General Vocabulary Norwegian | Norsk

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Medical Studies
  Medisinske tester
 • Lab Tests
  Laboratorieundersökelser
 • Procedures
  Prosedyrer
 • Medication
  Medisinering
 • Pdf file Downloads
  Other languages

 

electrocardiogram (EKG)  - e.g. sinus rhythm, arrhythmia, P wave, QRS complex, T wave, ST interval/segment, elevation or depression of any segment, the leads, electrode jelly elektrokardiogram (EKG) for eksempel: Sinus rytme, arytmi, P-bølge, QRS-kompleks, T-bølge, ST-intervall, elevasjon eller depresjon av et segment, avledningene, elektroder (gel)
spinal tap  spinal punksjon
biopsy biopsi
bladder catheterization blære kateterisering
paracentesis (e.g. of ascitic fluid) parasentese (for eksempel av mellomøre væske)
thoracentesis pleurapunksjon/ -tapping
digital examination of the prostate gland / rectal exam palpasjon av prostata/ rektal eksplorasjon
endoscopy, gastroscopy, colonoscopy endoskopi, gastroskopi, koloskopi
ultrasound (e.g. cardiac, abdominal, uterine) ultralyd for eksempel (ekkokardiografi) av hjertet, av abdomen eller uterus
X-ray studies (e.g. chest X-ray, sinus films, barium enema, tomography, coronary angiography) røntgen undersøkelse (røntgen thorax, sinus filming, barium klyster, tomografi, koronar angiografi)
CAT (computer assisted tomography) scan CT (computer tomografi)
MRI (magnetic resonance imaging) MR/ MRI (magnettomografi)
dialysis treatment dialyse behandling
gastric lavage mageskylling
allergy testing of the skin prikktest (allergitesting på huden)
tracheostomy tracheostomi
nerve conducting studies nerveledningsundersøkelser
blood transfusion (PRBCs, FFP, whole blood) blodoverføring/ -transfusjon (pakkede røde blodlegemer, friskt frosset plasma (FFP), fullblod

 

hemogram (CBC = complete blood count, WBC, platelets, polymorphonuclear leukocytes, hematocrit, ESR) hemogram (blodplott) (Full/ komplett blodtelling; hvite blodlegemer/ lyeukocytter, plater/ trombocytter, granulocytter, EVF = erytrocyttvolum fraksjon (brukes fremfor hematokritt), SR = senkning)
urinalysis (osmolality, glucose, erythrocytes, albumin), uric acid urinanalyse (osmolaritet, glukose, erytrocytter, albumin), urin syre
LFTs = liver function tests (ALT, AST, AP, bilirubin) leverfunksjonstester (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin)
BUN (blood urea nitrogen), creatinine, electrolytes (sodium, potassium, chloride) BUN (blood urea nitrogen), kreatinin, elektrolytter (natrium, kalium, klor/ klorid)
arterial blood gases (ABG)  arteriell blodgass analyse
lipids (cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) lipider (kolesterol, triglyserider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol)
blood glucose (fasting, random, postprandial) blodsukker/ -glukose (fastende, tilfeldig, postprandial/ etter måltid)
iron jern
blood cultures (aerobic and anaerobic organisms) blodkultur (aerob og anaerobe organismer)
Gram stain (e.g. of a sputum specimen) gramfarging (for eksempel av sputum)
PFTs = pulmonary function tests (e.g. functional residual capacity, dead space volume) lungefunksjonstesting (for eksempel funksjonelt residual volum, "dead space" volum)
renal function tests (e.g. creatinine clearance) nNyrefunksjonstesting (for eksempel creatinine clrearance)
Coags: coagulation tests (e.g. bleeding time, prothrombin time = PT = Quick test, partial thromboplastin time = PTT, INR = International normalized ratio) koagulasjonstester (for eksempel blødningstid, protrobin tid = PT, partiell tromboplastin tid = PTT, INR)
stool measurements (wet and dry weight, stool fat, occult blood) avføringsprøver(våt og tørr vekt, fettinnhold, okkult blødning)
CSF: cerebrospinal fluid (e.g. culture and sensitivity of bacteria, initial pressure) (cerebro)spinalvæske (for eksempel dyrkning og resistensbestemmelse, initialt trykk)

 

Procedures Prosedyrer
(arterial) line placement legge arteriell tilgang
to draw blood, to take a blood sample ta blodprøve
to draw up a blood gas ta blodgass
to give a patient several drips/saline IV and a transfusion of blood å gi en pasient flere intravensøe drypp/ infusjoner/ saltvann og en blodtransfusjon
to stent an artery å stente en arterie
to put a patient on a morphine drip, on oxygen å gi en pasient morfindrypp, oksygen
to numb the skin with an injection Jeg vil bedøve huden med en injeksjon.
gastric suction by nasogastric tube gastrisk sug med nasogastrisk tube.
Talking about tests/procedures Samtale om tester / prosedyrer
You are going to feel a needle stick/a poke. Du kommer til å kjenne et nålestikk.
Have you had a test for diabetes lately? Har du målt blodsukker i det siste?
We need to take an X-ray.  Du må ta et røntgenbilde
We will have to do an EKG, some blood work and urine tests. Du må må ta et EKG, noen blodprøver og en urinprøve.
I think that a CT-scan (CAT scan) should be done.  Jeg mener at du bør få tatt en CT-undersøkelse.
You may need surgery/an operation. Det kan være du må opereres.
Have you ever had a mammogram? A colon cancer screening? Har du noen gang vært til mammografi? En screening undersøkelse for tarmkreft?
We will check your cholesterol. Du må få undersøkt kolesterolet ditt.
Have you had an HIV test? Har du blitt testet for HIV?
You should have our eyes tested. Du bør få sjekket synet/ øynene dine.
I would like to do a blood test to rule it out. Jeg synes vi skal ta en blodprøve for å utelukke det.
I would like to take a sample of blood. Jeg må ta en blodprøve av deg.
Your blood work shows normal results. Blodprøvene dine var normale.
Your abdominal ultrasound study shows a normal bile duct. Ultralydundesøkelsen av magen dine viste normale galleganger.
You are at a low risk of having… Du har lav risiko for ….
I cannot find anything wrong with your legs. Jeg finner ikke noe galt med leggene dine.
I expect that you will be all right. Jeg regner med at du vil bli frisk.
All the necessary tests have been done. Alle nødvendige tester har blitt tatt.
I will give you an injection/ a flu vaccine/ a flu shot Jeg vil gi deg en injeksjon/ influensa vaksine.
This is not a serious disorder. Dette er ikke en alvorlig sykdom.
I advise you to drink a lot of fluid. Jeg anbefaler at du drikker mye væske.
This will clear up on its own. Dette vil ordne seg av seg selv.
There doesn’t seem to be anything wrong with your shoulder. Det synes ikke å være noe galt med skuldereen din.
I want to see you again in two weeks and we will go from there. Vi kan avtale at du kommer tilbake om to uker og så tar vi det derfra.
I want you to stay in bed for two days. Du bør holde sengen et par/ to dager.
I will arrange for you to go to the hospital for further tests. Jeg henviser deg til sykehuset for flere undersøkelser.
Performing tests and talking about the results Gjennomføre tester og snakke om resultatene
CBC to assess for anemia full/ komplett blodtelling med tanke på anemi
to order a CT-scan å rekvirere CT-undersøkelse
to run (order) routine laboratory tests å bestille rutine laboratorie tester
to perform studies ågjøre undersøkelser
urinary analysis (urinalysis), containers, lab studies, laboratory results urin undersøkelse, prøverør, laboratorieundersøkelser, laboratoriesvar.
to grow out bacteria å dyrke bakterier
A lumbar puncture yielded clear colorless CSF spinalpunksjon viste klar fargeløs (cerbro)spinalvæske.
abnormal LFTs and elevated bilirubin. unormale leverfunksjonsprøver og økt bilirubin
On the CXR there was an infiltrate in part of the right lower lobe. No pleural effusion. På røntgen thorax var det et infiltrat i deler av nedre høyre longelapp. Ingen pleuraeffusjon/ -væske.
The blood cultures failed to show evidence of bacteremia. Blodkulturen kunne ikke påvise bakteriemi / sepsis.
Specimens of blood, urine and stool were obtained for culture. Prøver fra blod, urin og avføring ble tatt for dyrkning.
to come back negative (a test) testen var negativ
colon cancer screening, annual mammography screening for tykktarmskreft, årlig mammografi
The WBC exceeded the normal range. Antall hvite lå over normalområdet.

 

We can treat you with medication. Vi kan behandle deg med medisiner.
I am going to prescribe you…. I am going to write you a prescription for…I will give you prescriptions for both drugs.  Jeg skriver en resept på … Jeg vil gi deg en resept på begge medisinene.
Don’t take it on an empty stomach. Ikke ta medisinen på tom mage.
The patient received penicillin for two weeks. Pasienten får penicillin i 2 uker.
Fluid and electrolytes were administered by vein and the patient was observed. Væske og elektrolytter ble gitt intravenøst og pasienten ble observert.
The dose of the medication has been raised to… Medisindosen ble økt til…..
Side effects, adverse reactions to medications Bivirkninger til medisinene…. 
Contraindications for this drug include liver or kidney impairment. Lever- og nyresykdommer er kontraindikasjonene for dette medikamentet.

Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Tests & Medication":
Norwegian - English Norwegian - English
Norwegian- French Norwegian - French
Norwegian - German Norwegian - German
Norwegian - Spanish Norwegian - Spanish
Norwegian - Catalan Norwegian - Catalan
German - Italian Norwegian - Italian
Norwegian - Swedish Norwegian - Swedish
Norwegian - Polish Norwegian - Polish
Norwegian - Portuguese Norwegian - Portuguese

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0007 seconds.