General Vocabulary Swedish | Svenska

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Introductions

  Hälsningsfraser
   
 • Personal
  Information

  Personlig
  Information
 • Pain &
  Symptoms

  Smärta
  och Symptom
 • Principle
  Complaint

  Huvudsakliga
  klagomål
 • Past Medical
  History

  Tidigare
  sjukdomar
 • Downloads
  Other languages
   
   


Good morning/good afternoon/good evening/hello....    God morgon / god eftermiddag / god kväll / hej
My name is ...    Jag heter…
I’m a doctor working in ...    Jag är läkare och arbetar på…
I’m a medical student from ...    Jag är läkarstudent från…
I’d like to ask you some questions and examine you – is that all right?    Jag skulle vilja ställa några frågor och undersöka dig - är det okej?
Please tell me if you don’t understand something or would like to ask a question.    Säg till om du inte förstår något eller om du vill ställa en fråga
Could you please repeat that? I’m sorry, I missed what you said.    Kan du upprepa det? Jag är ledsen, men jag uppfattade inte vad du sa.

 

 

 

 

 

 


 

What’s your name? What are you called?    Vad heter du?
Would you please spell it out for me?   Kan du bokstavera det?
How old are you?   Hur gammal är du?
Where were you born?    Var är du född?
Are you married or single?    Är du gift, ensamstående, eller sambo?
Do you have children?    Har du några barn?
Where do you live? In a house or a flat?    Var bor du? I ett hus eller lägenhet?
Which floor? Is there a lift?   Vilken våning? Finns det hiss?
Do you live alone? Who lives at home with you?    Bor det ensam? Vem eller vilka bor med dig?
What is your work/job? What do you do for a living?    Vad arbetar du med? Vilken är din sysselsättning?
Does that involve any hazards?    Innebär det några faror?
Do you travel much? Have you been abroad recently?    Reser du mycket? Har du varit utomlands nyligen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pain Smärta
Do you have any pain?  Har du ont någonstans?
Can you describe it for me?  Kan du beskriva det för mig?
Descriptors  Beskrivning
Time of onset:  Händelseförlopp:
When did it start?  När började det?
How long has it been there?  Hur länge har det varit där?
Precipitating factors:  Utlösande faktorer:
Did anything bring it on?  Vad kan ha åsamkat detta?
Site and radiation:  Lokalisation och utstrålning
Where exactly do you feel pain? Var exakt känner du smärta?
Show me with your finger.  Visa mig med ditt finger
Is it painful if I press here? Gör det ont om jag trycker här?
Where does it spread?  Vart sprider det sig?
Intensity/severity:  Intensitet / allvarlighet:
How bad is it? Hur illa är det?
 Is it the worst pain you’ve ever had?  Är det den värsta smärta du någonsin haft?
Tell me how bad it is on a scale of one to ten, with 1 being no pain and 10 the worst pain you've ever had Berätta för mig hur ont det gör, på en skala från ett till tio, där ett innebär ingen smärta alls och tio är den värsta smärta du någonsin har känt
Nature:  Karaktär:
What does it feel like?  Vad känns det som?
Sharp? Vasst?
Stabbing? Huggande?
Shooting? Skjutande?
Dull? Molande?
crushing?  Pressande
Aching?  Värkande?
Throbbing?  Bultande?
Cramping?  Krampaktigt? / Kramper?
Gnawing?  Gnagande?
Associated features Andra kännetecken
Have you noticed anything with it? Har du märkt något med det?
Sweating? Feeling sick? Feeling faint? Svettande? Illamående? Svimningskänslor?
Alleviating and aggravating factors Lindrande och försvårande faktorer
Does anything make it better/go away?  Är det något som gör att det känns bättre / att det försvinner?
Does anything make it worse? Är det något som gör att det känns sämre?
Standing/sitting?  Stående / sittande?
Taking a deep breath? Ta ett djupt andetag?
While Swallowing?  Medan du sväljer?
While walking?  Medan du går?
Time-course Tidsperiod
Is it continuous or does it come and go?  Är det kontinuerligt eller kommer det och går?
How long did it last?  Hur länge varade det?
Previous episodes Tidigare perioder
Have you had this pain before? Har du haft liknande smärta tidigare?
What happened?  Vad hände då?
What was it due to then?  Vad berodde det på då?
Other symptoms  Andra symptom
Use the same framework as above to determine precipitating factors, time course, severity, etc. Använd samma mall som ovan för att bestämma utlösande faktorer, tidsförlopp, allvarlighet, osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What brings you here today?  Varför har du kommit hit idag?
What can I do for you? Vad kan jag hjälpa dig med?
Tell me what’s wrong / what the matter is.  Berätta vad som är fel / vad problemet är.
What’s your main problem/complaint?  Vad är ditt huvudsakliga problem / klagomål?
General questions Generella frågor
How have you been feeling in general?  Hur har du känt dig i allmänhet?
Have you been generally unwell?  Har du varit allmänt hängig?
Do you feel tired?  Känner du dig trött?
Do you sleep well?  Sover du bra?
Do you have a fever/temperature? Har du feber?
 Have you been sweating?  Har du svettats mycket?
Do you sweat at night?  Svettas du om natten?
How is your appetite?  Hur är din aptit?
What are your eating habits?  Hur ser dina matvanor ut?
Have you lost your appetite?  Har du tappat aptiten?
Is your weight steady? Did you gain weight? Did you lose weight?  Är din vikt normal? Har du ökat i vikt? Har du gått ner i vikt?

 

 

 

 

Past medical history (PMH) Tidigare sjukdomar
Have you any illnesses/medical conditions/diseases?  Har du några sjukdomar/sjukdomstillstånd?
Are you under the care of a doctor?  Vårdas du av någon läkare?
Have you been in hospital before?  Har du varit på sjukhus förut?
Have you had or do you have any of the following diseases?:  Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar?:
Diabetes  Diabetes
High blood pressure  Högt blodtryck
Heart disease  Hjärtsjukdom
Jaundice  Gulsot
Tuberculosis  Tuberkulos
Epilepsy  Epilepsi
Family history (FH) Ärftlighet
Are your parents still alive? What did they die of? How old were they?  Lever dina föräldrar? Vad dog de av? Hur gamla var de?
Are there any diseases in your family/that run in your family?  Finns det några sjukdomar i din familj?
For example: heart disease, diabetes, epilepsy, asthma or other lung diseases? Till exempel: hjärtsjukdom, diabetes, epilepsi, astma eller andra lungsjukdomar
Are your children healthy?  Är dina barn friska?
Drug history (medications)  Läkemedel
Do you take any regular medications?  Tar du någon medicin regelbundet?
What are they for? How long have you taken them?  Vad är de till för? Hur länge har du tagit dem?
Do you take the contraceptive pill?  Tar du p-piller?
Do you take any over-the-counter or alternative medicines?  Äter du några receptfria eller alternativa läkemedel?
Do you take any natural medicine? Äter du något naturläkemedel?
Alcohol, smoking and ‘recreational’ drug use  Alkohol, rökning och narkotika
Do you drink alcohol?  Dricker du alkohol?
How many ‘units’ per week? One ‘unit’ is a small glass of wine, or a half-pint of beer, or a single measure of spirits.  Hur många enheter per vecka? En enhet är ett litet glas vin, ett glas öl eller motsvarande.
Have you ever been told to cut your alcohol intake/drink less?  Har du någonsin blivit ombedd att dra ner på din alkoholkonsumtion / att drcika mindre?
Have you had any problems at work or home because of drinking alcohol?  Har du haft några problem på jobbet eller hemma på grund av din alkoholkonsumtion?
Do you smoke? How many cigarettes/cigars/pipefuls per day?  Röker du? Hur många cigaretter / cigarrer / pipor per dag?
How many years have you smoked?  I hur många år har du rökt?
One pack-year = 20 cigarettes per day for 1 year (so 60 cigarettes/day for 10 years = 30 pack-years)  Ett paket-år= tjugo cigaretter per dag under ett år (det vill säga sextio cigaretter per dag under tio år = trettio paket-år)
Have you tried to stop?  Har du försökt att sluta?
Do you use or have you used any ‘recreational’ drugs, not prescribed by the doctor? For example cannabis, heroin, cocaine ...  Använder du eller har du använt något narkotiskt preparat, som inte har skrivits ut på recept? Till exempel kannabis, heroin, kokain…
Have you ever had any problems with that?  Har du någonsin haft problem med detta?
Allergies  Allergier
Are you allergic to any tablets or medications, such as penicillin?  Är du allergisk mot några tabletter eller mediciner, som till exempel penicillin?
Which drugs? What happened?  Vilka preparat? Vad hände?
Have you ever had a bad allergic reaction?  Har du någonsin haft en dålig allergisk reaktion?
Are you allergic to anything else, such as:  Är du allergisk mot något annat, såsom:
animals  djur
house dust  kvalster
pollen  pollen
insect stings or bites  insektsstick eller bett
foods  livsmedel
Does anyone in your family have allergies?  Är någon i din familj allergisk? Mot vad?
And don’t forget!  Och glöm inte!
Thanks for all that.  Tack för all information
Is there anything I forgot to ask you?  Finns det något jag har glömt att fråga dig om ?
Is there anything else you’d like to tell me? Är det något annat du vill berätta för mig?

 

 

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Taking the medical history":
Swedish - English Swedish - English
Swedish - French Swedish - French
Swedish - German Swedish - German
Swedish - Spanish Swedish - Spanish
Swedish-Catalan Swedish - Catalan
Swedish - Italian Swedish - Italian
Swedish-Norwegian Swedish - Norwegian
Swedish - Polish Swedish - Polish
Swedish-Portuguese Swedish - Portuguese
Swedish-Slovenian Swedish - Slovenian

 

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0007 seconds.