General Vocabulary Swedish | Svenska

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Phrases

  Allmänna
  fraser
   
 • Head, Eyes
  ENT

  Huvud, ögon,
  öron, näsa
  och hals
 • Heart
  Lungs

  Hjärtat
  Lungor
   
 • Abdomen
  Urology

  Buk
  urologi
   
 • Skin
  Nervous
  System

  Hud
  Neurologi
 • Musculo-
  skeletal
  System

  Muskulära
  systemet
 • Gynecology
  Gynekologi
   
   
   
 • Pdf file Downloads
  Other languages
   
   
   

 

I am going to give you a physical examination.  Jag ska göra en undersökning
Would you mind taking off your clothes [except your pants/underwear and bra]? Skulle du kunna ta av dig kläderna [utom byxorna/underkläder och BH]?
You can put on this hospital gown. When you are done/finished, make yourself comfortable on the examination table. I’ll be back in a few minutes. Du kan sätta på dig de här kläderna. När du är klar, gör det bekvämt för dig på britsen. Jag är tillbaka om några minuter
I am going to … listen to your heart / check your blood pressure / take your temperature Jag kommer att … lyssna på ditt hjärta / kontrollera ditt blodtryck / ta temperaturen
Please lie (down) on your back. Vänligen lägg dig ner på rygg
Please lie (down) on your stomach/belly. Vänligen lägg dig ner på mage
Please lie (down) on the stretcher / examination table / table. Vänligen lägg dig ner på bänken / undersökningsbritsen
Please put your arms beside you. Lägg armarna längs med kroppen
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Lägg händerna över bröstet och dra upp knäna (till bröstet)
Be sure to let me know when it hurts. Säg till när det gör ont
Does it hurt you (here)? Har du ont (här)?
Show me where it hurts, please. Visa mig var det gör ont
Does that hurt? (when palpating) Gör det ont (där)?
Please turn your head to the side. Vänd huvudet åt sidan
Please turn your head to the other side. Vänd huvudet åt andra sidan
Please follow my finger without moving or turning your head. Följ mitt finger utan att flytta eller vrida på huvudet
Now we are finished. Nu är vi färdiga
Is there anything else that is bothering you? Is there anything that you have noticed?  Finns det något annat som stör dig? Är det något du har märkt?
You can get dressed now.  Du kan klä på dig nu.
I will be back in just a few minutes. Jag kommer tillbaka inom några minuter
Please stand up and put your clothes back on. Vänligen ställ dig upp och klä på dig igen
Thank you, I am finished now. Tack, jag är färdig nu.

 

 

 

 

 

 

 

Frequent Complaints Vanliga besvär
to feel congested   att känna sig täppt?
to sneeze att nya
to have a cold / a runny nose / a stuffy nose / a cough / a sore throat / a tonsil infection / swollen tonsils / sinus congestion att vara förkyld/ rinnande näsa/ nästäppa/hosta/ont i halsen/ svullna halsmandlar/ bihåleinflammation 
to have watery eyes att ha rinnande ögon
to be hoarse / hoarsenes / to lose one’s voice att vara hes/heshet/att tappa rösten
to have white specks/patches in the mouth att ha vita prickar/ fläckar i munnen 
to have a coated tongue att ha beläggningar på tungan
to have a toothache / a cavity / a lose crown / a filling / bleeding gums att ha tandvärk/ håll/ en lös krona/ fyllning/ blödande tandkött
to be near-sighted / to be far-sighted / notice changes in your vision att vara närsynt/långsynt
cataracts / glaucoma gråstarr/grönstarr
to be hard of hearing / to wear a hearing aid att ha nedsatt hörsel/ hörapparat
to have ringing in your ears / hearing loss / tinnitus att ha ringande öron/hörselnedättning/ tinnitus
Sample Medical History Questions Exempel på anamnesfrågor
Do you have a lot of mucous in your nose? Har du mycket slem i näsan?
How is your hearing? Hur är din hörsel?
Do you wear a hearing aid? Använder du hörselappart?
Have you noticed changes in your vision? Har du noterat några synförändringar?
Examination Undersökning
Please open your mouth wide.  Kan du vara snäll och öppna din mun?
Stick out your tongue and say, “aaahhh.” Sträck ut tungan och säg "aaaahhhh"
Press your tongue to the roof of your mouth. Pressa tungan mot gomen
Tilt your head up / down, please. Rör ditt huvud upp och ned?
Can you swallow for me? Kan du vara snäll och svälja?
Please turn your head to the side. Var snäll och böj ditt huvud mot sidan
Touch your chin to your chest. Nudda hakan mot bröstet
I am going to check your eyes now. Please look straight at me/over my shoulder. Jag kommer att undersöka dina ögon nu. Snälla titta rakt på mig/över min axel
Look at my finger and follow it with your eyes. Titta på mina fingrar och följ dem med dina ögon
Keep your eyes focused on that spot. Håll dina ögon fokuserade på en punkt
Your throat looks a bit irritated. Din hals ser lite irriterad ut

 

 

Heart   Hjärtat
Frequent Complaints Vanliga besvär
coronary heart disease   kranskärlssjukdom
heart attack hjärtinfarkt
heart insufficiency hjärtsvikt
heart murmur Hjärtblåsljud
high blood pressure högt blodtryck
heart arrhythmias hjärtarytmier
valve stenosis and valve insufficiency hjärtklaffstenos och hjärtklaffinsufficiens 
septum defects septum defekt
Sample Medical History Questions Anamnes
Chest pain, tightening feeling = angina pectoris Bröstsmärtor, tryckande känsla= angina pectoris
Have you ever had any chest pain? Where? Har du någonsin haft bröstsmärtor? Var?
Dependent on whether working, breathing, sitting/lying in a certain position, eating certain foods? No improvement with nitrolingual or other medications? Påverkas smärtan av arbete, andning, sitta/ligga i en specifik position, av att du äter någon speciell mat? Ingen förbättring med nitro eller annan medicin?
Where does it hurt?: behind the sternum/breastbone, in the stomach? Var gör det ont? Bakom sternum/bröstbenet, i magen?
Where does the pain radiate? To the arms, lower jaw, back? Var strålar smärtan? Till armarna, halsen, ryggen?
Do you have pain while sitting or while doing activities? Har du smärta i vila eller när du anstränger dig?
Do you have sudden sweats? Do you break into sudden sweats? Har haft svettningsattacker. 
Are you nauseated? Do you feel bad? Är du illamående? Mår du dåligt?
Do you have to vomit/throw up? Har du kräkts?
Do you have heartburn or acid reflux? Har du halsbränna eller sura uppstötningar
heart beat, dizziness (vertigo), fainting spells Hjärtklappningar, yrsel, svimningsanfall
Do you notice any irregularity of heart beat or any palpitations? Känner du någon oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappning?
When? During physical activity or when sitting? När? Under ansträngning eller i vila?
Do you have a shortness of breath? Känner du dig andfådd?
Have you ever lost consciousness?  Har du förlorat medvetandet?
Are you dizzy or do you see black spots? Känner du dig yrslig eller ser du svarta prickar?
Do you have to go to the bathroom at night? How often? Måste du gå på toaletten på natten? Hur ofta?
Do you have fluid in your legs? Do you have swollen legs? Do you have edema? Har du vätska i benen? Har du svullna ben? Har du ödem?
Are any of your limbs swollen? Hands, feet, legs? Är något av dina ben svullna? Händer, fötter, ben?
How long have they been swollen like this? Hur länge har de varit så här svullna?
Are you a diabetic? Do you have high blood sugar? Har du diabetes? Har du högt blodsocker?
Do you have high blood pressure? Do you know if you have high blood pressure? Har du högt blodtryck? Vet du om du har högt blodtryck?
Do you smoke? Röker du?
Did you have congenital heart problems as a child? Har du något medfött hjärtfel?
Did you often have tonsil infections as a child? Hade du ofta infektioner i halsmandlarna som barn?
Did you have rheumatic fever as a child? Hade du reumatisk feber som barn?
Do you have a pacemaker? Har du pacemaker?
Examination Undersökning
Let me take/feel your pulse. Låt mig ta din/känna din puls
I am going to take your blood pressure now. Jag kommer nu att ta ditt blodtryck
I am going to listen to your heart now. Jag kommer nu att lyssna på ditt hjärta. 
Lungs   Lungor
Frequent Complaints Vanliga besvär
cold Förkylning
runny nose Rinnande näsa
cough hosta
hoarseness (to lose one’s voice) heshet(tappa rösten)
sore throat ont i halsen
tonsil infection / swollen tonsils  tonsilit, halsmandelinfektion/ svullna halsmandlar
lung inflammation / pneumonia lunginflammation/ pneumoni
pleuritis pleurit
chronic bronchitis kronisk bronkit
asthma astma
emphysema  emfysem
Sample Medical History Questions Anamnes
Do you have shortness of breath? While sitting? While walking? While climbing up/walking up the stairs? Är du andfådd? I vila? Vid gång? När du går upp och ned för trappor. 
Do you have a cough? Har du hosta?
Since when? How long have you been coughing? When did it start? Longer than 3 weeks ago? Suddenly?  Sen när då? Hur länge har du hostat? När började hostan? Över 3(tre) veckor sedan? Plötsligt?
Did you swallow something? Svalde du något?
Do you have a dry cough? Irritation when coughing? Har du torrhosta? Rethosta?
Do you have expectorations? Do you cough up anything? Har du slemhosta? Hostar du upp något?
What is the color of your expectorations? Whitish-gray, yellowish-green, blood? Vad har ditt slem för färg? Vit-grått, gul-grönt, blod?
Do you cough up blood? Hostar du blod?
Do you wheeze? Nyser du?
Do you have any pain or discomfort while breathing? While taking a deep breath? While inhaling and exhaling/breathing in and out? Känner du något obehag eller smärta när du andas? När du tar ett djupt andetag? När du andas in eller andas ut?
Do you smoke? How many cigarettes do you smoke per day? How long have you been smoking? When did you start smoking? Röker du? Hur många cigaretter röker du per dag? Hur länge har du rökt? När började du att röka?
Do you work in a coal mine or with asbestos? Har du arbetat i gruva eller med asbest?
Do you take high blood pressure medication/tablets/pills/medicine?  Tar du medicin/tabletter mot högt blodtryck?
Do you regularly take/use aspirin? Tar du regelbundet aspirin/asa/trombyl?
Are you hoarse?  Är du hes?
Do you have problems/troubles with hoarseness? Besväras du av heshet?
Examination Undersökning
(Please) Take a deep breath and hold it. Var snäll och ta ett djupt andetag.
(Please) Now you can breathe normally again. Nu kan du andas normalt igen tack
Cough. Hosta
Cough again. hosta igen

 

 

Sample Medical History Questions Anamnes
Do you have body aches/pains, stomachache, stomach cramps, appetite, no appetite or diarrhea?   Har du ont i kroppen, magsmärtor, magkramper, aptit, ingen aptit eller diarré?
Do you feel full all the time?  Känner du dig mätt hela tiden?
Do you have a bloated feeling? Are you bloated? Känner du dig uppsvälld? Är du uppsvälld?
Do you have constipation? Are you constipated? Har du haft förstoppning? Är du förstoppad? 
Do you have a fever? Have you had a fever? Har du feber? Har du haft feber?
Do you feel sick to your stomach? Are you nauseated? Do you have nausea? Har du ont i magen? Är du illamående? Har du illamående? 
Have you vomited? Have you thrown up? Har du kräkts? 
Have you lost weight recently? Have you gained weight recently? Har du gått ned i vikt senast tiden? Har du gått upp i vikt senaste tiden?
Do you have blood in your stool/feces? Do you have black stool/feces? Har du blod i avföringen?  Har du svart avföring?
Have you had blood in your stool/feces? Have you had black stool/feces? Har du haft blod i avföringen? Har du haft svart avföring?
Have you had different colored stool/feces than normal/usual? Har din avföring haft annorlunda färg? 
Do you have (any) pain? Har du ont?
Where does it hurt? Var gör det ont?
Where does the pain radiate/spread to? Vart strålar smärtan? 
Do you have pain while/when resting? while performing physical activity? Har du smärta/ont i vila? När du anstränger dig?
Do you have pain after eating?  Har du smärta/ont efter måltid?
Do you have pain during the day or night? Har du smärta/ont på dagen eller natten?
How often do you have this pain? Hur ofta har du smärta/ont?
How long does the pain last? Hur länge sitter smärtorna i? 
Quality of the pain? Describe the pain? Kvalitet av smärtan?  Beskriv smärtan?
visceral pain: dull, stabbing, cramping + nausea,  Visceral smärta: Molande, huggande, krampande+ illamående
Do you have the pain after eating certain foods? Får du ont efter intag av någon specifik föda/mat?
Does the pain go away after eating certain foods? Försvinner smärtan efter intag av specifik föda/mat?
In the last hour, have you eaten mushrooms, eggs, mayonnaise, chicken or something else that might have been special? Har du de senaste timmarna ätit svamp, ägg, majonnäs, kyckling eller något annat specifikt? 
Are you allergic to certain foods? Är du allergisk mot någon föda/mat?
Which foods disagree with you? Är du känslig mot någon föda/mat?
Do you get heartburn? Får du halsbränna?
Do you have indigestion often? Har du problem med matsmältningen? 
Do you go to the bathroom/have bowel movements more frequently / more often than normal? Måste du gå på toaletten ofta? Har du avföring oftare än vanligt? 
When was the last time that you used the bathroom/had a bowel movement? När var du senast på toaletten?
How are your stools? Are they regular? Are you constipated? Do you have diarrhea? Hur är din avföring? Är den regelbunden? Är du förstoppad? Har du diarré
Are your bowel movements more or less than normal? Är dina tarmrörelser ökade eller mindre än normalt?
Has anything changed about your stool / bowel movements recently? Har du noterat något annorlunda i din avföring/tarmrörelser?
Have you noticed their color? Har du noterat färgen?
Did the color of your stool/bowel movements change recently (black, with blood, bloody, white)? Har din avföring förändrats nyligen(svart, med blod, blodig, vit)
Do you have abdominal/stomach pain? Do you have pain in your stomach? Har du buksmärtor? Har magsmärtor?
What is the consistency of your stool/bowel movements? Is it hard, soft, with mucous, runny, liquid or watery? Hur är din avföringskonsistens? Är den hård, mjuk, slemmig, rinnig eller vattnig
How much do you drink (per day)? Hur mycket dricker du per dag?
Do you have pain or a burning sensation when you urinate? Gör det ont eller svider det när du kissar?
Do you have pain or a burning sensation when you go to the bathroom? Har du ont eller svider det när du går på toaletten?
What color is your urine? Vad har din urin för färg?
Is your urine bloody or dark? Is it (not) clear? Är din urin blodig eller mörk? Är urinen (inte) klar
Do you have to go to the bathroom often at night? Behöver du gå upp på toaletten ofta på natten?
Do you sometimes accidentally urinate on yourself? Are you incontinent? Händer det att du kissar på dig? Är du inkontinent? 
Examination Undersökning
Please lie (down) on your back. Var snäll och lägg dig på rygg
Please lie (down) on your stomach/belly. Var snäll och lägg dig på mage
Please lie (down) on the stretcher/examination table/table. Var snäll och lägg dig på undersökningsbritsen/britsen
Please put your arms next to you. Var snäll och lägg dina armar bredvid dig
Please put your arms beside you. Var snäll och lägg armarna bredvid dig
Fold your hands over your chest and pull up your knees (to your chest). Lägg dina händer på bröstet och dra upp dina knän(mot bröstet)
Fold your hands over your chest and pull your knees up (to your chest). Lägg dina händer på bröstet och dra upp dina knän(mot bröstet)
Be sure to let me know when it hurts. Var snäll och berätta för mig om det gör ont. 
Does it hurt you (here)? Gör det ont här?
Show me where it hurts, please. Var snäll och visa mig var det gör ont.
Does that hurt? (when palpating) Gör det här ont? Under palpation 

 

 

Skin   Hud / dermatologi
Frequent Complaints Vanliga klagomål
itchy, pruritus   Klåda
boil, furuncle böld, abscess
blister blåsa
rash hudutslag
itch klia
to scratch att klia
lump, bump knöl
bruise blåmärke
pimple finne
spot fläck
wart vårta
mole leverfläck
sunburn solbränna
sting  (for example bee)  stick
scrape (a scraped knee) skrapsår(ett skrapat knä)
bug bite insektsbett
hives urtikaria/nässelutslag
a tender lymph node/swollen glands ömma lymfkörtlar/svullna lymfkörtlar
pus var
to break out in a rash bryta ut med hudutslag
to have a burning sensation att ha en brännande känsla
Sample Medical History Questions Anamnes
Have you ever noticed any swollen glands or lymph nodes? Har du noterat några svullna körtlar eller lymfknutor?
Have you had any lumps in that part of your neck? Har du haft några knölar i nacken?
Have you noticed any moles? Har du noterat några leverfläckar?
Does it itch? Kliar det?
Nervous System   Neurologi
Frequent Complaints Vanliga besvär
dementia demens
stroke stroke
cerebral palsy cerebral pares
epilepsy epilepsi
coma koma
prickling sensation, tickling or tingling, pins and needles stickande känsla, kittlande eller pirrande, domningar och stickningar
numbness bedövad
tremor, writhing movements skakningar, vridningsrörelse
seizure krampanfall
The nerve that supplies the muscles of the legs Nerven som innerverar muskeln i benet. 
to lose feeling in a leg Tappa känseln i benet
Sample Medical History Questions Anamnes
How would you rate your memory, attention span? Hur skulle du betygsätta ditt minne, uppmärksamhet?
Have you had any changes in your vision (sight), double vision (diplopia)? Stiffness in your neck? Har du haft synförändringar, dubbelseende? Nackstelhet?
How long have you had these headaches? Hur länge har du haft den här huvudvärken?
Does the headache wake you up at night? Vaknar du av huvudvärken?
Did you fall down? Did you pass out/faint? Ramlade du ihop? Svimmade du?
Did you get dizzy or trip?
Does your foot feel like it has gone to sleep? Känns det som att din fot har somnat?
Examination Undersökning
Are you sore at all if I push on your cheeks or your forehead like that? Känns det ömt/ont när jag trycker på dina kinder eller panna så här?
Look straight ahead. Titta rakt fram
Follow my finger with your eyes. Följ mitt finger med blicken
Can you feel this? Känns det här?
I want you to close your eyes and tell me when you feel me touching you.  Jag vill att du blundar och säger till när jag rör vid dig
Does it feel sharp/blunt over here? Känns det här vast/trubbigt?
Does this feel about the same? Does it feel the same on both sides? Känns det likadant? Känns det likadant på båda sidorna?
Bite down hard, clench your teeth. Bit ihop hårt, pressa ihop dina tänder
Don’t let me push/pull you. Låt mig inte trycka bort dig.
Close your eyes really tight. Knip ihop dina ögon
Show me all your teeth. Visa mig dina tänder
Smile and frown. Le och håll kvar
Raise your eyebrows up, wrinkle your forehead. Höj dina ögonbryn och rynka pannan.
Stick your tongue against your cheek, against my finger and push. Tryck din tunga mot din kind och tryck mot mitt finger
Move your shoulders up and down, shrug. Rör dina axlar upp och ned, ryck på axlarna
Look at the tip of your nose. Titta på din nästipp
I want you to walk in a straight line, heel to toe, across the room. Jag vill att du går rakt fram på en linje, på häll och tå genom rummet
Try to relax, let your muscles relax and try not to tighten up.  Försök att slappna av, låt dina muskler slappna av och försök att inte spänna dig
I’m going to test your reflexes now.  Jag kommer att testa dina reflexer nu. 
Stand up, put your heels together, hold out both arms, palms up, and now close your eyes for a few minutes. Stå upp, för dina hälar ihop, håll ut båda armarna, handflattorna upp och blunda i några minuter.

 

 

Frequent Complaints Vanliga besvär
to pull a muscle   muskelbristning
to sprain a leg vricka/stuka ett ben
to tear a ligament ledbandsskada
My leg feels stiff. Mina ben känns stela
to get a cast, splint att få ett gips
a crutch krycka
to have gout ha gikt
arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis artrit, osteoartit, reumatoid artrit
a broken/fractured leg ett brutet ben/ fraktur
a torn meniscus meniskskada
Examination Undersökning
Please straighten out/stretch/raise/lower your arm< Var snäll och räta ut/sträck ut/höj/sänk din arm
Could you bend down? Kan du böja dig ned?
Bend your knees. Böj dina knän
I am going to bend your toes back, now straighten your leg. Jag kommer att böja tillbaka dina tår och sträck nu på ditt ben
I am going to ask you to lift up this leg for me. And now hold it up. Jag kommer att be dig att lyfta upp det här benet. Lyft nu upp det. 
Don’t let me push it down. Låt mig inte trycka det nedåt
Pull back, toward you. Dra tillbaka, mot dig
Hold your arms up to your side and don’t let me push them down. Håll upp dina armar längs sidorna och låt mig inte trycka ned dem. 
Turn your hands over, make a fist. Vrid på dina händer, knyt handen
Are you sore at all if I push on your back like that? Är du öm när jag trycker på din rygg?
Keep your knees and feet steady and firm. Håll dina knän och fötter stadiga och fasta
Would you please roll over on to your tummy? Kan du vara snäll och rulla över på mage?
Point your toes up toward your head. Peka dina tår mot ditt huvud
Hold your fingers apart and don’t let me push them together. Håll dina fingrar särade och låt mig inte trycka ihop dem
Grasp my finger and don’t let me pull it through. Greppa tag i mitt finger och låt mig inte trycka igenom det
Hold your thumb and your pinky together and don’t let me pull through. Håll din dumme och lillfinger tillsammans och låt mig inte komma igenom 

 

 

Sample Medical History Questions Vanliga besvär
menstruation – period – menstrual cycle – menstrual period   Menstruation mens-menscykel
Do you have regular periods? Har du regelbunden mens?
How long does your period last? Hur länge varar din mens?
When did you have your last period? When was your last menstrual period? När hade du din senaste mens? När hade du din senaste menstruation?
Do you have any problems during menstruation? Har några problem under din menstruation
Do you take medication for menstrual problems? Do you take medicine for relieving problems associated with your period? Tar du medicin för menstruationsbesvär? Tar du medicin för att mildra besvär som har med din menstruation att göra?
Do you have spotting between periods? Har du mellanblödningar?
How old were you when your period started? Hur gammal var du när du fick din mens?
When did you stop having your period? När slutade du ha mens?
Do you have heavy bleeding?  Har du kraftiga blödningar?
Does your period last longer than five days? Har du mens i mer än fem dagar?
sexual intercourse – intercourse – sex – to have sex – to have intercourse – to make love – sexual contact – sexual partners - partners< Samlag-sex-att ha sex-att ha samlag-älska-sexuell kontakt-sexpartners-partners
How often do you have sexual intercourse per week? Hur ofta har du samlag per vecka?
Do you have intercourse frequently with different/varying partners? Har du regelbundet samlag med olika partners?
Do you experience pain while/when having sex?  Upplever du smärta när/under tiden du har sex?
Do you have children? Har du barn?
How many children do you have? Hur många barn har du?
Have you ever been pregnant? Har du någonsin varit gravid?
Have you ever had an abortion? Have you ever had a miscarriage? Har du gjort abort? Har du haft missfall?
Is it possible that you are pregnant (at the moment)? Finns det möjlighet att du är gravid?(just nu?)
Have you ever had unprotected sex? Har du någonsin haft oskyddat sex?
Were there any complications during your last pregnancy? Uppstod det några komplikationer i samband med din senaste graviditet? 
When did you last have your period? When was the last time you had your period? När hade du din senaste mens? När hade du din senaste mens?
When was the last day of your menstrual cycle? Vilken dag hade du din senaste menstruation?
How long did your period last? How strong was the bleeding? Hur länge pågick din senaste mens? Hur mycket blödde du?
Do you have a gynecologist that you see/visit regularly? Går du till någon gynekolog regelbundet?
When was your last pap smear? Do you go regularly to your gynecologist  for check-ups and pap smears? När gjorde du din senaste gynekologiska undersökning? Går du regelbundet till gynekologen för undersökning och provtagning?
Are there any problems with the pregnancy? Är det några bekymmer/problem med din graviditet?
Do you have a steady partner? Are you in a steady relationship? Har du en fast partner? Är du i en fast relation?
Does your child have a father? Har ditt barn kontakt med din far/pappa?
Are there any hereditary diseases in your family? Finns det några ärftliga sjukdomar i din familj/släkt?
Do you have diabetes (sugar), high blood pressure, kidney problems, circulatory/heart problems, thyroid trouble (over function or under function of the thyroid)? Har du diabetes(socker), högt blodtryck, njurproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, sköldkörtelproblem(under eller överfunktion av sköldkörteln)?
Is there anyone in your family who has these diseases? Har någon i din familj dessa sjukdomar?
contraception – birth control Preventivmedel
Are you taking “the pill?” Which one? What is the name of the pill? Tar du p-piller? Vilken sort? Vad heter p-pillret?
Do you use condoms? Använder du kondom?
Do you use inter-uterine devices (IUDs), for example, the spiral? Använder du spiral eller liknande?
Do you use a diaphragm? Använder du diagram?
Do you take the “the morning after pill”? Have you taken “the morning after pill?” Tar du "dagen efter piller"? Har du använt "dagen efter piller"?
Do you use the “natural” method according to the calendar or the temperature method? Använder du "naturliga" metoder enligt kalender eller temperaturmetoden?
Would you like information on birth control methods? Skulle du vilja ha information om preventivmedel?
Do you have (any) vaginal discharge? Har du (några) vaginala flytningar?
What color is the discharge? Vilken färg har dina flytningar?
Do you have fever?  Har du feber?
Do you have any itching? Har du klåda?
Do you feel any burning when you urinate? Svider det när du kissar?
Is it painful to have sexual intercourse? Gör det ont när du har samlag?
Is it painful to urinate? Gör det ont när du kissar?
Do you have pain during your menstrual cycle? Har du menstruationssmärtor?
Is it painful all the time (always)? Gör det ont hela tiden(alltid)
Do you have anemia? Do you suffer from anemia? Har du anemi? Lider du av anemi?
Have you ever had a sexually transmitted disease? What about one of your sexual partners? Har du någonsin haft någon könssjukdom?
Have you ever had an AIDS test taken? Har du någonsin HIV-testat dig?
Do you know if you are HIV positive? Vet du om du är HIV-positiv?
Have you noticed a knot/knots in your breast? Har du noterat några knöl/knölar i brösten?
Do you regularly perform self-breast exam(ination)s? Undersöker du regelbundet dina bröst?
Since the start of menopause, have you had a menstrual cycle or vaginal discharge? Sedan du kom i klimakteriet, har du haft menstruation eller vaginala flytningar?

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Physical Examination":
Swedish - English Swedish - English
Swedish - French Swedish - French
Swedish - German Swedish - German
Swedish - Spanish Swedish - Spanish
swedish-catalan Swedish - Catalan
Swedish - Italian Swedish - Italian
Swedish-Norwegian Swedish - Norwegian
Swedish - Polish Swedish - Polish
Swedish-Portuguese Swedish - Portuguese
Swedish - Slovenian Swedish - Slovenian
Swedish - Greek Swedish - Greek

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0017 seconds.