegian - Greek

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0017 seconds.