General Vocabulary Polish

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Phrases

   
   
   
   
 • Head, Eyes,
  ENT

  Głowa, Oczy,
  Uszy,Nos,
  Gardło
   
 • Heart
  Lungs

  Serce
  Pluca
   
   
 • Abdomen
  Urology

  Brzuch
  Urologia
   
   
 • Skin
  Nervous
  System

  Skóra
  System
  Nerwowy
 • Musculo-
  skeletal
  System

  Układ
  mięśniowo-
  szkieletowy
 • Gynaecology
  Ginekologia
   
   
   
   
 • Pdf file Downloads
  Other languages
   
   
   
   

 

I am going to give you a physical examination.  Teraz Pana/Panią zbadam.
Would you mind taking off your clothes [except your pants/underwear and bra]? Proszę zdjąć ubranie (z wyjątkiem bielizny i biustonosza).
You can put on this hospital gown. When you are done/finished, make yourself comfortable on the examination table. I’ll be back in a few minutes. Może Pan/Pani założyć szpitalną pidżamę. Kiedy będzie Pan/Pani gotowy/-a proszę się wygodnie ułożyć na stole do badań. Zaraz wrócę.
I am going to … listen to your heart / check your blood pressure / take your temperature Posłucham Pana/Pani serca/sprawdzę Pana/Pani ciśnienie/zmierze Pana/Pani temperaturę
Please lie (down) on your back. Proszę się położyć na plecach.
Please lie (down) on your stomach/belly. Proszę się położyć na brzuchu.
Please lie (down) on the stretcher / examination table / table. Proszę się położyć na leżance/stole do badań/stole.
Please put your arms beside you. Proszę położyć ręce wzdłuż siebie.
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Proszę położyć ręce na klatce piersiowej i przyciągnąć kolana do klatki piersiowej.
Be sure to let me know when it hurts. Proszę mi powiedzieć kiedy będzie bolało.
Does it hurt you (here)? Czy tutaj boli?
Show me where it hurts, please. Proszę mi pokazać gdzie boli.
Does that hurt? (when palpating) Czy to boli?
Please turn your head to the side. Proszę odwrócić głowę na bok.
Please turn your head to the other side. Proszę odwrócić głowę w drugą stronę.
Please follow my finger without moving or turning your head. Proszę patrzeć na mój palec bez poruszania głową.
Now we are finished. Już skończyliśmy.
Is there anything else that is bothering you? Is there anything that you have noticed?  Czy coś jeszcze Pana/Panią niepokoi? Czy coś jeszcze Pan/Pani zauważył(a)?
You can get dressed now.  Może się Pan/Pani ubrać.
I will be back in just a few minutes. Wrócę za kilka minut.
Please stand up and put your clothes back on. Proszę wstać i ubrac się.
Thank you, I am finished now. Dziękuję, skończyłam.

 

 

Frequent Complaints   Częste Skargi
to feel congested czujć się przekrwionym
to sneeze kichać
to have a cold / a runny nose / a stuffy nose / a cough / a sore throat / a tonsil infection / swollen tonsils / sinus congestion być przeziębionym/ mieć katar/ niedrozny nos/ kaszel/bolące gardło / infekcja migdałków /spuchnięte migdałki/ przekrwione zatoki
to have watery eyes mieć mokre oczy
to be hoarse / hoarsenes / to lose one’s voice być ochrypniętym/chrypka/stracić głos
to have white specks/patches in the mouth mieć białe plamki w ustach
to have a coated tongue mieć język obłożony
to have a toothache / a cavity / a lose crown / a filling / bleeding gums mieć ból zęba/ ubytek/ obluzowana korona/ wypałnienie/ krwawiące dziąsła
to be near-sighted / to be far-sighted / notice changes in your vision być krótkowzrocznym/ być dalekowzrocznym/ zauważyć zmiany w widzeniu
cataracts / glaucoma katarakta/jaskra
to be hard of hearing / to wear a hearing aid mieć słaby słuch/ nosic aparat słuchowy
to have ringing in your ears / hearing loss / tinnitus Mieć dzwonienie w uszach/utrata słuchu / szum w uszach
Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historie Medyczną
Do you have a lot of mucous in your nose? Czy ma Pan/Pani dużo wydzieliny w nosie?
How is your hearing? Czy ma Pan/Pani dobry słuch?
Do you wear a hearing aid? Czy nosi Pan/Pani aparat słuchowy?
Have you noticed changes in your vision? Czy zauważył Pan/Pani zmiany w widzeniu?
Examination   Badanie
Please open your mouth wide.  Proszę szeroko otworzyć usta.
Stick out your tongue and say, “aaahhh.” Proszę wystawić język i powiedzieć "Aaaa"
Press your tongue to the roof of your mouth. Proszę nacisnąć językiem na podniebienie.
Tilt your head up / down, please. Proszę odchylić głowę w górę/ w dół.
Can you swallow for me? Proszę przełknąć.
Please turn your head to the side. Proszę odwrócić głowę w bok.
Touch your chin to your chest. Proszę dotknąć podbródkiem do klatki piersiowej.
I am going to check your eyes now. Please look straight at me/over my shoulder. Sprawdzę teraz Pana/pani oczy. Proszę patrzeć prosto na mnie/przez moje ramię.
Look at my finger and follow it with your eyes. Proszę patrzeć na mój palec i podążać za nim wzrokiem.
Keep your eyes focused on that spot. Proszę skupic wzrok na tym punkcie.
Your throat looks a bit irritated. Pana/Pani gardło wygląda na trochę zaczerwienione.

 

 

Heart   Serce
Frequent Complaints   Częste skargi
coronary heart disease choroba wieńcowa
heart attack zawał serca
heart insufficiency niewydolność serca
heart murmur szmery w sercu
high blood pressure wysokie ciśnienie tętnicze
heart arrhythmias arytmia serca
valve stenosis and valve insufficiency zwężenie żył i niewydolność żył
septum defects ubytek przegrody
Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historię Medyczną
Chest pain, tightening feeling = angina pectoris ból w piersiach, uczucie uciskania, duszności= angina pectoris
Have you ever had any chest pain? Where? Czy kiedykolwiek odczuwał Pan/pani bóle w piersiach? Gdzie?
Dependent on whether working, breathing, sitting/lying in a certain position, eating certain foods? No improvement with nitrolingual or other medications? Czy pojawiają się w zalezności od tego czy Pan/Pani pracuje, oddycha, siedzi, stoi w konkretnej pozycji, je konkretne pokarmy? Czy nie ma poprawy po  zastosowaniu nitrolingual lub innych leków?
Where does it hurt?: behind the sternum/breastbone, in the stomach? Gdzie boli? Za mostkiem, w brzuchu?
Where does the pain radiate? To the arms, lower jaw, back? Dokąd ból promieniuje? Do ramion, dolnej szczęki, pleców?
Do you have pain while sitting or while doing activities? Czy odczuwa Pan/pani ból podczas siedzenia czy podczas wykonywania jakichs ruchów?
Do you have sudden sweats? Do you break into sudden sweats? Czy oblewaja Pana/Pania nagłe poty?
Are you nauseated? Do you feel bad? Czy ma Pan/Pani mdłości?
Do you have to vomit/throw up? Czy musi Pan/Pani wymiotować?
Do you have heartburn or acid reflux? Czy ma Pan/pani zgagę lub reflux?
heart beat, dizziness (vertigo), fainting spells bicie serca, zawroty głowy, omdlenia
Do you notice any irregularity of heart beat or any palpitations? Czy zauważył Pan/Pan nieregularne bicie serca lub palpitacje?
 When? During physical activity or when sitting? Kiedy? Podczas wykonywania jakichś czynności czy podczas siedzenia?
Do you have a shortness of breath? Czy ma Pan/Pani trudności ze złapaniem oddechu?
Have you ever lost consciousness?  Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani przytomność?
Are you dizzy or do you see black spots? Czy ma Pan Pani zawroty głowy albo widzi czarne plamki?
Do you have to go to the bathroom at night? How often? Czy chodzi Pan/Pani do toalety w nocy? Jak często?
Do you have fluid in your legs? Do you have swollen legs? Do you have edema? Czy ma Pan/Pani wodę w nogach? Czy ma Pan/Pani spuchnięte nogi? Ma Pan/Pani obrzęki?
Are any of your limbs swollen? Hands, feet, legs? Czy ma Pan/Pani spuchnięte kończyny? Ręce, stopy, nogi?
How long have they been swollen like this? Od jak dawna są tak spuchniete?
Are you a diabetic? Do you have high blood sugar? Czy jest Pan/Pani cukrzykiem? Czy ma Pan/Pani wysoki poziom cukru we krwi?
Do you have high blood pressure? Do you know if you have high blood pressure? Czy ma Pan/pani wysokie ciśnienie tętnicze? Czy wie Pan/Pani czy ma wysokie ciśnienie tętnicze?
Do you smoke? Czy Pan/Pani pali?
Did you have congenital heart problems as a child? Czy miał Pan/Pani jakieś wrodzone problemy z sercem jako dziecko?
Did you often have tonsil infections as a child? Czy często miał Pan/Pani infekcję migdałków jako dziecko?
Did you have rheumatic fever as a child? Czy miał Pan/Pani gorączkę reumatyczną jako dziecko?
Do you have a pacemaker? Czy zażywa Pan/pani środków uspokajających?
Examination Badanie
Let me take/feel your pulse. Zbadam Pana/Pani puls.
I am going to take your blood pressure now. Zmierzę Pana/Pani ciśnienie.
I am going to listen to your heart now. Posłucham teraz Pana/Pani serca.
Lungs   Płuca
Frequent Complaints Częste skargi
cold zimno
runny nose katar
cough kaszel
hoarseness (to lose one’s voice) chrypka
sore throat bolące gardło
tonsil infection / swollen tonsils  infekcja migdałków/ spuchnięte migdałki
lung inflammation / pneumonia zapalenie płuc
pleuritis zapalenie opłucnej
chronic bronchitis chroniczne zapalenie oskrzeli
asthma astma
emphysema  rozedma płuc
Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historię Medyczną
Do you have shortness of breath? While sitting? While walking? While climbing up/walking up the stairs? Czy ma Pan/Pan płytki oddech? Podczas siedzenia? Podczas chodzenia? Podczas wchodzenia po schodach?
Do you have a cough? Czy ma Pan/Pani kaszel?
Since when? How long have you been coughing? When did it start? Longer than 3 weeks ago? Suddenly?  Od kiedy? Jak długo Pan kaszle? Kiedy się zaczął? Wcześniej niż 3 tygodnie temu? Nagle?
Did you swallow something? Czy cos Pan/Pani połknął/połknęła?
Do you have a dry cough? Irritation when coughing? Czy masz suchy kaszel? Czy boli podczas kaszlu?
Do you have expectorations? Do you cough up anything? Czy odkrztusza Pan/Pani? Czy cos Pan/Pani wykrztusił(a)?
What is the color of your expectorations? Whitish-gray, yellowish-green, blood? Jaki jest kolor Pana/Pani wykrztusin? Biało-szary, żółto-zielony, krew?
Do you cough up blood? Czy kaszle Pan/Pani krwią?
Do you wheeze? Czy Pan/Pani sapie?
Do you have any pain or discomfort while breathing? While taking a deep breath? While inhaling and exhaling/breathing in and out? Czy odczuwa Pan/Pani ból lub dyskomfort podczas oddychania? Podczas głebokiego oddychania?Podczas wdechu i wydechu?
Do you smoke? How many cigarettes do you smoke per day? How long have you been smoking? When did you start smoking? Czy Pan/Pani pali? Ile papierosówPan/ Pani pali dziennie? Od jak dawna Pan/pani pali? Kiedy zaczął Pan/Pani palić?
Do you work in a coal mine or with asbestos? Czy pracuje Pan w kopalni węgla czy z azbestem?
Do you take high blood pressure medication/tablets/pills/medicine?  Czy bierze Pan leki/tabletki na wysokie ciśnienie?
Do you regularly take/use aspirin? Czy regularnie zażywa Pan/Pani aspirynę?
Are you hoarse?  Czy jest Pan/Pani ochrypnięty/-ta?
Do you have problems/troubles with hoarseness? Czy ma Pan problemy z chrypką?
Examination   Badanie
(Please) Take a deep breath and hold it. Proszę wziąć głęboki oddech i wstrzymać go.
(Please) Now you can breathe normally again. Może Pan/Pani znów oddychać normalnie.
Cough. Proszę zakasłać.
Cough again. Proszę jeszcze raz zakasłać.

 

 

Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historię Medyczną
Do you have body aches/pains, stomachache, stomach cramps, appetite, no appetite or diarrhea? Czy ma Pan/Pani jakieś bóle, ból brzucha, skurcze brzucha, apetyt, brak apetytu lub biegunkę?
Do you feel full all the time?  Czy czuje się Pan/Pani cały czas najedzony?
Do you have a bloated feeling? Are you bloated? Czy czuje się Pan/Pani wzdęty/-a?
Do you have constipation? Are you constipated? Czy ma Pan/Pani zatwardzenie? 
Do you have a fever? Have you had a fever? Czy ma Pan/Pani gorączkę? Czy miał Pan/Pani gorączkę?
Do you feel sick to your stomach? Are you nauseated? Do you have nausea? Czy jest Pani/Panu niedobrze? Czy ma Pan/Pani nudności?
Have you vomited? Have you thrown up? Czy wymiotował Pan/Pani?
Have you lost weight recently? Have you gained weight recently? Czy ostatnio stracił Pan/Pani na wadze? Czy ostatnio przybrał Pan/Pani na wadze?
Do you have blood in your stool/feces? Do you have black stool/feces? Czy zauważył Pan/Pani krew w stolcu? Czy ma Pan/Pani czarne stolce?
Have you had blood in your stool/feces? Have you had black stool/feces? Czy miał pan/Pani krew w stolcu? Czy miał Pan/Pani czarne stolce?
Have you had different colored stool/feces than normal/usual? Czy miał Pan stolce w innych kolorach niż zazwyczaj?
Do you have (any) pain? Czy coś Pana/Panią boli?
Where does it hurt? Gdzie boli?
Where does the pain radiate/spread to? Dokąd ból promieniuje?
Do you have pain when resting? While performing physical activity? Czy odczuwa Pan/Pani ból odpoczywając? Czy podczas aktywności fizycznej?
Do you have pain after eating?  Czy odczuwa Pan/Pani ból po jedzeniu?
Do you have pain during the day or night? Czy odczuwa Pan/Pani ból w dzień czy w nocy?
How often do you have this pain? Jak często ten ból się powtarza?
How long does the pain last? Jak długo ból trwa?
Quality of the pain? Describe the pain? Jaki to ból? Proszę go opisać?
visceral pain: dull, stabbing, cramping + nausea,  trzewny ból: tępy, kłujący, kurczowy + nudności
Do you have the pain after eating certain foods? Czy boli Pana/Panią po spozyciu konkretnych pokarmów?
Does the pain go away after eating certain foods? Czy ból mija po spożyciu konkretnych pokarmów?
In the last hour, have you eaten mushrooms, eggs, mayonnaise, chicken or something else that might have been special? W ciagu ostatniej godziny czy jadł Pan/Pani grzyby, jajka, majonez, kurczaka czy cos innego co mogło zaszkodzić?
Are you allergic to certain foods? Czy jest Pan/Pani uczulony na konkretne pokarmy?
Which foods disagree with you? Które pokarmy Panu/Pani nie służą?
Do you get heartburn? Czy miewa Pan/Pani zgagę?
Do you have indigestion often? Czy często cierpi Pan/Pani na niestrawność?
Do you go to the bathroom/have bowel movements more frequently / more often than normal? Czy chodzi Pan/Pani do toalety/oddaje stolec częściej niż normalnie?
When was the last time that you used the bathroom/had a bowel movement? Kiedy ostatnio był Pan/Pani w toalecie/ oddawał stolec?
How are your stools? Are they regular? Are you constipated? Do you have diarrhea? Jakie są Pana/Pani stolce?Czy sa regularne?Czy ma Pan/pani zatwardzenie? Czy ma Pan/Pani biegunkę?
Are your bowel movements more or less than normal? Czy oddaje Pan/Pani stolec częściej czy rzadziej niż zwykle?
Has anything changed about your stool / bowel movements recently? Czy coś ostatnio zmieniło się w Pana/Pani stolcach?
Have you noticed their color? Jakiego sa koloru?
Did the color of your stool/bowel movements change recently (black, with blood, bloody, white)? Czy kolor Pana/Pani stolca zmienił się ostatnio (czarny, z krwią, krwawy, biały)?
Do you have abdominal/stomach pain? Do you have pain in your stomach? Czy odczywa Pan/Pani ból brzucha?
What is the consistency of your stool/bowel movements? Is it hard, soft, with mucous, runny, liquid or watery? Jakiej konsystencji sa Pani/Pana stolce? Czy są twarde, miękkie, ze śluzem, biegunkowe, płynne, wodniste?
How much do you drink (per day)? Ile Pan/pani pije dziennie?
Do you have pain or a burning sensation when you urinate? Czy odczuwa pan/Pani ból lub pieczenie  podczas oddawania moczu?
Do you have pain or a burning sensation when you go to the bathroom? Czy odczuwa Pan/Pani ból lub pieczenie podczas wizyt w toalecie?
What color is your urine? Jakiego koloru jest Pana/Pani mocz?
Is your urine bloody or dark? Is it (not) clear? Czy Pani/Pana mocz jest krwisty lub ciemny? Czy (nie) jest klarowny?
Do you have to go to the bathroom often at night? Czy często chodzi Pan/Pani do toalety w nocy?
Do you sometimes accidentally urinate on yourself? Are you incontinent? Czy czasami nie trzyma Pan/Pani moczu?
Examination   Badanie
Please lie (down) on your back. Proszę się położyć na plecach.
Please lie (down) on your stomach/belly. Proszę się połozyć na brzuchu.
Please lie (down) on the stretcher/examination table/table. Proszę się położyć na leżance/stole do badań/stole.
Please put your arms next to you. Proszę położyć ręce obok siebie.
Please put your arms beside you. Proszę położyć ręce wzdłuż siebie.
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Proszę złożyć ręce na klatce piersiowej i przyciągnąć kolana do klatki piersiowej.
Be sure to let me know when it hurts. Proszę powiedzieć kiedy będzie bolało.
Does it hurt you (here)? Czy boli tutaj?
Show me where it hurts, please. Proszę pokazać gdzie boli?
Does that hurt? (when palpating) Czy to boli? (kiedy dotykam)

 

 

Skin / Dermatology   Skóra/Dermatologia
Frequent Complaints   Częste skargi
itchy, pruritus swędzący, swędzenie
boil, furuncle czyrak
blister pęcherz
rash wysypka
itch świąd
to scratch drapać
lump, bump guz
bruise siniak
pimple pryszcz
spot plamka
wart braodawka
mole pieprzyk
sunburn poparzenie słoneczne
sting  (for example bee)  użądlenie
scrape (a scraped knee) obtarcie
bug bite ugryzienie owada
hives pokrzywka
a tender lymph node/swollen glands węzeł chłonny
pus ropa
to break out in a rash być zsypanym wysypką
to have a burning sensation uczucie pieczenia
Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historię Medyczną
Have you ever noticed any swollen glands or lymph nodes? Czy kiedykolwiek zauważył Pan/Pan opuchnięte gruczoły lub węzły chłonne? 
Have you had any lumps in that part of your neck? Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani jakieś guzki w tej części szyi?
Have you noticed any moles? Czy zauważył Pan/Pani jakieś pieprzyki?
Does it itch? Czy to swędzi?
Nervous System   System Nerwowy
Frequent Complaints   Częste skargi
dementia otępienie
stroke udar
cerebral palsy porażenie mózgowe
epilepsy epilepsja
coma śpiączka
prickling sensation, tickling or tingling, pins and needles uczucie swędzenia, łaskotanie, wbijanie igieł
numbness zdrętwienie
tremor, writhing movements drżenie, ruchy skręcające
seizure atak
The nerve that supplies the muscles of the legs nerw, który zaopatruje mięśnie nogi
to lose feeling in a leg stracić czucie w nodze
Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historię Medyczną
How would you rate your memory, attention span? Jak by Pan/Pani ocenił swoją pamięć, zdolność skupiania uwagi?
Have you had any changes in your vision (sight), double vision (diplopia)? Stiffness in your neck? Czy miał Pan/Pani jakies zaburzenia widzenia (wzroku), podwójne widzenie? Sztywnienie karku?
How long have you had these headaches? Jak długo ma Pan/Pani te bóle głowy?
Does the headache wake you up at night? Czy ból głowy budzi Pana/Panią w nocy?
Did you fall down? Did you pass out/faint? Czy Pan/Pani upadł(a)? Czy Pan/Pani zemdlał(a)?
Did you get dizzy or trip? Czy miał Pan/Pani zawroty głowy lub uczucie "odlotu"?
Does your foot feel like it has gone to sleep? Czy czuje Pan/Pani jakby Pana/Pani noga spała?
Examination   Badanie
Are you sore at all if I push on your cheeks or your forehead like that? Czy czuje Pan/Pani ból kiedy uciskam Pana/Pani policzki lub czoło w ten sposób?
Look straight ahead. Proszę patrzeć prosto
Follow my finger with your eyes. Proszę wodzić wzrokiem za moim palcem.
Can you feel this? Czy Pan/Pani to czuje?
I want you to close your eyes and tell me when you feel me touching you.  Proszę zamknąć oczy i powiedzieć kiedy czuje Pan/Pani mój dotyk.
Does it feel sharp/blunt over here? Czy boli tutaj?
Does this feel about the same? Does it feel the same on both sides? Czy odczuwa to Pan/Pani tak samo? Czy Czuje to Pan/Pani tak samo z obu stron?
Bite down hard, clench your teeth. Proszę zagryźć mocno, zacisnąć zęby.
Don’t let me push/pull you. Proszę nie pozwolić się popchnąć/pociągnąć.
Close your eyes really tight. Proszę mocno zamknąć oczy.
Show me all your teeth. Proszę pokazać wszystkie zęby.
Smile and frown. Proszę się usmiechnąć i zmarszczyć brwi
Raise your eyebrows up, wrinkle your forehead. Proszę unieść brwi i zmarszczyć czoło.
Stick your tongue against your cheek, against my finger and push. Proszę wypchnąć językiem policzek i popchnąć mój palec.
Move your shoulders up and down, shrug. Proszę wzruszyć ramionami w górę i w dół. 
Look at the tip of your nose. Proszę spojrzeć na czubek swojego nosa
I want you to walk in a straight line, heel to toe, across the room. Proszę przejść w linii prostej , z pięty na palce wzdłuż pokoju.
Try to relax, let your muscles relax and try not to tighten up.  Proszę spróbować się rozluźnić i nie spinać.
I’m going to test your reflexes now.  Sprawdzę teraz Pana/Pani reflex.
Stand up, put your heels together, hold out both arms, palms up, and now close your eyes for a few minutes. Proszę wstać, złączyć pięty, proszę wyciągnąć ręce, dłunie do góry i zamknąć oczy na kilka minut.

 

 

Frequent Complaints   Częste Skargi
to pull a muscle naciągnąć mięsień
to sprain a leg skręcić nogę
to tear a ligament zerwać więzadło
My leg feels stiff. noga mi zesztywniała
to get a cast, splint mieć gips, mieć założoną szynę
a crutch kula
to have gout dna
arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis zapalenie stawów, zapalenie kości i stawów, zapalenie reumatyczne
a broken/fractured leg złamana noga
a torn meniscus zerwana łąkotka
Examination   Badanie
Please straighten out/stretch/raise/lower your arm> Proszę się wyprostować/rozciągnąć/wstać/opuścić rękę
Could you bend down? Proszę się pochylić
Bend your knees. Proszę zgiąć kolana
I am going to bend your toes back, now straighten your leg. Proszę podwinąć palce, teraz wyprostować nogę
I am going to ask you to lift up this leg for me. And now hold it up. Proszę podnieść nogę i przytrzymać ją w górze
Don’t let me push it down. Proszę postawić opór.
Pull back, toward you. Proszę pociągnąć w swoją stronę.
Hold your arms up to your side and don’t let me push them down. Proszę podnieść ręce i nie pozwolic mi ich opuścić.
Turn your hands over, make a fist. Proszę odwrócić ręce i zacisnąć pięść.
Are you sore at all if I push on your back like that? Czy boli Pana kiedy tak uciskam?
Keep your knees and feet steady and firm. Proszę stać prosto z naprężonymi kolanami.
Would you please roll over on to your tummy? Proszę się przekręcić na brzuch.
Point your toes up toward your head. Proszę skierować palce do góry.
Hold your fingers apart and don’t let me push them together. Proszę rozłożyć palce i nie pozwolić mi ich złączyć.
Grasp my finger and don’t let me pull it through. Proszę chwycić mój palec i nie pozwolić mi go uwolnić.
Hold your thumb and your pinky together and don’t let me pull through. Proszę połączyć kciuk i palec wskazujący i nie pozwolić mi ich rozdzielić.

 

 

Sample Medical History Questions   Przykładowe Pytania o Historię Medyczną
menstruation/period – menstrual cycle/menstrual period menstruacja/miesiączka - cykl menstruacyjny
Do you have regular periods? Czy ma Pani regularne miesiączki?
How long does your period last? Jak długo trwa Pani miesiączka?
When did you have your last period? When was your last menstrual period? Kiedy była ostatnia miesiączka?
Do you have any problems during menstruation? Czy ma Pani jakieś dolegliwości podczas miesiączki?
Do you take medication for menstrual problems? Do you take medicine for relieving problems associated with your period? Czy przyjmuje Pani leki na dolegliwości miesiączkowe? Czy przyjmuje Pani leki dla złagodzenia dolegliwości miesiączkowych?
Do you have spotting between periods? Czy ma Pani plamienia międzymiesiączkowe?
How old were you when your period started? W jakim wieku zaczęła Pani miesiączkować?
When did you stop having your period? Kiedy przestała Pani miesiączkować?
Do you have heavy bleeding?  Czy ma Pani mocne krwawienia?
Does your period last longer than five days? Czy Pani miesiączka trwa dłużej niż pięć dni?
sexual intercourse – intercourse – sex – to have sex – to have intercourse – to make love – sexual contact – sexual partners - partners stosunek płciowy-stosunek-współżycie-współżyć-odbywać stosunek-kochać się-kontakt seksualny-partnerzy seksualni-partnerzy
How often do you have sexual intercourse per week? Ile raz w tygodniu odbywa Pani stosunki płciowe?
Do you have intercourse frequently with different/varying partners? Czy często ma Pani stosunki z różnymi partnerami?
Do you experience pain while/when having sex?  Czy odczuwa Pani ból podczas stosunku?
Do you have children? Czy ma Pani dzieci?
How many children do you have? Ile ma Pani dzieci?
Have you ever been pregnant? Czy kiedykolwiek była Pani w ciąży?
Have you ever had an abortion? Have you ever had a miscarriage? Czy kiedykolwiek przeszła Pani aborcję? Czy kiedykolwiek Pani poroniła?
Is it possible that you are pregnant (at the moment)? Czy możliwe jest, że jest Pani (teraz) w ciąży?
Have you ever had unprotected sex? Czy kiedykolwiek współżyła Pani bez zabezpieczenia?
Were there any complications during your last pregnancy? Czy były jakieś komplikacje podczas Pani ostatniej ciąży?
When did you last have your period? When was the last time you had your period? Kiedy miała pani ostatnią miesiączkę?
When was the last day of your menstrual cycle? Kiedy był ostatni dzień Pani menstruacji?
How long did your period last? How strong was the bleeding? Ile trwała miesiączka? Czy krwawienie było silne?
Do you have a gynecologist that you see/visit regularly? Czy ma Pani ginekologa, którego odwiedza Pani regularnie?
When was your last pap smear? Do you go regularly to your gynecologist  for check-ups and pap smears? Kiedy ostatnio pobierano Pani wymaz? Czy regularnie chodzi Pani do ginekologa na kontrolę i pobranie wymazu?
Are there any problems with the pregnancy? Czy są jakies problemy z ciążą?
Do you have a steady partner? Are you in a steady relationship? Czy ma pani stałego partnera? Czy jest Pani w stałym związku?
Does your child have a father? Czy Pani dziecko ma ojca?
Are there any hereditary diseases in your family? Czy są jakies choroby dziedziczne w Pani rodzinie?
Do you have diabetes (sugar), high blood pressure, kidney problems, circulatory/heart problems, thyroid trouble (over function or under function of the thyroid)? Czy ma Pani cukrzycę, nadciśnienie, problemy z nerkami, problemy z krążeniem/sercem, problemy z tarczycą(niedoczynność lub nadczynność tarczycy)?
Is there anyone in your family who has these diseases? Czy ktokolwiek w Pani rodzinie ma te choroby?
contraception/birth control antykoncepcja/kontrola narodzin
Are you taking “the pill?” Which one? What is the name of the pill? Czy bierze Pani pigułki? Jakie? Jak się nazywają?
Do you use condoms? Czy używa pani prezerwatyw?
Do you use inter-uterine devices (IUDs), for example, the spiral? Czy używa Pani wkładek wewnątrzmacicznych, np. spirali?
Do you use a diaphragm? Czy używa Pani kapturka antykoncepcyjnego?
Do you take the “the morning after pill”? Have you taken “the morning after pill?” Czy zażywa Pani pigułek wczesnoporonnych? Czy kiedykolwiek zażywała Pani pigułek wczesnoporonnych?
Do you use the “natural” method according to the calendar or the temperature method? Czy stosuje Pani naturalne metody zapobiegania ciaży: kalendarzyk lub pomiary temperatury?
Would you like information on birth control methods? Czy chciałaby Pani uzyskac informację na temat metod antykoncepcji?
Do you have (any) vaginal discharge? Czy zauważyła Pani jakąś wydzielinę z pochwy?
What color is the discharge? Jakiego koloru jest wydzielina?
Do you have fever?  Czy ma Pani gorączkę?
Do you have any itching? Czy odczuwa pani swędzenie?
Do you feel any burning when you urinate? Czy odczuwa Pani pieczenie podczas oddawania moczu?
Is it painful to have sexual intercourse? Czy odczuwa Pani ból podczas stosunku?
Is it painful to urinate? Czy odczuwa Pani ból podczas oddawania moczu?
Do you have pain during your menstrual cycle? Czy odczuwa Pani ból podczas menstruacji?
Is it painful all the time (always)? Czy cały czas boli?
Do you have anemia? Do you suffer from anemia? Czy ma Pani anemię? Czy cierpi Pani na anemię?
Have you ever had a sexually transmitted disease? What about one of your sexual partners? Czy przechodziła Pani kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową? A któryś z Pani partnerów seksualnych?
Have you ever had an AIDS test taken? Czy kiedykolwiek poddawała się Pani testowi na AIDS?
Do you know if you are HIV positive? Czy wie Pani czy jest sero-pozytywna?
Have you noticed a knot/knots in your breast? Czy zauważyła Pani guzek w piersi?
Do you regularly perform self-breast exam(ination)s? Czy często bada sobie Pani piersi?
Since the start of menopause, have you had a menstrual cycle or vaginal discharge? Czy od początku menopauzy miała Pani menstruację lub zauważyła Pani wydzielinę z pochwy?

 

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Physical Examination":
Polish - English Polish - English
Polish - French Polish - French
Polish - German Polish - German
Polish - Spanish Polish - Spanish
Polish - Catalan Polish - Catalan
Polish - Italian Polish - Italian
Polish - Norwegian Polish - Norwegian
Polish - Swedish Polish - Swedish
polish-portuguese Polish - Portuguese
Polish - Slovenian Polish - Slovenian
Polish - Greek Polish - Greek

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0018 seconds.