General Vocabulary Polish

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Introductions

  Wprowadzenie
  ogólne
 • Personal
  Information

  Dane osobiste
   
 • Pain &
  Symptoms

  Ból &
  symptomy
 • Principle
  Complaint

  Wstępne
  pytania
 • Past Medical
  History

  Historia
  medyczna
 • Downloads
  Other languages
   
   

 

The scheme below is that used in Great Britain; this may differ in structure from those used in some European countries and in the USA – although all cover the same material!  Poniższy schemat jest używany w Wielkiej Brytanii; może różnic się od tego stosowanego w niektórych krajach europejskich i USA - chociaż dotyczy tych samych zagadnień!
General introductions    Wprowadzenie ogólne
Good morning/good afternoon/good evening/hello....  Dzień dobry/ Dobry wieczór/Witam
My name is ...  Nazywam się …
I’m a doctor working in ...  Jestem lekarzem pracyjącym w …
I’m a medical student from ...  jestem studentem medycyny z …
I’d like to ask you some questions and examine you – is that all right?  Chciałbym zadać Panu/Pani kilka pytań i zbadać Pana/Panią.
Please tell me if you don’t understand something or would like to ask a question.  Proszę mi powiedzieć jeżeli czegoś Pan/pani nie rozumie lub chciałby/-łaby zadać jakieś pytanie.
Could you please repeat that? I’m sorry, I missed what you said.  Czy mógłby Pan/Pani powtórzyć? Przepraszam, nie zrozumiałem co Pan./Pani powiedział(a).

 

 

What’s your name? What are you called?  Pana/Pani nazwisko? Jak się Pan nazywa?
Would you please spell it out for me? Proszę przeliterować.
How old are you? Ile ma Pan/Pani lat?
Where were you born?  Gdzie się Pan/Pani urodził(a)?
Are you married or single?  Czy jest Pan żonaty/Pani zamężna?
Do you have children?  Czy ma Pan/Pani dzieci?
Where do you live? In a house or a flat?  Gdzie Pan/Pani mieszka? W domu wolnostojącym czy w bloku?
Which floor? Is there a lift? Na którym piętrze? Czy jest winda?
Do you live alone? Who lives at home with you?  Czy mieszka Pan/Pani sam(a)?
What is your work/job? What do you do for a living?  Jaki jest Pana/Pani zawód? Gdzie Pani pracuje?
Does that involve any hazards?  Czy to praca w warunkach niebezpiecznych?
Do you travel much? Have you been abroad recently?  Czy dużo Pan/Pani podróżuje? Czy ostatnio był Pan/Pani za granicą?

 

 

Do you have any pain?  Czy cos Pana/Pania boli?
Can you describe it for me?  Czy może Pan/Pani to opisać?
Descriptors  Opis
Time of onset:  Czas rozpoczęcia:
When did it start?  Kiedy to się zaczęło?
How long has it been there?  Jak długo trwało?
Precipitating factors:  Czynniki powodujące:
Did anything bring it on?  Czy coś go spowodowało?
Site and radiation:  Umiejscowienie i promieniowanie:
Where exactly do you feel pain? Gdzie dokładnie czuje Pan/Pani ból?
Show me with your finger.  Proszę pokazać palcem
Is it painful if I press here? Czy boli gdy tu uciskam?
Where does it spread?  Gdzie się rozprzestrzenia?
Intensity/severity:  Intensywność/Natężenie:
How bad is it? Jak bardzo boli?
 Is it the worst pain you’ve ever had?  Czy to najmocniejszy ból jaki Pan/Pani odczuwał(a)?
Tell me how bad it is on a scale of one to ten, with 1 being no pain and 10 the worst pain you've ever had Proszę określić w skali od 1 do 10, gdzie 1 to brak bólu, a 10 to najmocniejszy ból jaki Pan/Pani odczuwał(a)
Nature:  Rodzaj:
What does it feel like?  Jaki to ból?
sharp? ostry?
stabbing? kłujący?
shooting? przeszywający?
eull? tępy?
crushing?  duszący?
aching?  długotrwały?
throbbing?  pulsujący?
cramping?  kurczowy?
gnawing?  drący?
Associated features:  Objawy towarzyszące:
Have you noticed anything with it? Czy zauważył Pan/Pani coć to warzyszącego bólowi? 
Sweating? Feeling sick? Feeling faint? Pocenie? Nudności? Omdlenia?
Alleviating and aggravating factors: Czynniki łagodzące i wzmagające:
Does anything make it better/go away?  Czy coś sprawia, że ból ustaje?
Does anything make it worse? Czy coś go nasila?
Standing/sitting?  stanie/siedzenie?
Taking a deep breath? głęboki wdech?
While Swallowing?  podczas przełykania?
While walking?  podczas chodzenia?
Time-course:  Czas trwania:
Is it continuous or does it come and go?  Czy jest ciągły czy przychodzi i odchodzi?
How long did it last?  Jak długo trwał?
Previous episodes:  Poprzednie przypadki:
Have you had this pain before? Czy już tak Pana/Pania bolało wcześniej?
What happened?  Co się stało?
What was it due to then?  Czego skutkiem był wtedy?
Other symptoms  Inne symptomy:
Use the same framework as above to determine precipitating factors, time course, severity, etc. Użyć powyższych szablonów do opisu czynników towarzyszących, czasu trwania, nasilenia, ect.

 

 

What brings you here today?  Co Pana/Panią do mnie sprowadza? 
What can I do for you? Co mogę dla Pana/Pani zrobić?
Tell me what’s wrong / what the matter is.  Proszę powiedzieć co się stało/co się dzieje.
What’s your main problem/complaint?  Co Panu/Pani w szczególności dolega?
General questions   Pytania ogólne
How have you been feeling in general?  Jakie jest Pan/Pani ogólne samopoczucie?
Have you been generally unwell?  Czy generalnie źle się Pan/Pani czuje?
Do you feel tired?  Czy czuje się Pan/Pani zmęczony?
Do you sleep well?  Czy dobrze Pan/pani sypia?
Do you have a fever/temperature? Czy ma Pan gorączkę/wysoką temperaturę?
 Have you been sweating?  Czy poci się Pan/Pani?
Do you sweat at night?  Czy poci się Pan/Pani w nocy?
How is your appetite?  Czy ma Pan/Pani apetyt?
What are your eating habits?  Jakie są Pana/Pani nawyki żywieniowe?
Have you lost your appetite?  Czy stracił Pan/Pani apetyt?
Is your weight steady? Did you gain weight? Did you lose weight?  Czy Ma Pan/Pani stabilną wagę? Czy przybrał Pan/Pani na wadze? Czy stracił Pan/Pani na wadze?

 

 

Have you any illnesses/medical conditions/diseases?  Czy na cos Pan?Pani choruje?
Are you under the care of a doctor?  Czy jest Pan/Pani pod opieką lekarza?
Have you been in hospital before?  Czy leżał Pan/Pani kiedykolwiek w szpitalu?
Have you had or do you have any of the following diseases?:  Czy przechodził Pan któreś z wymienionych chorób?:
Diabetes  cukrzyca
High blood pressure  nadciśnienie
Heart disease  choroba serca
Jaundice  żółtaczka
Tuberculosis  gruźlica
Epilepsy  epilepsja
Family history (FH)   Historia rodzinna
Are your parents still alive? What did they die of? How old were they?  Czy Pana/Pani rodzice żyją? Na co zmarli? Jak długo żyli?
Are there any diseases in your family/that run in your family?  Czy są w Pana/Pani rodzinie jakieś choroby dziedziczne?
For example: heart disease, diabetes, epilepsy, asthma or other lung diseases? Na przykład: choroba serca, cukrzyca, epilepsja, astma czy inne schorzenia płuc?
Are your children healthy?  Czy Pana/Pani dzieci są zdrowe?
Drug history (medications)    Historia przyjmowania leków
Do you take any regular medications?  Czy przyjmuje Pan/Pani jakieś leki regularnie?
What are they for? How long have you taken them?  Na co one są? Jak długo Pan/Pani je bierze?
Do you take the contraceptive pill?  Bierze Pani leki antykoncepcyjne?
Do you take any over-the-counter or alternative medicines?  Czy bierz ePan/Pani jakies leki bez recepty?
Do you take any natural medicine? Czy stosuje Pan/Pani medycynę naturalną?
Alcohol, smoking and ‘recreational’ drug use    Alkohol, palenie, narkotyki
Do you drink alcohol?  Czy pije Pan/Pani alkohol?
How many ‘units’ per week? One ‘unit’ is a small glass of wine, or a half-pint of beer, or a single measure of spirits.  Ile "porcji" tygodniowo? Jedna "porcja" to mały kieliszek wina, szklanka piwa lub kieliszek mocniejszego alkoholu
Have you ever been told to cut your alcohol intake/drink less?  Czy kiedykolwiek zalecono Panu/Pani ograniczenie spożycia alkoholu?
Have you had any problems at work or home because of drinking alcohol?  Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani jakies problemy w pracy lub w domu związane z nadużyciem alkoholu?
Do you smoke? How many cigarettes/cigars/pipefuls per day?  Czy Pan/Pani pali? Ile papierosów/cygar/fajek dziennie?
How many years have you smoked?  Od ilu lat Pan/Pani pali?
One pack-year = 20 cigarettes per day for 1 year (so 60 cigarettes/day for 10 years = 30 pack-years)  1 paczkorok =20 papierosów dziannie przez rok (więc 60 papierosów dziennie przez 10 lat= 30 paczkolat
Have you tried to stop?  Czy próbował Pan/Pani rzucić?
Do you use or have you used any ‘recreational’ drugs, not prescribed by the doctor? For example cannabis, heroin, cocaine ...  Czy zażywa lub zażywał Pan/Pani narkotyków? Czy zażywa Pan/Pani medykamentów nie zleconych przez lekarza? Na przykład: konopii, heroiny, kokainy …
Have you ever had any problems with that?  Czy miał Pan/Pani jakiekolwiek problemy z nimi zwiazane?
Allergies    Alergie
Are you allergic to any tablets or medications, such as penicillin?  Czy jest Pan/Pani uczulony na jakieś leki, np.. Penicylinę?
Which drugs? What happened?  Na jakie leki? Jakie są objawy?
Have you ever had a bad allergic reaction?  Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani jakieś silne objawy alergiczne?
Are you allergic to anything else, such as:  Czy jest Pan/Pani uczulony na coś innego, np.:
animals  zwierzęta
house dust  kurz
pollen  pyłki kwiatowe
insect stings or bites  ukąszenia owadów
foods  pokarmy
Does anyone in your family have allergies?  Czy ktoś w Pana/Pani rodzinie ma alergię?
And don’t forget!    I nie zapomnij!
Thanks for all that.  Dziękuję za wszystko.
Is there anything I forgot to ask you?  Czy jest cos o co zapomniałem/-łam zapytać?
Is there anything else you’d like to tell me? Czy o czymś jeszcze chciałby mi Pan/Pani powiedzieć?

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Taking the Medical History":
Polish - English Polish - English
Polish - French Polish - French
Polish - German Polish - German
Polish - Spanish Polish - Spanish
Polish - Catalan Polish - Catalan
Polish - Italian Polish - Italian
Polish - Norwegian Polish - Norwegian
Polish - Swedish Polish - Swedish
polish-portuguese Polish - Portuguese
Polish-Slovenian Polish - Slovenian

 

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0007 seconds.