General Vocabulary Swedish | Svenska

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Medical Studies
  Medicinska undersökningar
 • Lab Tests
  Laboratorietester
 • Procedures
  Handläggning
 • Medication
  Läkemedel
 • Pdf file Downloads
  Other languages

 

electrocardiogram (ECG)  - e.g. sinus rhythm, arrhythmia, P wave, QRS complex, T wave, ST interval/segment, elevation or depression of any segment, the leads, electrode jelly elektrokardiogram (EKG) - t ex sinusrytm, arytmi, P våg, QRS komplex, T våg, ST intervall/segment, förhöjning eller sänkning av något segment, avgångar, elektrod gelé
spinal tap  lumbalpunktion
biopsy biopsi
bladder catheterization KAD, katetersättning
paracentesis (e.g. of ascitic fluid) ascitestappning
thoracentesis pleuradrän / pleuratappning
digital examination of the prostate gland / rectal exam PR, per rectum och prostata undersökning
endoscopy, gastroscopy, colonoscopy endoskopi, gastroskopi, koloskopi
ultrasound (e.g. cardiac, abdominal, uterine) ultraljud (UL) (t ex hjärta, buk, uterus)
X-ray studies (e.g. chest X-ray, sinus films, barium enema, tomography, coronary angiography) röntgenologisk bildundersökning: röntgen/slätröntgen (t.ex. lungröntgen, buköversikt (BÖS))
CAT (computer assisted tomography) scan DT, Datortomografi, (t.ex. DT-thorax, DT-buk)
MRI (magnetic resonance imaging) MR-undersökning
dialysis treatment dialysbehandling
gastric lavage ventrikelsköljning
allergy testing of the skin pricktest
tracheostomy tracheostomi
nerve conducting studies neurologisk undersökning
blood transfusion (PRBCs, FFP, whole blood) blodtransfusion

 

 

hemogram (CBC = complete blood count, WBC, platelets, polymorphonuclear leukocytes, hematocrit, ESR) blodstatus (hemoglobin (Hb), leukocyter (LPK), trombocyter (TPK)), diff (neutrofiler, granulocyter, blaster, lymfocyter), hematokrit, EVF-erytrocytvolymfraktion, SR-sänkereaktion
urinalysis (osmolality, glucose, erythrocytes, albumin), uric acid urinanalys (osmolalitet, u-glukos, u-erytrocyter, u-albumin), urinsyra
LFTs = liver function tests (ALT, AST, AP, bilirubin) leverstatus (ALAT, ASAT, ALP, gamma-GT, bilirubin)
BUN (blood urea nitrogen), creatinine, electrolytes (sodium, potassium, chloride) Urea, kreatinin (krea), el-status/elektrolyter (natrium, kalium, kloridjon)
arterial blood gases (ABG)  arteriell blodgas
lipids (cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) blodfetter (kolesterol, triglycerider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol
blood glucose (fasting, random, postprandial) blodsocker/b-glukos (fastande, icke fastande, efter måltid)
iron järn
blood cultures (aerobic and anaerobic organisms) blododling (aerob, anaerob)
Gram stain (e.g. of a sputum specimen) gramfärgning (t ex sputum)
PFTs = pulmonary function tests (e.g. functional residual capacity, dead space volume) Spirometri (funktionel residualkapacitet, dead space volym)
renal function tests (e.g. creatinine clearance) njurfunktionsprover (ex keatinin clearance, cystatin-C)
Coags: coagulation tests (e.g. bleeding time, prothrombin time = PT = Quick test, partial thromboplastin time = PTT, INR = International normalized ratio) Koagulationsprover (APT tid, PK-INR)
stool measurements (wet and dry weight, stool fat, occult blood) avföringsbedömning (lös avföring/diarré, hård avföring, steatorré, melena, hematochezi, okult blod)
CSF: cerebrospinal fluid (e.g. culture and sensitivity of bacteria, initial pressure) CSF, cerebrospinalvätska (odling, bakterieresistens, tryckmätning)

 

 

Procedures   Handläggning
(arterial) line placement artärnål, sätta artärnål
to draw blood, to take a blood sample ta blodprov
to draw up a blood gas ta blodgas
to give a patient several drips/saline IV and a transfusion of blood sätta dropp (Vätska IV) och blodtransfusion
to stent an artery dilatera / stenta en artär
to put a patient on a morphine drip, on oxygen ge patienten morfindropp, syrgas
to numb the skin with an injection ge lokalbedövning
gastric suction by nasogastric tube ventrikeltömning med nasogastrisk tub
Talking about tests / procedures Diskutera tester / handläggning
You are going to feel a needle stick/a poke. Du kommer att känna att det sticker till.
Have you had a test for diabetes lately? Har du kontrollerat blodsockret på sistonde?
We need to take an X-ray.  Vi ska röntga…
We will have to do an ECG, some blood work and urine tests. Vi ska ta ett EKG, blodprover och urinprov.
I think that a CT-scan (CAT scan) should be done.  Jag tycker att en DT ska göras.
You may need surgery/an operation. Du kan komma att behöva opereras
Have you ever had a mammogram? A colon cancer screening? Har du varit på mammografi? Har du undersökts för tjocktarmscancer?
We will check your cholesterol. Vi ska kolla ditt kolesterol.
Have you had an HIV test? Har du testats för HIV?
You should have our eyes tested. Man borde undersöka dina ögon.
I would like to do a blood test to rule it out. Jag skulle vilja ta ett blodprov för att utesluta det.
I would like to take a sample of blood. Jag skulle vilja ta ett blovprov.
Your blood work shows normal results. Proverna var helt normala.
Your abdominal ultrasound study shows a normal bile duct. Ultraljudet över buken visade normala gallgångar.
You are at a low risk of having… Risken för att du har … är liten.
I cannot find anything wrong with your legs. Jag hittar ingenting fel med dina ben.
I expect that you will be all right. Jag räknar med att du kommer bli bra.
All the necessary tests have been done. Alla nödvändiga undersökningarna har gjorts.
I will give you an injection/ a flu vaccine/ a flu shot. Jag kommer att ge dig en spruta/en influensavaccination.
This is not a serious disorder. Detta är ingen allvarlig åkomma.
I advise you to drink a lot of fluid. Jag föreslår att du dricker mycket.
This will clear up on its own. Detta kommer att läka ut av sig själv.
There doesn’t seem to be anything wrong with your shoulder. Det verkar inte vara något fel på din axel.
I want to see you again in two weeks and we will go from there. Jag vill att du kommer på återbesök om två veckor och så tar vi det därifrån
I want you to stay in bed for two days. Jag vill att du vilar/är sängliggande i två dagar
I will arrange for you to go to the hospital for further tests. Jag ska ordna så att du kan åka till sjukhuset och undersökas vidare.
Performing tests and talking about the results Utföra tester och diskutera resultaten
CBC to assess for anemia blodstatus och diff för att utreda anemi
to order a CT-scan att beställa en DT-undersökning
to run (order) routine laboratory tests beställa vanliga lab-prover
to perform studies att utföra en forskningsstudie
urinary analysis (urinalysis), containers, lab studies, laboratory results urinanalys, behållare, labprover, labresultat
to grow out bacteria odla bakterier
A lumbar puncture yielded clear colorless CSF Lumbalpunktionen gav klar spinalvätska.
abnormal LFTs and elevated bilirubin Höjda/sänkta leverprover och förhöjt bilirubin
On the CXR there was an infiltrate in part of the right lower lobe. No pleural effusion. Lungröntgen visar högersidiga infiltrat basalt, ingen pleuravätska.
The blood cultures failed to show evidence of bacteremia. Blododligen var negativ och visar ingen pågående bakteriemi. 
Specimens of blood, urine and stool were obtained for culture. Prover från blod, urin och avföring togs för odling.
to come back negative (a test) blankt / negativt resultat
colon cancer screening, annual mammography screening för koloncancer, årlig mammografi.
The WBC exceeded the normal range. Leukocyter är förhöjda/är högre än referensvärdet.

 

 

We can treat you with medication. Vi kan behandla dig med medicin.
I am going to prescribe you…. I am going to write you a prescription for…I will give you prescriptions for both drugs.  Jag skriver ut… Jag skriver recept på… Jag ger dig ett recept för båda medicinerna.
Don’t take it on an empty stomach. Ta medicinen i samband med eller efter maten.
The patient received penicillin for two weeks. Patienten fick penicillin i två veckor.
Fluid and electrolytes were administered by vein and the patient was observed. Patienten fick vätska och elektrolyter intravenöst och observerades.
The dose of the medication has been raised to… Dosen ökades till…
side effects, adverse reactions to medications läkemedelsbiverkning
Contraindications for this drug include liver or kidney impairment. Kontraindikationer för läkemedlet är nedsatt lever- eller njurfunktion.

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Tests & Medication":
Swedish - English Swedish - English
Swedish - French Swedish - French
Swedish - German Swedish - German
Swedish - Spanish Swedish - Spanish
Swedish - Catalan Swedish - Catalan
Swedish - Italian Swedish - Italian
Swedish-Norwegian Swedish - Norwegian
Swedish - Polish Swedish - Polish
Swedish - Portuguese Swedish - Portuguese

 

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0007 seconds.