General Vocabulary Polish

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Medical Studies
   
 • Lab Tests
   
 • Procedures
   
 • Medication
   
 • Pdf file Downloads
  Other languages

 

electrocardiogram (EKG)  - e.g. sinus rhythm, arrhythmia, P wave, QRS complex, T wave, ST interval/segment, elevation or depression of any segment, the leads, electrode jelly elektrokardiogram(EKG) - e.g. rytm zatokowy, arytmia, załamek P, zespół komorowy, załamek T, interwał ST, uniesienie lub opadanie odcinka, żel pod elektrody
spinal tap  nakłucie lędźwiowe
biopsy biopsja
bladder catheterization cewnikowanie pęcherza
paracentesis (e.g. of ascitic fluid) puncja (np.: płynu puchlinowego)
thoracentesis punkcja tarczycy
digital examination of the prostate gland / rectal exam cyfrowe badanie gruczołu prostaty/ badanie przezodbytnicze
endoscopy, gastroscopy, colonoscopy endoskopia, gastroskopia, kolonoskopia
ultrasound (e.g. cardiac, abdominal, uterine) ultrasonografia (e.g. serca, jamy brzusznej, macicy)
X-ray studies (e.g. chest X-ray, sinus films, barium enema, tomography, coronary angiography) badanie rentgenowskie (np..:prześwietlenie klatki piersiowej, błon zatokowych, wlew doodbytniczy kontrastu, tomografia, angiografia wieńcowa)
CAT (computer assisted tomography) scan tomografia komputerowa
MRI (magnetic resonance imaging) rezonans magnetyczny
dialysis treatment dializa
gastric lavage płukanie żołądka
allergy testing of the skin testy alergiczne
tracheostomy tracheotomia
nerve conducting studies badanie przewodzenia nerwowego
blood transfusion (PRBCs, FFP, whole blood) transfuzja krwi (Koncentrat Krwinek Czerwonych, Świeżo Mrożone Osocze, cała krew)

 

 

hemogram (CBC = complete blood count, WBC, platelets, polymorphonuclear leukocytes, hematocrit, ESR) hemogram (morfologia, białe krwinki, płytki krwi, granulocyty, hematokryt, OB.)
urinalysis (osmolality, glucose, erythrocytes, albumin), uric acid badanie moczu (stężenie osmolowe, glukoza, erytrocyty, albumina), kwas moczowy
LFTs = liver function tests (ALT, AST, AP, bilirubin) testy wątrobowe (ALT, AST, AP, bilirubina)
BUN (blood urea nitrogen), creatinine, electrolytes (sodium, potassium, chloride) BUN, keratynina, elektorlity (sód, potas, chlorki)
arterial blood gases (ABG)  gazometria
lipids (cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) tłuszcze (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol-HDL, cholesterol- LDL)
blood glucose (fasting, random, postprandial) glukoza (na czczo, wyrywkowa, poposiłkowa)
iron żelazo
blood cultures (aerobic and anaerobic organisms) posiew krwi (tlenowych, beztlenowych)
Gram stain (e.g. of a sputum specimen) barwienie metodą Grama (np.: plwociny)
PFTs = pulmonary function tests (e.g. functional residual capacity, dead space volume) badanie czynnościowe płuc (np..: FRC=czynnosciowa pojemność zalegająca, Vd=przestrzeń martwa)
renal function tests (e.g. creatinine clearance) badanie czynnosci nerek (np..: klirens kreatyniny)
Coags: coagulation tests (e.g. bleeding time, prothrombin time = PT = Quick test, partial thromboplastin time = PTT, INR = International normalized ratio) Koagulacja (np..: czas krwawienia, czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, międzynarodowy współczynnik znormalizowany)
stool measurements (wet and dry weight, stool fat, occult blood) badanie kału ( …, krew utajona)
CSF: cerebrospinal fluid (e.g. culture and sensitivity of bacteria, initial pressure) płyn mózgowo-rdzeniowy (np.: kultury i wrażliwość bakterii, cisnienie początkowe)

 

 

Procedures   Procedury
(arterial) line placement umieszczenie tętnicowe 
to draw blood, to take a blood sample pobrać krew, pobrać próbkę krwi
to draw up a blood gas pobrać gazometrię krwi
to give a patient several drips/saline IV and a transfusion of blood podać pacjentowi sól fizjologiczną i zrobić transfuzję krwi
to stent an artery udroznic tętnicę
to put a patient on a morphine drip, on oxygen podać pacjentowi kroplówkę i tlen
to numb the skin with an injection podać zastrzyk znieczulający
gastric suction by nasogastric tube ssanie żołądka zgłębnikiem nosowo-żołądkowym
Talking about tests/procedures   Rozmowa o badaniach/procedurach
You are going to feel a needle stick/a poke. Poczuje Pan/pani ukłucie.
Have you had a test for diabetes lately? Czy miał Pan/Pani testy na cukrzycę?
We need to take an X-ray.  Musimy zrobić prześwietlenie.
We will have to do an EKG, some blood work and urine tests. Będziemy musieli zrobić EKG, badanie krwi i moczu
I think that a CT-scan (CAT scan) should be done.  Myślę, że należy wykonać tomografie komputerową
You may need surgery/an operation. Będzie konieczna operacja
Have you ever had a mammogram? A colon cancer screening? Czy kiedykolwiek miała Pani badanie mammograficzne? Kolonoskopowe badanie okrężnicy?
We will check your cholesterol. Sprawdzimy Pana/Pani cholesterol.
Have you had an HIV test? Czy robił Pan/Pani testy na HIV?
You should have our eyes tested. Powinien Pan/Pani zbadać oczy.
I would like to do a blood test to rule it out. Chciałbym zrobic badanie krwi żeby to wykluczyć.
I would like to take a sample of blood. Chciałbym pobrać próbke krwi.
Your blood work shows normal results. Pana/Pani wyniki badania krwi są w normie.
Your abdominal ultrasound study shows a normal bile duct. Pana/Pani USG jamy brzusznej  pokazało przewód żółciowy bez zmian.
You are at a low risk of having… Jest Pan/Pani w grupie niskiego ryzyka zachorowania na ….
I cannot find anything wrong with your legs. Uważam, że z Pana/Pani nogami jest wszystko w porządku.
I expect that you will be all right. Myślę, że wszystko będzie dobrze.
All the necessary tests have been done. Wszystkie potrzebne badania zostały zrobione.
I will give you an injection/ a flu vaccine/ a flu shot Dam Panu/Pani szczepionkę przeciwko grypie.
This is not a serious disorder. To nie jest poważna dolegliwość.
I advise you to drink a lot of fluid. Zalecam picie dużej ilości płynów.
This will clear up on its own. To się samo zagoi.
There doesn’t seem to be anything wrong with your shoulder. Wydaje się, że wszystko jest w porządku z Pana/Pani ramieniem.
I want to see you again in two weeks and we will go from there. Chciałbym Pana/Panią zobaczyć za 2 tygodnie i wtedy zaczniemy.
I want you to stay in bed for two days. Chciałbym/Chciałabym zostać w łóżku przez 2 dni.
I will arrange for you to go to the hospital for further tests. Skieruję Pana/Pania do szpitala na dalsze badania.
Performing tests and talking about the results   Przeprowadzanie badań i rozmowa o wynikach
CBC to assess for anemia Morfologia w celu zdiagnozowania anemii.
to order a CT-scan zamówić tomograf komputerowy
to run (order) routine laboratory tests przeprowadzić (zlecić) rutynowe badania laboratoryjne
to perform studies przprowadzać badania
urinary analysis (urinalysis), containers, lab studies, laboratory results analiza moczu, badania laboratoryjne, wyniki laboratoryjne
to grow out bacteria wychodować bakterie
A lumbar puncture yielded clear colorless CSF punkcja lędźwiowa wykazała czyste bezbarwne CSF
abnormal LFTs and elevated bilirubin. nieprawidłowy LFT i podwyższona bilirubina
On the CXR there was an infiltrate in part of the right lower lobe. No pleural effusion. na prześwietleniu klatki piersiowej pojawił się naciek na części prawego dolnego płata. Brak wysięku opłucnowgo
The blood cultures failed to show evidence of bacteremia. posiew krwi nie wykazał obecności bakterii
Specimens of blood, urine and stool were obtained for culture. próbka krwi, moczu i kału pobrane na posiew
to come back negative (a test) wyjść negatywnym (test)
colon cancer screening, annual mammography kolonoskopowe badanie, coroczna mammografia
The WBC exceeded the normal range. białe płytki krwi są w normie

 

 

We can treat you with medication. Możemy Pana/Panią leczyć.
I am going to prescribe you…. I am going to write you a prescription for…I will give you prescriptions for both drugs.  Przepiszę Panu/Pani… Wypiszę Panu/Pani receptę na… Dam Panu/Pani receptęna oba leki.
Don’t take it on an empty stomach. Proszę nie przyjmować tego na pusty żołądek.
The patient received penicillin for two weeks. Pacjent otrzymał penicylinę na dwa tygodnie.
Fluid and electrolytes were administered by vein and the patient was observed. Płyny i elektrolity były podawanie dożylnie a pacjent był pod obserwacją.
The dose of the medication has been raised to… Dawka leku została podniesiona do…
Side effects, adverse reactions to medications Efekty uboczne, reakcja niepożądana na leki
Contraindications for this drug include liver or kidney impairment. Przeciwwskazaniem do tego leku jest osłabienie pracy wątroby i nerek.

 

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Tests and Medication":
Polish - English Polish - English
Polish - French Polish - French
Polish - German Polish - German
Polish - Spanish Polish - Spanish
Polish - Catalan Polish - Catalan
Polish - Italian Polish - Italian
Polish - Norwegian Polish - Norwegian
Polish - Swedish Polish - Swedish
polish-portuguese Polish - Portuguese

 

 

 

 

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0007 seconds.