General Vocabulary Norwegian | Norsk

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Introductions

  Presentasjoner
   
 • Personal
  Information

  Personlig
  informasjon
 • Pain &
  Symptoms

  Smerter og
  symptomer
 • Presenting
  Complaint

  Akuttanamnese
   
 • Past Medical
  History

  Tidligeree
  sykehistorie
 • Downloads
  Other languages
   
   


Good morning/good afternoon/good evening/hello....  Hei, god morgen, god dag god kveld
My name is ...  Mitt navn er…..
I’m a doctor working in ...  Jeg er lege ved …..
I’m a medical student from ...  Jeg er medisinstudent fra …..
I’d like to ask you some questions and examine you – is that all right?  Jeg kommer til å stille deg noen spørsmål og så undersøke deg - er det greit?
Please tell me if you don’t understand something or would like to ask a question.  Vær så snill å gi beskjed hvis du ikke forstår det jeg sier eller hvis du har noe du vil spørre om.
Could you please repeat that? I’m sorry, I missed what you said.  Kan du være så snill å gjenta det du sa. Jeg fikk ikke med meg det du sa.


Skjemaet er slik vi gjør det i Norge som kan være litt annerledes enn ellers i Europa og USA, men inneholder det samme.

 

What’s your name? What are you called?  Hva heter du?
Would you please spell it out for me? Kan du stave det for meg?
How old are you? Hvor gammel er du?
 Where were you born?  Hvor er du født?
Are you married or single?  Er du gift/ samboende eller singel?
Do you have children?  Har du barn?
Where do you live? In a house or a flat?  Hvor bor du? I hus eller leilighet?
Which floor? Is there a lift? Hvilken etasje? Er der det heis i huset?
Do you live alone? Who lives at home with you?  Bor du alene? Hvem bor sammen med deg?
What is your work/job? What do you do for a living?  Hva jobber du med? Hva lever du av?
Does that involve any hazards?  Medfører det noen farer?
Do you travel much? Have you been abroad recently?  Reiser du mye? Har du vært i utlandet den siste tiden?

 

Pain  Smerter
Do you have any pain?  Har du smerter/ vondt noe sted?
Can you describe it for me?  Kan du beskrive dem for meg?
Descriptors  Beskrivelse:
Time of onset:  Start:
When did it start?  Når begynte de?
How long has it been there?  Hvor lenge har de vært der?
Precipitating factors:  Fremkallende faktorer:
Did anything bring it on?  Var det noe som gjorde at de begynte?
Site and radiation:  Lokalisasjon og utstråling:
Where exactly do you feel pain? Kan du si nøyaktig hvor du kjenner smertene?/ hvor det gjør vondt?
Show me with your finger.  Vis meg med fingeren!
Is it painful if I press here? Gjør det vondt hvis jeg trykker her?
Where does it spread?  Hvor stråler det ut?
Intensity/severity:  Intensitet:
How bad is it? Hvor vondt er det?
 Is it the worst pain you’ve ever had?  Er det de verste smertene du har hatt?
Tell me how bad it is on a scale of one to ten, with 1 being no pain and 10 the worst pain you've ever had Kan du si på en skala fra 1 til 10 hvor vondt det gjør. 1 er ingen smerter og 10 de verste smertene som du har hatt?
Nature:  Type:
What does it feel like?  Hvordan føles smertene?
Sharp? Skarpe?
Stabbing? Stikkende?
Shooting? Som skudd?
Dull? Murrende?
crushing?  Pressende?
Aching?  Verkende?
Throbbing?  Bankende/ pulserende?
Cramping?  Som kramper/ krampeaktige?
Gnawing?  Gnagende?
Associated features:  Ledsagende plager:
Have you noticed anything with it? Har du kjent andre plager som kommer med smertene?
Sweating? Feeling sick? Feeling faint? Svette? Sykdomsfølelse? Utmattelse?
Alleviating and aggravating factors: Forhold som bedrer eller forverrer smertene:
Does anything make it better/go away?  Er det de verste smertene du har hatt?
Does anything make it worse? Er det noe som gjør smertene verre?
Standing/sitting?  Å stå eller sitte?
Taking a deep breath? Å puste dypt?
While Swallowing?  Når du svelger?
While walking?  Når du går?
Time-course:  Varighet:
Is it continuous or does it come and go?  Er de konstante eller kommer og går de?
How long did it last?  Hvor lenge varer de?
Previous episodes:  Tidligere episoder:
Have you had this pain before? Har du hatt slike smerter før?
What happened?  Hva skjedde?
What was it due to then?  Hva skyltes de den gang?
Other symptoms  Andre symptomer
Use the same framework as above to determine precipitating factors, time course, severity, etc. Bruk det samme oppsettet som over for å bestemme utløsende faktorer, varighet, alvorlighetsgrad/ intensitet etc.

 

What brings you here today?  Hvorfor kommer du hit i dag?
What can I do for you? Hva kan jeg gjøre for deg?
Tell me what’s wrong / what the matter is.  Fortell hva som er galt!
What’s your main problem/complaint?  Hva er hovedproblemet/ -plagen din?
General questions Generelle spørsmål
How have you been feeling in general?  Hvordan har du det generelt?
Have you been generally unwell?  Har du vært generelt uvel?
Do you feel tired?  Føler du deg trett?
Do you sleep well?  Sover du godt?
Do you have a fever/temperature? Har du feber?
 Have you been sweating?  Har du svettet?
Do you sweat at night?  Svetter du om natten?
How is your appetite?  Hvordan er matlysten/ appetitten?
What are your eating habits?  Hvilke spisevaner har du?
Have you lost your appetite?  Har du mistet matlysten/ appetitten?
Is your weight steady? Did you gain weight? Did you lose weight?  Er vekten din stabil? Har du gått opp i vekt? Har du gått nerd i vekt?

 

Past medical history (PMH) (Tidligere) sykehistorie
Have you any illnesses/medical conditions/diseases?  Har du noen sykdommer?
Are you under the care of a doctor?  Blir du behandlet av en lege?
Have you been in hospital before?  Har du vært innlagt på sykehus tidligere?
Have you had or do you have any of the following diseases?:  Har du hatt eller har du noen av følgende sykdommer?
Diabetes  Sukkersyke/ diabetes?
High blood pressure  Høyt blodtrykk/ hypertensjon?
Heart disease  Hjertesykdom?
Jaundice  Gulsott?
Tuberculosis  Tuberkulose?
Epilepsy  Epilepsi?
Family history (FH) Familieanamnese
Are your parents still alive? What did they die of? How old were they?  Lever dine foreldre? Hva døde de av? Hvor gamle ble de?
Are there any diseases in your family/that run in your family?  Er det noen familiære/ arvelige sykdommer i din familie?
For example: heart disease, diabetes, epilepsy, asthma or other lung diseases? For eksempel: Hjerte sykdom, sukkersyke/ diabetes, epilepsi, astma eller andre lungesykdommer?
Are your children healthy?  Er barna dine friske?
Drug history (medications)  Medisinbruk
Do you take any regular medications?  Bruker du noen faste medisiner?
What are they for? How long have you taken them?  Hva bruker du dem for? Hvor lenge har du tatt dem?
Do you take the contraceptive pill?  Bruker du P-piller?
Do you take any over-the-counter or alternative medicines?  Bruker du noen ikke reseptpliktige medisiner eller alternative medisiner/ naturmedisiner?
Do you take any natural medicine? Bruker du noen naturmedisiner?
Alcohol, smoking and ‘recreational’ drug use  Alkohol, røking, narkotika bruk
Do you drink alcohol?  Drikker du alkohol?
How many ‘units’ per week? One ‘unit’ is a small glass of wine, or a half-pint of beer, or a single measure of spirits.  Hvor mange enheter i uken? En enhet (norsk definisjon) =  1 flaske (33 cl) pils på 4,5 vol %, et glass (15 cl) vin på 12 vol %, et lite glass (7,5 cl) sterkvin 20 vol %  eller et lite glass (4 cl) brennevin 40 vol %.
Have you ever been told to cut your alcohol intake/drink less?  Har noen sagt til deg at du bør redusere alkoholinntaket/ drikke mindre?
Have you had any problems at work or home because of drinking alcohol?  Har du noen gang hatt problemer på arbeid eller hjemme på grunn av alkohol?
Do you smoke? How many cigarettes/cigars/pipefuls per day?  Røyker du? Hvor mange sigaretter om dagen/ pakker pr. uke?
How many years have you smoked?  I hvor mange år har du røykt?
One pack-year = 20 cigarettes per day for 1 year (so 60 cigarettes/day for 10 years = 30 pack-years)  1 pakke-år = 20 sigaretter om dagen i 1 år (ie. 60 sigaretter om dagen i 10 år = 30 pakke-år).
Have you tried to stop?  Har du prøvd å slutte?
Do you use or have you used any ‘recreational’ drugs, not prescribed by the doctor? For example cannabis, heroin, cocaine ...  Har du brukt noen form for narkotika eller andre stoffer som ikke er blitt foreskrevet av lege? For eksempel cannabis, heroin, kokain….
Have you ever had any problems with that?  Har du noen gang hatt problemer på grunn av det?
Allergies  Allergier
Are you allergic to any tablets or medications, such as penicillin?  Er du allergisk mot noen piller eller medisiner for eksempel penicillin?
Which drugs? What happened?  Hvilke medisiner? Hva skjedde?
Have you ever had a bad allergic reaction?  Har du noen gang hatt en alvorlig allergisk reaksjon?
Are you allergic to anything else, such as:  Er du allergisk for andre ting for eksempel:
animals  Dyr?
house dust  Husstøv?
pollen  Pollen?
insect stings or bites  Innsektsstikk/ -bitt
foods  mat?
Does anyone in your family have allergies?  Er det noen i familien din som er allergiske?
And don’t forget!  Ikke glem!
Thanks for all that.  Takk for hjelpen.
Is there anything I forgot to ask you?  Er det noe jeg har glemt å spørre deg om?
Is there anything else you’d like to tell me? Er det noe annet du vil si til meg?

Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Taking the medical history":
Norwegian - English Norwegian - English
Norwegian- French Norwegian - French
Norwegian - German Norwegian - German
Norwegian - Spanish Norwegian - Spanish
Norwegian - Catalan Norwegian - Catalan
German - Italian Norwegian - Italian
Norwegian - Swedish Norwegian - Swedish
Norwegian - Polish Norwegian - Polish
Norwegian - Portuguese Norwegian - Portuguese
Norwegian-Slovenian Norwegian - Slovenian